Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európska komisia dnes schválila Chorvátsky investičný plán.

hlavná foto
Európska komisia dnes schválila Chorvátsky investičný plán na využitie európskych fondov Kohéznej politiky v hodnote € 449,4 milióna Eur. Je to prvý väčší prídel od EÚ ako celku, ktorý krajina dostane od jej vstupu do EÚ od 1. júla 2013. Národný strategický referenčný rámec (NSRR), pripravený spolu s chorvátskymi orgánmi stanovil investičné priority pre regióny Chorvátska za účelom urýchlenia hospodárskeho rastu, vytvárania pracovných miest a posilnenia celej konkurencieschopnosti krajiny. Strategické projekty s jasným a vopred stanovenými cieľmi musia byť kolaudované rýchlo, aby sa čo najlepšie dali využiť tieto cenné investície do uzávierky v roku 2016.
Komisár Johannes Hahn uviedol: "Je to veľmi dôležitý prvý krok pre Chorvátsko na ceste ku konkurencieschopnosti v Európe“. Finančné prostriedky kohéznej politiky sa musia investovať tam kde je ich najväčšia potreba k posilneniu miestnej ekonomiky. 
Kohézny fond (€ 149,8 m) pôjde na odpady a odpadové vody, ako aj na zlepšenie zásobovania vodou. Európsky fond regionálneho rozvoja (€ 228,4 m) bude investovaný do podpory podnikania pre malé a stredné podniky (SME), výskum a inovácie, či napríklad na základnú infraštruktúru v Chorvátsku akou sú železnice a vodná doprava. Európsky sociálny fond (60 miliónov €) bude podporovať investície do vytvárania nových pracovných miest a sociálneho začlenenia a vzdelávacích projektov.
Chorvátsko sa pripojí k súčasnému finančnému obdobiu kohéznej politiky iba šesť mesiacov pred koncom tohto obdobia, čo znamená, že v súlade s pravidlami EÚ - všetky projekty vybrané pre investície z tohto fondu musia byť dokončené do konca roku 2016.
 
Foto: www.scx.hu

Počet zobrazení: 1074x