Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Iniciatíva CONCERTO a budovanie inteligentných miest

hlavná foto
V dňoch 22. – 23. októbra sa v Európskej komisii uskutočnila konferencia CONCERTO, počas ktorej boli prezentované výsledky z 22 energeticky efektívnych projektov. Na konferencii sa stretli účastníci miest a obcí, priemyslu a iné zainteresované strany z EÚ 28, ako aj krajiny z pridružených krajín Európskeho výskumného priestoru, aby spoločne diskutovali o hospodárskych, technologických a politických poučeniach, ktoré vyplývajú z jednotlivých projektov.
 
CONCERTO je iniciatívou Európskej komisie. Generálne riaditeľstvo EÚ pre energetiku tak doposiaľ spolufinancovalo sumou viac ako 175 miliónov eur 58 miest a obcí v rámci 22 projektov v 23 štátoch. Iniciatíva funguje od roku 2005. Cieľom CONCERTO je inteligentná kombinácia energeticky efektívnych stavieb, sanácie a obnoviteľných zdrojov energie. Reaguje na fakt, že budovy sa podieľajú až na 40% celkovej spotreby energie v EÚ a na 33% emisiách CO2. Mestá s veľkým nevyužitým potenciálom na cenovo výhodné úspory energie sa zase podieľajú až na 70% spotreby energie v EÚ. Preto má táto iniciatíva za cieľ dokázať, že energetická optimalizácia okresov a obcí ako celku je nákladovo efektívnejšia ako optimalizácia každej budovy zvlášť, ak by sa všetky príslušné zainteresované strany rozhodli spolupracovať a integrovať rôzne energetické technológie inteligentným spôsobom. 
 
Na konferencii predstavili problematiku energetickej efektívnosti miest na všeobecnej úrovni Žydrūnė Juodkienė (námestníčka ministra energií Litovskej republiky), Marie Donnelly (riaditeľka DG Energy, Európska komisia), Valerie Bahr (koordinátorka CONCERTO Premium, Nemecko). Nadväzujúca diskusia o možnostiach odštartovania projektov energetickej efektívnosti v mestách poukázala na konkrétne príklady aktivít CONCERTO prezentované rečníkmi z CONCERTO Premium, z Platformy inteligentných miest a obcí (the Smart Cities and Communities Stakeholder Platform) a z mestských organizácií. Debata sa zameriavala najmä na otázku reprodukovateľnosti riešení, financovania projektov a ekonomickej výhodnosti. Nasledovali paralelné stretnutia so špecifickejším zameraním, od overených postupov využívania kombinovaných technológií na úrovni miest, financovania projektov, podnikateľských modelov až po otázku cenovej dostupnosti takzvaných čistých energií. Pre „začiatočníkov“ bola venovaná tretia paralelná diskusia, na ktorej rečníci z Nórska, Fínska, Dánska a Francúzska opisovali hlavné ťažkosti, s ktorými sa počas zavádzania projektov stretli, a lekcie, ktoré sa naučili. Prezentácie z paralelných stretnutí sú dostupné on-line
 
Druhý deň odštartovala diskusia so zástupcami verejných inštitúcií, priemyslu, energetického sektora, Európskej komisie a projektov spolufinancovaných EÚ. Stredajšie paralelné stretnutia sa venovali možnostiam financovania projektov z prostriedkov EÚ, tvorbe energetických politík na národnej a regionálnej úrovni a využitiu dát zozbieraných do CONCERTO prostredníctvom Technical Monitoring Database. Dvojdňový program bol ukončený plenárnym zasadnutím na tému budúcich aktivít EÚ v oblasti inteligentných miest a obcí. Počas celého trvania konferencie mali účastníci možnosť navštíviť výstavu o energeticky efektívnych mestách a dohodnúť si bilaterálne stretnutia pomocou networkingovej aplikácie Congreet.
 
Aj vy môžete začať budovať inteligentné mesto!
 
Vyše 5 miliónov ľudí žije v CONCERTO mestách a využíva výhody inteligentných opatrení. Spomedzi slovenských miest sa na iniciatíve CONCERTO podieľa mesto Galanta. V okolí mesta existuje veľa termálnych prameňov, vďaka čomu má mesto možnosť využívať geotermálnu energiu. V súčasnosti existujú dva aktívne geotermálne vrty používané na vykurovanie a zásobovanie teplou vodou. Aktivity v rámci CONCERTO budú zamerané na ďalšie využitie geotermálnej energie a na integráciu obnoviteľných zdrojov energie. Ušetrené náklady na energie sa odhadujú na 30%.
 
Ak chcete implementovať správnu kombináciu technológií vo vašom okolí, všetky príslušné zainteresované strany musia byť zapojené inteligentným spôsobom: investori, miestne orgány, urbanisti, vývojári, energetické siete, inžinieri, nájomníci a majitelia. Kľúčovým prvkom je integrované plánovanie, ktoré hneď od začiatku zahŕňa obyvateľov. Práve vďaka iniciatíve CONCERTO môžu ďalšie mestá získať potrebné technické, ekonomické a politické znalosti, nadobudnuté počas realizácie 58 projektov. Zaujímavým zdrojom pre verejnosť je najmä webová stránka, kde sa môžete podrobnejšie zoznámiť s jednotlivými projektmi a podrobnými informáciami.
 
FOTO: www.sxc.hu

Počet zobrazení: 1108x