Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

RegioStars 2013 - Ocenenie pre inovatívne projekty politikou súdržnosti EÚ

hlavná foto

Je 5 súťažných kategórii:

1. Inteligentný rast: Pripojenie univerzity a regionálneho rastu

2. Udržateľný rast: Podpora účinných zdrojov v malých a stredných podnikoch

3. Inklusívny rast: Sociálne inovácie: kreatívne reakcie na problémy v spoločnosti

4. Kategória CITYSTAR: Integrovaný prístup k trvalo udržateľnému rozvoju miest

5. Kategória informácie a komunikácia: Podpora regionálnej politiky EÚ prostredníctvom krátkych videí

Žiadateľ môže byť členský štát, alebo relevantný riadiaci orgán štrukturálnych fondov pre národné alebo regionálne programy - pre obdobie 2000-2006 alebo 2007-2013. Títo môžu predložiť maximálne jeden návrh z každej kategórie, najviac teda 5 žiadostí.

Žiadosti musia byť predložené riadiacim orgán alebo s jeho súhlasom. Obce a mestá, ktoré chcú predložiť spolufinancovaný projekt,  musia dostať schválenie od príslušnej riadiacej autority.

Ďalšími kritériami sú, že projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu alebo z Nástroja pred vstupnej pomoci po 1. januári 2000. Žiadosť musí byť podaná vyplnením príslušnej prihlášky a musí byť predložená pokiaľ možno v angličtine. Projekt musí jasne súvisieť s príslušnou kategóriou.

Žiadosti budú posudzované nezávislou porotou s ohľadom na spôsobilosť projektu a hodnotiace kritéria.

Kritéria pre kategóriu 1-4 sú, že projekt musí byť ukončený alebo v dostatočne pokročilom štádiu. Pre kategóriu 5 platí, že video nesmie mať viac ako 5 minút a musí byť bez autorských práv.

Prihlášky musia byt zaslané najneskôr do 20. apríla 2012 na e-mailovú adresu:

REGIO-STARS@ec.europa.eu

Hodnotenie berie do úvahy nasledujúce:

  • Kategórie 1-4:  inovatívny charakter projektu, vplyv (alebo očakávaný dopad) projektu z hľadiska pôvodných cieľov, očakávaná udržateľnosť projektu, výsledky projektu na podporu miestneho, regionálneho a medziregionálneho partnerstva
  • Kategória 5: zvýšenie viditeľnosti európskej regionálnej politiky, účinné šírenie videa, kvalita a výsledok videa

Viac informácii nájdete tu


Počet zobrazení: 987x