Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Viac ako tri štvrtiny občanov vníma investície regionálnej politiky EÚ pozitívne

hlavná foto

Cieľom regionálnej politiky EÚ je znižovanie rozdielov v úrovni prosperity a rozvoja medzi členskými štátmi a medzi regiónmi v členských štátoch. Prístup EÚ zahŕňa identifikáciu krajín a regiónov, ktorých HDP nedosahuje priemer EÚ, a nasmerovanie investícií do týchto oblastí prostredníctvom rôznych dostupných finančných prostriedkov.
Kým sú postoje verejnosti voči Európskej únii poznačené klesajúcim trendom, ako to vyplynulo z najnovších prieskumov o EÚ, vnímanie pozitívneho vplyvu regionálnych investícií EÚ naďalej rastie. Táto obrovská podpora hlavných investičných politík EÚ bola potvrdená v prieskume Flash Eurobarometer 384 „Informovanosť občanov o regionálnej politike EÚ a jej vnímanie“.  Prieskum zrealizovala TNS Political & Social network v 28 členských štátoch Európskej únie v dňoch 23. ̶  25. septembra 2013. Niektorí z 28 065 respondentov z rôznych sociálnych a demografických skupín boli kontaktovaní telefonicky vo svojom materinskom jazyku v mene generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku. Prieskum zdôrazňuje nevyhnutnosť a význam riadiacich orgánov regionálnej politiky EÚ a príjemcov pomoci, ktorí súbežne s Európskou komisiou komunikujú úspechy občanom.
Eurobarometer ukázal, že až 77 % občanov si uvedomuje pozitívny vplyv regionálnych investícií EÚ. Z tých, ktorí sú si vedomí investícií vo svojej oblasti, viac ako tri štvrtiny vyjadrili dôveru v pozitívny vplyv spolufinancovaných projektov na hospodársky a sociálny rozvoj svojho regiónu či mesta. Všeobecné povedomie o regionálnej politike zostáva na úrovni 34 % v porovnaní s podobným prieskumom z roku 2010. Informovanosť je najvyššia v Poľsku ( 80 % ), za ktorým nasleduje Litva a Česká republika (každá 67 %). Hlavným zdrojom informácií o spolufinancovaných projektoch regionálnej politiky EÚ je stále televízia, no v Nemecku a Fínsku zohrávajú dôležitú úlohu miestne a regionálne noviny. V Írsku a Maďarsku boli za hlavný zdroj informácií uvádzané billboardy. Internet bol identifikovaný ako hlavný zdroj informácií pre mladých ľudí vo veku 15-24 rokov .
Na Slovensku sa v rámci prieskumu Flash Eurobarometer 384 uskutočnilo 1 002 rozhovorov. 65% opýtaných počulo o projektoch spolufinancovaných EÚ na zlepšenie oblasti, v ktorej žijú, a z nich až 80% tvrdí, že podpora má pozitívny vplyv na rozvoj ich mesta alebo regiónu. Viac ako jedna tretina respondentov, ktorí počuli o projektoch spolufinancovaných EÚ, považuje za hlavný mediálny zdroj informácií o regionálnej politike EÚ televíziu. Za ňou nasledujú miestne a regionálne noviny (12%). Čo sa týka informovanosti o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde a vnímania ich osohu, viac ako tri štvrtiny opýtaných počulo aspoň o jednom z nich. 60% daných respondentov ďalej tvrdí, že vo svojom každodennom živote nemá osoh z projektu financovaného z daných fondov. Za hlavnú oblasť, do ktorej je potrebné nasmerovať investície v rámci regionálnej politiky EÚ, považuje 82% respondentov regióny s vysokou nezamestnanosťou. Hlavným odvetvím investícií, dôležitým pre mesto alebo región, by malo byť podľa 92% opýtaných vzdelávanie, zdravotná a sociálna infraštruktúra.   
Viac informácií nájdete na stránkach Európskej komisie:
Flash Eurobarometer 384 : „Informovanosť občanov o regionálnej politike EÚ a jej vnímanie“ (výsledky pre Slovensko) tu
Flash Eurobarometer 384 : Kompletná správa tu
Súhrnná správa tu
FOTO: www.sxc.hu


Počet zobrazení: 942x