Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Ako Slovensko využíva inteligentnú špecializáciu?

hlavná foto

Inteligentná špecializácia je strategický prístup k inteligentnému rastu regiónov a ich ekonomík. Každý región má svoj inovačný potenciál a preto by mal prechádzať procesom, ktorý zahŕňa: rozvíjanie vízie rastu; identifikovanie svojej konkurenčnej výhody; stanovenie strategických priorít a využitie inteligentných politík a akčných plánov. "Výskumné a inovačné stratégie pre inteligentnú špecializáciu" (RIS3), budú základom pre investície do výskumu a inovácií v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ESIF) v období 2014-2020. Cieľom nových investičných programov do inovácií v Európe, ktoré sú dôležité z hľadiska zachovania rastu a konkurencieschopnosti je, aby boli výsledkom spoločného úsilia medzi zainteresovanými stranami- orgánmi verejnej správy ako aj verejným sektorom. Investícia môže mať úspech ak bude namierená na oblasti, v ktorých sa skrýva potenciál daného regiónu. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k fragmentácii investícií a ich duplicite. Tomu sa dá zabrániť vytvorením stratégie inteligentnej špecializácie pre daný región. Takáto špecializácia je vhodným meradlom pre stanovenie priorít rastu a môže pomôcť každému regiónu v EÚ, dokonca aj tomu najmenej rozvinutému k zisku konkurencieschopnej výhody.  Viac informácií o inteligentnej špecializácii sa môžete dočítať v tomto dokumente.  


Inteligentná špecializácia a financovanie cez ESIF v podaní Slovenska


Slovenská republika sa rozhodla zamerať na financovanie výskumu a inovácií, aby prekonala ekonomickú krízu. Slovensko môže brať inteligentnú špecializáciu ako príležitosť stimulovať štrukturálne zmeny v slovenskom hospodárstve. Vďaka rastúcej schopnosti inovovať, založenej na excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií, sa slovenská ekonomika blíži k zvýšeniu udržateľného rastu príjmov, zamestnanosti a kvality života. Stratégia by mala byť čoskoro rozpracovaná v akčných plánoch. Slovensko vytvorilo nástroje, ktorými začlení inteligentnú špecializáciu do Partnerskej dohody (PA) a tiež do operačných programov pre ESIF v programovom období 2014-2020. Zameranie sa na menší počet priorít uľahčuje definovanie výslednej orientácie ESIF investícií. Vďaka implementácii RIS3 by mohlo Slovensko prispieť k väčšej konkurencieschopnosti celej EÚ. Tu si môžete prezrieť kompletnú stratégiu výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR.

Bratislavský kraj bol prvým zo všetkých slovenských krajov, ktorý predstavil svoju vlastnú inovačnú stratégiu. V oblasti inteligentnej špecializácie sa zameriava na 3 oblasti: nové materiály, informačné a komunikačné technológie a biotechnológie. Viac o inteligentnej špecializácii Bratislavského kraja nájdete tu. Kraj sa chce zamerať na rozvoj stavebných materiálov, akými sú ľahké materiály (hliník), plasty a polyméry, ďalej sa chce zamerať na diagnostiku nano-materiálmi. Svoje využitie by tieto produkty našli v automobilovom priemysle (VW), leteckom priemysle či v medicíne (nanotechnológie). Celú inovačnú stratégiu kraja môžete nájsť tu.  

Operačný program pre výskum a inovácie v rámci celého Slovenska obsahuje aj kapitoly, ktoré sú špeciálne zamerané na Bratislavský kraj. Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji kombinuje aktivity zamerané na podporu zvyšovania inovačnej, výskumnej a vývojovej schopnosti s dôrazom na zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikateľského sektora v Bratislavskom kraji. Špecifické ciele, na ktoré sa bude BSK zameriavať v období 2014-2020 sú: zvýšenie výskumnej aktivity BSK prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave; zvýšenie  súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových  centier v Bratislave a rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji. Budú podporené projekty, ktoré sa budú zameriavať na unikátne témy, ktoré nie je možné riešiť mimo územia Bratislavského kraja, resp. bez účasti výskumných tímov z Bratislavského kraja. Viac o operačnom programe sa môžete dočítať v tomto dokumente.

V rámci EÚ vznikla v roku 2001 sieť, ktorá je špecializovaná na výskum a inovácie a spája regióny EÚ. ERRIN- European Regions Research and Innovation Network je platforma pre výskumné a inovačné organizácie a všetky zainteresované strany v regiónoch. ERRIN si kladie za cieľ posilniť regionálne výskumné a inovačné kapacity prostredníctvom výmeny informácií, osvedčených postupov, podporou rozvoja Európskeho projektu a tvorbou politík. V súčasnosti má 114 členov, avšak plánuje expandovať na východ Európy a získať nové členské regióny. Viac informácií o ich aktivitách a projektoch môžete nájsť tu.

Foto:www.freeimages.com


Počet zobrazení: 1220x