Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

BSK a Slovensko bojujú za viac peňazí z eurofondov na vedu a výskum

hlavná foto

Bratislavský kraj sa radí medzi viac rozvinuté regióny Európskej únie, a preto má značne limitovanú oprávnenosť čerpať prostriedky z fondov EÚ. V rámci nového programového obdobia 2014-2020 sa doteraz počítalo s 15 percentnou geografickou flexibilitou, ktorá umožňuje financovať projekty mimo oprávneného územia. Okrem Slovenska ju chcú uplatniť aj Česi a Maďari. Touto problematikou sa zaoberal aj výbor REGIO Európskeho parlamentu na svojom ostatnom zasadnutí, ktorému predsedá poľská poslankyňa a bývalá eurokomisárka pre regionálny rozvoj Danuta Huebner.

Spoločné chápanie flexibility má zohľadňovať potreby regiónov hlavných miest ako významných rozvojových pólov krajín. V súčasnosti prebieha v Komisii diskusia výkladu flexibility medzi kategóriami regiónov. „Tento reštriktívny výklad by mohol mať negatívny dopad na viaceré operačné programy (OP) Slovenska, aj na Bratislavský kraj,“ povedal Stály predstaviteľ SR pri EÚ v Bruseli Ivan Korčok. Zo slovenskou diplomaciou spoločne lobujú za zachovanie flexibility maďarská a česká delegácia. „Chceme sa sústrediť na zjednodušenie čerpania pre priority Slovenska, ktoré zabezpečia jeho ekonomický rast. Sú to najmä investície do výskumu a inovácií,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Zároveň upozornil na fakt, že sama Európska komisia vo svojich špecifických odporúčaniach pre Slovensko zdôraznila potrebu investícií do výskumu a inovácií.

Slovenská republika v návrhu Partnerskej dohody plánuje využiť flexibilitu predovšetkým v OP Výskum a inovácie. Vyše 50% všetkých vedeckovýskumných kapacít je totiž koncentrovaných práve v BSK, preto by malo použitie flexibility v tomto regióne významný dopad na celé Slovensko. OP Kvalita životného prostredia plánuje BSK využiť na financovanie opatrení proti následkom zmeny klímy cez ERDF,doplnil župan Pavol Frešo.

Komisia navrhuje prerátavanie alokácie na princípe pro-rata, pričom je takmer nemožné pro-rata podiel vypočítať (adaptačné opatrenia proti zmene klímy, vedeckovýskumné projekty, rozvoj administratívnych kapacít, projekty E-governmentu sú koncentrované v BSK s dopadom na celú SR). Uplatnenie pro-rata princípu by pre BSK znamenalo ďalšie zníženie aj tak limitovanej alokácie, ktorá by sa musela rozdeliť na čisto sektorové a regionálne priority a v prípade, že by bol zavedený, zlé výsledky v ostatných regiónoch SR by negatívne ovplyvnili aj výsledky BSK.

„Našim partnerom sú vedecko-výskumné inštitúcie a vysoké školy, ktoré sú motorom výskumu, vývoja a inovácii na Slovensku. V prípade, že by im nebolo umožnené uchádzať sa o podporu štrukturálnych fondov, ktorú im zaisťuje 15 percentná flexibilita, Slovensko nenaplní svoje záväzky v oblasti výskumu a inovácie a hospodárskeho rastu,“


Počet zobrazení: 764x