Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Ako EÚ rieši korupciu a podvody?

hlavná foto

V Bratislave sa dňa 13. marca 2014 uskutočnil prvý seminár o protikorupčných opatreniach a o spôsoboch, ako predísť podvodom v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESI).  Seminár sa organizoval pod záštitou Európskej komisie v spolupráci s Úradom vlády Slovenskej Republiky a Transparency International Slovensko.

Seminár bol súčasťou príprav na realizáciu programov ESI v období 2014 až 2020. Právny rámec pre nové programové obdobie obsahuje požiadavku, aby orgány spravujúce financie zaviedli opatrenia na predchádzanie podvodom. Na seminári sa stretli zástupcovia európskych inštitúcií, slovenských národných orgánov ako aj občianskych združení a diskutovali o spôsoboch ako zabrániť zneužitiu investícií.

Hlavnou myšlienkou podujatia bola tzv. „nulová tolerancia“ pri podvode a korupcii. Fondy ESI tvoria významnú časť verejných investícií v Európe, ako napríklad na Slovensku, kde tvoria až 80% z celkových verejných investícií. Preto je dôležité, aby sa peniaze investovali  do trvalo udržateľného rastu a vytvárania nových pracovných pozícií a neboli tak zneužité. Európska komisia zdôraznila potrebu zabezpečiť dostatok administratívnych kapacít orgánov štátnej správy a predložila viaceré nové dokumenty s cieľom pomôcť riadiacim orgánom pri posudzovaní rizika podvodu. V rámci podujatia bol organizovaný osobitný seminár zameraný na prezentáciu nového IT nástroja nazývaného ARACHNE, ktorý umožňuje identifikáciu a monitorovanie rizikových projektov.

Slovenské úrady predstavili vnútroštátne opatrenia na pomoc pri predchádzaní podvodom a boji proti korupcii v rámci fondov ESI. Bola vytvorená nová Národná stratégia na ochranu finančných záujmov, kde budú verejné zákazky publikované online. Slovensko plánuje zaviesť aj ďalšie opatrenia na zvýšenie transparentnosti, ktorou napomáha nestrannosti pri výbere projektov.
Viac informácií nájdete tu.

Foto:www.sxc.hu


Počet zobrazení: 907x