Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Začína sa hľadanie Európskeho podnikateľského mesta či regiónu roku 2016

hlavná foto

Výbor regiónov odštartoval ďalší ročník súťaže Európsky podnikateľský región. Akýkoľvek európsky región alebo mesto, bez ohľadu na veľkosť alebo bohatstvo, s výnimočnou a hlavne do budúcnosti orientovanou podnikateľskou stratégiou, sa môže prihlásiť do 16. marca 2015. Formulár na prihlásenie môžete nájsť tu.

Najúspešnejšie, najprogresívnejšie a najsľubnejšie stratégie budú ocenené a monitorované počas nasledujúcich dvoch rokov. Výbor regiónov začal s touto iniciatívou v roku 2009 za účelom prispieť k uplatňovaniu zásad tzv. EU Small Business Act na regionálnej a miestnej úrovni a podporiť plnenie cieľov stratégie Európa 2020, v oblasti inovácií a podnikania. Lokálne a regionálne vlády majú možnosť demonštrovať ich odhodlanie podporovať malé a stredné podniky a podnikateľov ako kľúčových aktérov posilňovania ekonomiky a zúročiť ich potenciál na tvorbu a rast pracovných miest.

„Keďže chceme podporiť regióny v ďalšej snahe dostať sa z krízy, rozhodli sme sa, že iniciatíva Európskeho podnikateľského regiónu sa nebude sústreďovať na dosiahnuté úspechy, ale zameria sa na budúcnosť: oceníme tie regióny, ktoré majú progresívnu víziu uplatňovania princípov SBA.“ uviedol predseda Výboru regiónov Michel Lebrun pri predstavení ročníka 2016. Dodal, že „toto zameranie na budúcnosť znamená, že iniciatíva Európskeho podnikateľského regiónu sa nezameriava iba na regióny, ktoré v súčasnosti dosahujú dobré ekonomické výsledky. Sústreďuje sa aj na regióny, ktoré sú možno menej prosperujúce, no majú ambicióznu podnikateľskú víziu a dôveryhodný akčný plán, ako túto víziu premeniť na skutočnosť.“

Súťaž je prístupná pre všetky územné celky EÚ na nižšej než národnej úrovni členského štátu, ktoré majú kompetencie na politickej úrovni a dokážu implementovať celkovú podnikateľskú víziu. Nie je dôležité, či sú úspešné alebo zaostávajúce, dôležité je odhodlanie realizovať zmeny za účelom rozvoja ich podnikateľského potenciálu. Prihlásiť sa môžu spoločenstvá, autonómne oblasti, spolkové krajiny, provincie, okresy, kraje, metropolitné oblasti, veľké mestá a takisto aj cezhraničné územné celky ako sú Európske zoskupenia územnej spolupráce či euroregióny. Zvlášť vítané sú prihlášky cezhraničných regiónov.

Výbor regiónov

Výbor regiónov je zhromaždenie Európskej únie združujúce regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 28 členských štátov. Jeho poslaním je zahrnúť regionálne a miestne orgány, ako aj spoločenstvá, ktoré zastupujú, do rozhodovacieho procesu Európskej únie a informovať ich o európskej politike. Európska komisia, Európsky parlament a Rada musia s Výborom regiónov konzultovať politiky, týkajúce sa regiónov a miest. Výbor regiónov môže podať žalobu na Súdnom dvore Európskej únie, ak sú porušované jeho práva alebo sa domnieva, že právny predpis Európskej únie je v rozpore so zásadou subsidiarity, resp. nerešpektuje právomoci regionálnych či miestnych orgánov.

FOTO: CoR
 


Počet zobrazení: 840x