Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Ako na nový program URBACT III?

hlavná foto

Výsledky programu na rozvoj európskych miest Urbact II (2007-2013) svedčia jasne o jeho úspešnosti - 52 projektov, 350 miestnych akčných plánov, 500 európskych partnerov či zapojenie približne 5000 miestnych verejných činiteľov. Aké je nastavenie nového Urbactu III a do akých projektov je možné sa zapojiť?

Urbact III je program Európskej územnej spolupráce podporujúci udržateľný rozvoj miest. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj európskych miest, a to vďaka výmene skúseností a vzájomnému učeniu sa medzi mestami. Pomáha mestám rozvíjať riešenia, ktoré zároveň pomáhajú zahrnúť ekonomické, sociálne a enviromentálne otázky. Mestá identifikujú spoločné výzvy, ktorým čelia a snažia sa so zainteresovanými stranami zapojenými do mestskej politiky zdieľať osvedčené postupy a riešiť vymedzené problémy. 

Urbact III nadväzuje na Urbact II (2007-2013) a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do programu sa môžu zapojiť všetkých 28 členských štátov EÚ spolu s ďalšími partnerskými štátmi - Švajčiarsko a Nórsko.

Urbact III sa zameriava na  4 hlavné ciele:

1. Zlepšiť schopnosť miest riadiť udržateľné mestské politiky a postupy integrovane a participatívne; 

2. Zlepšiť koncepciu integrovaných a trvalo udržateľných stratégií a akčných plánov v mestách;

3. Zlepšiť implementáciu integrovaných a trvalo udržateľných mestských stratégií a akčných plánov v mestách;

4. Zabezpečiť, aby odborníci a činitelia s rozhodovacou právomocou na všetkých úrovniach mali prístup k znalostiam a zdieľali osvedčené postupy o všetkých aspektoch udržateľného mestského rozvoja;

Urbact III je založený na troch hlavných intervenciách:

1.Medzinárodné siete – 3 typy partnerstiev;

2.Budovanie kapacít; 

3.Kapitalizáca a šírenie osvedčených postupov; 

Urbact III sa sústreďuje na aktuálne témy, ktoré sú spoločné pre všetky európske mestá. V súlade so stratégiou Európa 2020 budú prostriedky programu pokrývať týchto 10 tematických cieľov (70% prostriedkov bude prerozdelených do vyznačených tematických cieľov 1,4,6,8,9.):

TC 1: Výskum, technologický rozvoj a inovácie

TC 2: Prístup, využitie a kvalita IKT 

TC 3: Konkurencieschopnosť MSP

TC 4: Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

TC 5: Úprava klimatických zmien a prevencia hrozieb 

TC 6: Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

TC 7: Udržateľná doprava

TC 8: Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily

TC 9: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

TC 10: Vzdelanie, celoživotné vzdelávanie a zručnosti

 

Urbact III Siete zahŕňa 3 typy partnerstiev:

1.Partnerstvá akčného plánovania 

- príprava koncepcií integrovaných udržateľných mestských stratégií/akčných plánov

- zapojenie 8-12 partnerov

2.Partnerstvá implementácie

- implementácia integrovaných udržateľných mestských stratégií/akčných plánov

- zapojenie 8-12 partnerov

3.Partnerstvá šírenia osvedčených postupov 

- šírenie osvedčených postupov, aby sa zlepšila implementácia integrovaných udržateľných mestských stratégií/akčných plánov 

- zapojenie 6-8 partnerov

Príjemcami podpory môžu byť:

- mestá, 

- regionálne orgány,

- národné orgány,

- univerzity a výskumné centrá

Program však vyžaduje lepšie vyváženie partnerov z viac rozvinutých aj menej rozvinutých regiónov.Celkový rozpočet pre Urbact III (2014-2020) je stanovený vo výške 96,3 miliónov eur (vynímajúc príspevky z Nórska a Švajčiarska, pričom je spolufinancovaný EFRR (77,1%), národnými príspevkami (5,7%) a miestnymi príspevkami partnerov (17,2%). Rozpočet pre partnerstvo môže byť až vo výške 750 000 eur, s prihliadnutím na skutočnosť, že menej rozvinuté regióny získajú 85 % spolufinancovanie z EFRR a viac rozvinuté 70% z EFRR.  

Aktuálny časový harmonogram:

- koniec marca 2015 – 1.výzva na partnerstvá akčného plánovania

- začiatok roku 2016 – 1.výzva na partnerstvá implementácie a  šírenia osvedčených postupov

Viac informácií

 

Foto: urbact.eu


Počet zobrazení: 867x