Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Mysli európsky, konaj lokálne!

hlavná foto
V mnohých členských štátoch EÚ sú za mládežnícku politiku zodpovedné miestne a regionálne orgány, ktoré hrajú rozhodujúcu úlohu v implementácii Stratégie EÚ pre mládež 2010 – 2018. Táto stratégia tvorí rámec politík potrebných pre zlepšenie situácie mladých ľudí v EÚ. Jej hlavnými oblasťami záujmu sú vzdelávanie a tréning, zamestnanie a podnikanie, zdravie, participácia, dobrovoľníctvo, sociálne začlenenie, mladí ľudia a svet, kreativita a kultúra. Stratégia by mala byť implementovaná členskými štátmi v troch fázach so silným zapojením miestnych a regionálnych autorít.
 
Práve Stratégia EÚ pre mládež bola témou konferencie Think European – act local: the role of federal states and regions in the EU youth strategy, ktorá sa uskutočnila v utorok 12. novembra 2013 vo Výbore regiónov v Bruseli. Cieľom konferencie bolo objasniť prínos Stratégie EÚ pre mládež pre stratégiu Európa 2020; posilniť miestnu a regionálnu dimenziu a aktívnu participáciu regiónov vo vytváraní a implementácii stratégie; umožniť výmenu najlepších skúseností týkajúcich sa hlavných tém a nástrojov stratégie a rozvíjať spoločné porozumenie pre úspešnú medziregionálnu spoluprácu v oblasti mládežníckej politiky. Súčasťou konferencie boli štyri paralelné workshopy, na ktorých sa diskutovalo o dôležitých témach: medzisektorový rozmer mládežníckej politiky; príspevok práce mládeže v boji proti sociálnej exklúzii a chudobe; štruktúrovaný dialóg a o participácii občanov; nástroje a rozsah akcie regiónov v Stratégii EÚ pre mládež. 
 
Od priatia Bielej knihy o mládeži v roku 2001 Výbor regiónov, ako politický orgán prezentujúci miestne a regionálne autority, viackrát komentoval úlohu miest a regiónov v mládežníckej politike. Práve miestni a regionálni politici by mali mať v mládežníckej politike silnejší hlas a Výbor regiónov im nielenže poskytuje politickú podporu, ale tiež vytvára dôležitú platformu pre výmenu dobrých nápadov pri riešení výziev pre mladých v Európe. 
 
V septembri 2012 vydala Európska komisia prvú hodnotiacu Správu EÚ o mládeži. Výsledky odhalili tvrdý dopad finančnej a hospodárskej krízy na mladých v celej Európe: nezamestnanosť medzi rokmi 2008 – 2012 vzrástla o 50%, 30% mladých je bez práce dlhšie ako rok a 42.5% mladých pracuje na dobu určitú. Tieto čísla sa výrazne líšia od rovnakých štatistík týkajúcich sa ľudí vekovej kategórie 25 a 59 rokov. Dosiahnutie vysokého stupňa vzdelania už nezaisťuje možnosť nájsť si stabilné, kvalitne ohodnotené zamestnanie. Riziko chudoby dosahuje v prípade mladých ľudí až 29.1%.
 
Preto je dôležité diskutovať o ďalších krokoch EÚ, ktoré by dali mladým viac šance. Dôležitá je tiež medzisektorová spolupráca na všetkých úrovniach vládnutia. Národné iniciatívy by mali prispievať k naplneniu celkových cieľov Stratégie EÚ pre mládež prostredníctvom vzájomného učenia sa, výmeny poznatkov a know-how, zdieľanej zodpovednosti a záujmu o túto problematiku. Od národných vlád sa očakáva použitie adekvátneho množstva finančných prostriedkov a zapojenie čo najväčšieho množstva zainteresovaných strán pre dosiahnutie kvalitných výsledkov.
 
FOTO: http://cor.europa.eu/en/events/Pages/youthstrategy.aspx
 

Počet zobrazení: 1099x