Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európska komisia spustila iniciatívu „Otváranie systémov vzdelávania“

hlavná foto

Viac ako 60% deväťročných školákov v EÚ navštevuje školy, ktorým chýba digitálne vybavenie. Európska komisia preto predstavila akčný plán "Otváranie systémov vzdelávania", aby riešila tieto a ďalšie problémy, ktoré bránia školám a univerzitám poskytovať kvalitné vzdelávanie a digitálne zručnosti. Až 90% pracovných pozícií bude v roku 2020 vyžadovať digitálne zručnosti.

Zhruba 50% až 80% študentov v krajinách EÚ nikdy nepoužívalo digitálne učebnice, cvičebný softvér, podcasty, simulácie či vzdelávacie hry. Väčšina učiteľov na primárnom a sekundárnom stupni sa nepovažuje za „digitálne sebaistých“ alebo schopných efektívne vyučovať digitálne zručnosti. Až 70% učiteľov prejavuje záujem o ďalšie školenie z oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT).

Vysokoškolské vzdelanie taktiež čelí digitálnym výzvam. Počet študentov v EÚ sa má v nasledujúcom desaťročí výrazne zvýšiť, preto by vysoké školy mali upraviť tradičné vyučovacie metódy a ponúknuť kombináciu výučby v triedach s online výučbou, ako sú MOOCs (hromadné otvorené on-line kurzy). Mnohé univerzity však nie sú na tieto zmeny pripravené.

Spoločná iniciatíva „Otváranie systémov vzdelávania“ pod vedením Androully Vassiliouovej, komisárky pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež, a Nelly Kroesovej, podpredsedníčky Komisie zodpovednej za digitálnu agendu, sa zameriava na tri hlavné oblasti:

1. Vvytváranie príležitostí na inovácie pre organizácie, učiteľov a študentov.
2. Vyššia miera využívania otvorených vzdelávacích zdrojov prístupných pre všetkých.
3. Lepšia infraštruktúra IKT a konektivita na školách.

Iniciatívy spojené s akčným plánom „Otvorené systémy vzdelávania“ budú financované z programu Erasmus+ (nový program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport), z programu Horizont 2020 (nový program v oblasti výskumu a inovácií), ako aj zo štrukturálnych fondov EÚ.

Na rozbehnutie iniciatívy komisia spustila novú web stránku, ktorá umožní študentom, odborníkom a vzdelávacím inštitúciám voľne zdielať zdroje. Open Education Europa poskytuje jednoduchú platformu prístupu k Open Educational Resources (OER – Otvorené vzdelávacie materiály). Nový portál nahrádza platformu elearningeuropa.info, ktorá bola aktívna od roku 2002 a podporovala transformáciu vzdelávania prostredníctvom nových technológií. Hlavným cieľom portálu Open Education Europa je prepojiť všetky existujúce OER v rôznych jazykoch a ponúknuť ich študentom, učiteľom a výskumným pracovníkom.

Open Education Europa je dynamická platforma postavená na voľne prístupných materiáloch, ponúkajúca nástroje na komunikáciu, zdieľanie a diskusiu. Portál je rozdelený do troch hlavných častí:

Hľadaj: sekcia zobrazuje MOOCs (otvorené online kurzy), OER  a kurzy ponúkané vedúcimi európskymi inštitúciami. Kurzy sa dajú filtrovať podľa predmetu, stupňa vzdelávania, inštitúcie, jazyka, licencie a typu materiálu. Zo Slovenska na portál Open Education Europa prispieva Slovenská Technická Univerzita.

Zdieľaj: priestor, kde sa stretávajú užívatelia portálu (vedci, pedagógovia, politici, študenti a ďalšie zainteresované strany), aby diskutovali o riešeniach najrôznejších vzdelávacích problémov a zdieľali blogy a udalosti. V tejto sekcií sa nachádza zoznam užívateľov, nimi odovzdané blogy, kalendár zaujímavých udalostí a prístup k diskusným skupinám.

Do hĺbky: sekcia, kde sa nachádzajú eLearning Papers – elektronický časopis o otvorenom vzdelávaní a nových technológiách, zoznam projektov financovaných z EU fondov a najnovšie správy a vedecké články o otvorenom vzdelávaní.

Na portály sa môžete zaregistrovať vytvorením verejného profilu.

Foto: http://i.istockimg.com


Počet zobrazení: 974x