Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Slovenská veda a výskum má od januára svojich zástupcov aj v Bruseli

hlavná foto

V Bruseli začala od januára 2014 fungovať Styčná kancelária pre výskum a vývoj. Bola vytvorená s cieľom zlepšiť participáciu slovenských subjektov v programoch zameraných na podporu výskumu a vývoja. Slovenská Republika dlhodobo zaostáva v čerpaní európskych finančných prostriedkov určených na vedu a výskum za priemerom EÚ a posledné štatistiky o účasti Slovenska v 7. rámcovom programe sú toho dôkazom. Z hľadiska pridelených finančných prostriedkov zo 7. rámcového programu sa Slovensko umiestnilo na 22. mieste spomedzi všetkých členských štátov EÚ. Pod priemerom EÚ sa Slovensko nachádza aj v štatistikách týkajúcich sa účasti na projektoch (SR- 18%, priemer EÚ- 22%) a financovania projektov (SR-11,5% , priemer EÚ- 20%). Viac o participácii Slovenska v 7. rámcovom programe nájdete tu.

Pre Slovensko sa naskytá nová možnosť vylepšiť si štatistiky a čo je oveľa dôležitejšie, čerpať viac finančných prostriedkov z nového programu Horizont 2020 na podporu výskumu a vývoja. Aby tieto ambície boli naplnené, je potrebné zvýšiť celkový počet žiadostí o granty, zvýšiť záujem slovenských organizácií o koordináciu projektov Horizontu 2020 a viac zapojiť inovatívne malé a stredné podniky (MSP).

Novovzniknutá Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli bude pomáhať napĺňať tieto ciele v úzkej spolupráci s národnými delegátmi a národnými kontaktnými bodmi, ktoré sú primárnou podporou pri príprave projektov a hľadaní konzorcií. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu sa snaží podporiť slovenskú účasť v rámcových programoch EÚ vytvorením a financovaním Styčnej kancelárie.  V kancelárii v súčasnosti pôsobia dvaja pracovníci nominovaní Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu. V budúcnosti sa k nim pripojí tretí zástupca nominovaný ministerstvom, jeden výskumný pracovník SAV, zástupca slovenských univerzít a zástupca MSP. V kancelárii budú môcť absolvovať stáž slovenskí študenti.

Čo bude hlavnou náplňou práce slovenskej Styčnej kancelárie?
V prvom rade zefektívnenie informačných tokov medzi Slovenskom a EÚ. V Bruseli sa nachádza mnoho inštitúcií, kde sa pravidelne konajú semináre, workshopy či konferencie, kde je vysoká koncentrácia odborníkov. Úlohou Styčnej kancelárie preto bude posielať na Slovensko informácie prospešné pre subjekty, ktoré nemajú kapacity sa osobne zúčastniť na podujatiach organizovaných v Bruseli. Na druhej strane by mala Styčná kancelária plniť úlohu informátora o slovenskej vede v inštitúciách EÚ, formou konferencií, workshopov, seminárov či brožúr. Kancelária by mala tiež hľadať partnerov pre slovenských vedcov v iných členských štátoch EÚ alebo sprostredkovať pre slovenské subjekty kontakty s úradníkmi v Európskej Komisii, ktorí majú na starosti sekciu výskumu a vývoja, a vedeli by im poradiť na čo sa pri príprave projektu sústrediť. Kancelária bude poskytovať  svoje priestory pre stretnutia slovenských subjektov z vedeckovýskumnej komunity a akademickej obce, ktorí  do Bruselu prichádzajú napríklad hľadať potenciálnych spolupracovníkov na projekty z komunitárnych programov. Výhodou kancelárie je jej spustenie spolu so začiatkom programu Horizont 2020. Ostatné členské a niektoré nečlenské krajiny EÚ, pre ktoré je veda a výskum prioritou, majú svoje zastúpenie v Bruseli etablované už niekoľko rokov a pôsobia v rámci neformálnej siete kancelárií pre vedu a výskum. Prehľad kancelárií pôsobiacich v Bruseli nájdete tu.

Pevne veríme, že aj vďaka vzniku slovenskej Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj sa v novom programovom období  zvýši participácia Slovenska na čerpaní finančných prostriedkov z programu Horizont 2020.  

V prípade otázok smerovaných na Styčnú kanceláriu, kontaktujte prosím pána Daniela Straku.
Slovak Liaison Office for Research and Development
Rue du Trône 60
1050 Brussels
Belgium
e-mail: daniel.straka@cvtisr.sk
GSM: +32 471 515 484

Foto: sxc.hu


Počet zobrazení: 1122x