Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Ako bojuje EÚ s klimatickými zmenami?

hlavná foto

Politický rámec pre oblasť klímy a energetiky do roku 2030 navrhnutý Európskou Komisiou si kladie za cieľ posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť ekonomiky a energetického systému. Hoci EÚ napĺňa svoje ciele v oblasti energetiky a klímy do roku 2020, momentálne je potrebné vytvoriť integrovaný politický rámec v období do roku 2030 s cieľom zabezpečiť právnu istotu pre investorov a koordinovanejší prístup medzi členskými štátmi.

Tento rámec predložený EK 22. januára 2014 sa snaží napredovať smerom k nízko- uhlíkovej ekonomike, tým, že vybuduje konkurencieschopný a bezpečný energetický systém zabezpečujúci cenovo dostupnú energiu pre všetkých spotrebiteľov, zvýšiť bezpečnosť dodávok energie do EÚ, znížiť závislosť na dovoze energie a vytvoriť nové príležitosti pre zamestnanosť a rast.

Zníženie emisií skleníkových plynov o 40%

Európska Únia má za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 40% v období medzi rokmi 1990 a 2030. V prípade splnenia cieľa do roku 2030 by následne malo dôjsť k zníženiu emisií o 80% do roku 2050. EÚ sa bude môcť aktívne zapájať do rokovaní o novej medzinárodnej dohode zameranej na zmenu klímy, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť do roku 2020. Aby sa dosiahol cieľ zníženia emisií o 40%, všetky sektory zahrnuté do obchodovania s emisiami budú nútené znížiť svoje emisie o 43% v porovnaní s rokom 2005. Navyše sektory, ktoré nie sú zahrnuté do obchodovania s emisiami budú musieť znížiť emisie o 30%.

Zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energií na 27%

Obnoviteľná energia má kľúčovú úlohu pri prechode ku konkurencieschopnému, bezpečnému a trvalo udržateľnému energetickému systému. Do roku 2030 na návrh EK by sa mal podiel obnoviteľných zdrojov energií zvýšiť na minimálne 27%. Pri zvýšených investíciách do tohto odvetvia sa vytvoria nové pracovné pozície a zvýši sa tak ekonomický rast. Zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energií sa môže zabezpečiť bezpečnosť dodávok energií. Právne predpisy EÚ vo forme smerníc sú záväzné v rámci cieľov, no štáty sú flexibilné pri ich dosahovaní a môžu si ich tak prispôsobiť podľa národných preferencií a okolností.

Zlepšenie v oblasti energetickej účinnosti

Zlepšená energetická účinnosť významne prispieva ku všetkým politikám EÚ v oblasti klímy a energetiky. EÚ chce svojimi opatreniami zvýšiť energetickú účinnosť o 20% do roku 2020.
Politický rámec pre oblasť klímy a energetiky nadväzuje na predošlý klimatický a energetický rámec 2020 a zohľadňuje dlhodobejšiu perspektívu pri prechode na konkurencieschopné nízko- uhlíkové hospodárstvo do roku 2050. Po prijatí Zelenej Knihy, EK v ďalších krokoch vyzýva Radu a Európsky parlament, aby podporili návrh o znížení emisií skleníkových plynov a zvýšili podiel obnoviteľných zdrojov. Očakáva sa, že budúci týždeň (20-21. marca 2014) bude Európska rada prerokovávať tento návrh.

Viac informácií o politickom rámci nájdete tu.

Foto:www.sxc.hu
 


Počet zobrazení: 864x