Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Ukázali sme Bruselu progres v europrojektoch

hlavná foto
 

Delegácia Bratislavského samosprávneho kraja odprezentovala v Bruseli zástupcom Európskej komisie progres v čerpaní európskych prostriedkov, ktoré výrazne prispievajú k rozvoju regiónu. Bratislavský samosprávny kraj na stretnutí s vedúcim oddelenia zodpovedného za Slovenskú Republiku na Generálnom riaditeľstve pre regionálnu politiku Európskej komisie reprezentovali aj dve župné poslankyne, ktoré majú zároveň poslanecký mandát v bratislavskom zastupiteľstve.

„Bratislavský samosprávny kraj je už dlhé roky lídrom v správnom čerpaní eurofondov a dlhodobo máme najnižšie percento neoprávnených výdavkov. Aj napriek obmedzeným možnostiam čerpania, keď už máme priestor na získanie, tak tieto prostriedky získavame takmer bez problémov,“ vyjadril sa priamo v Bruseli predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zabezpečuje implementačnú časť pre europrojekty financované z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) prostredníctvom Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIUS). V tomto programe môžu samosprávy, neziskové organizácie, ale aj podnikatelia realizovať projekty zamerané na oblasť materských, základných a stredných škôl, sociálnych služieb, dopravy, cyklodopravy a na oblasť kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 

Princíp fungovania Rady partnerstva, ktorá v danom regióne nesie priamu zodpovednosť za výber projektových zámerov, mechanizmus spolupráce jej členov v štyroch komorách  predstavil včera predseda BSK Pavol Frešo spolu so župnými poslankyňami Gabrielou Ferenčákovou a Elenou Pätoprstou, ktoré sú aktívne na všetkých úrovniach samosprávy, teda v miestnej aj v mestskej, obe sú zároveň aj poslankyňami bratislavského mestského zastupiteľstva.

Christophera Todda, vedúceho oddelenia zodpovedného za Slovenskú Republiku na Generálnom riaditeľstve pre regionálnu politiku Európskej komisie zároveň informovali o podpísanom Memorande o spolupráci medzi Bratislavským samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR Bratislavou o spoločnom postupe pri SORO a spoločnom technickom sekretariáte.

 

Foto: BSK


Počet zobrazení: 799x