Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Návrh na zlepšenie a zjednodušenie procesu vyhľadávania pracovných miest prostredníctvom portálu EURES

hlavná foto

Európska Komisia informuje o návrhu na zlepšenie hľadania zamestnania cez portál pre pracovnú mobilitu EURES (European network of employment services). Cieľom nového návrhu by malo byť ponúkať viac pracovných miest a pomôcť malým a stredným podnikom s rýchlejším obsadzovaním voľných pracovných miest. Portál EURES je originálny v rámci EÚ vďaka bezplatnému poskytovaniu informácií o životných a pracovných podmienkach v 25 jazykoch členských štátov EÚ. Výhodou je, že ponúka viac ako 1,4 milióna voľných pracovných miest. Stránka EURES stále napreduje a to sa odzrkadľuje v pracovnej mobilite ako aj v počte zaregistrovaných uchádzačov o pracovnú pozíciu. V prípade, že by tento návrh schválila Rada EÚ a Európsky Parlament, mal by za úlohu pomáhať občanom pri mobilite za prácou do zahraničia. Podľa komisára pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie L. Andora by novela pomohla riešiť nerovnováhu na trhu práce prostredníctvom maximalizácie výmeny dostupných voľných pracovných miest v celej EÚ a zabezpečila by lepšie zosúladenie ponúkaných pracovných miest s požiadavkami záujemcov o zamestnanie. Podľa tlačovej správy Európskej Komisie z dňa 17.1.2014 by nové pravidlá sieť EURES urobili efektívnejšou, nábor pracovníkov transparentnejším a posilnili by spoluprácu medzi členskými štátmi. EURES by cez svoj internetový portál ponúkala viac voľných pracovných miest v EÚ vrátane miest ponúkaných súkromnými službami zamestnanosti. Uchádzači o prácu z celej Európy by mali okamžitý prístup k rovnakej ponuke pracovných miest a registrovaní zamestnávatelia by mohli vyberať pracovníkov z rozsiahlejšieho súboru životopisov. Sieť by automaticky generovala  zhodu medzi relevantnými voľnými pracovnými miestami a vloženými životopismi. Okrem toho by poskytovala základné informácie o trhu práce v EÚ a sieti EURES akémukoľvek uchádzačovi o zamestnanie alebo zamestnávateľovi v celej Únii a ponúkala uchádzačom a zamestnávateľom služby na podporu mobility s cieľom uľahčiť prijímanie pracovníkov a ich integráciu v rámci nových pracovných miest v zahraničí. Dôležitou funkciou by bola koordinácia a výmena informácií o vnútroštátnych nedostatkoch a prebytkoch pracovných síl medzi členskými štátmi, vďaka čomu by sa mobilita stala neoddeliteľnou súčasťou ich politík zamestnanosti. Úplné znenie tlačovej správy COM nájdete tu. Pre presmerovanie na webovú stránku EURES klikni sem a vyhľadávanie na portáli sem.
FOTO: www.sxc.hu


Počet zobrazení: 969x