Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Druhá výzva na predloženie návrhov a výzva pre expertov v rámci programu Mestské inovačné akcie

hlavná foto

Iniciatíva Európskej komisie, Mestské inovačné akcie (UIA), poskytuje mestám a oblastiam v celej Európe prostriedky na testovanie nových spôsobov riešenia mestských problémov. Tieto problémy súvisia so zamestnanosťou, migráciou, demografiou, ale aj so znečistením pôdy a vody. Na túto iniciatívu je vyčlenených na roky 2014-2020 celkový rozpočet v hodnote 372 miliónov EUR z fondu ERDF. UIA spolufinancuje až 80% nákladov do výšky 5 miliónov EUR.


Po tom, ako bolo vybraných 18 projektov v rámci Mestských inovačných akcií, sa koncom novembra 2016 spustí druhé kolo výberového konania.
Termín uzatvárania prihlášok je stanovený na marec 2017.

Prihlásiť sa je možné v troch kategóriách:

1. Mestská mobilita – za účelom tvorby rýchleho, bezpečného a nákladovo efektívneho systému prepravy osôb a tovarov, musia mestá implementovať efektívne alternatívy, napríklad alternatívne palivá. Mestá predstavujú kľúčový prvok pri dosiahnutí hospodárskej konkurencieschopnosti, sociálnej súdržnosti a udržateľného rastu, pričom sa musia sústrediť na problémy ako preťaženie dopravy, dopravné nehody či znečistenie ovzdušia, ako aj celosvetové problémy ako globálne otepľovanie či energetická závislosť.
Kritéria, ktoré by mal váš projekt spĺňať sú uvedené TU.

2. Kruhová ekonomika – mestské orgány svojou blízkosťou k obyvateľom, poskytovateľom služieb a podnikom, majú úzku spojitosť s prechodom na kruhovú ekonomiku. Tento prechod má pomôcť vytvoriť udržateľné, nízkouhlíkové, efektívne využívanie zdrojov a konkurencieschopné hospodárstvo. To umožní aby produkty, materiály a zdroje boli udržované tak dlho ako je to možné s účelom zníženia produkcie odpadu. Mestá môžu zároveň  podporiť zmenu k udržateľnejšej výrobe a spotrebe. Prechod na kruhovú ekonomiku bude vyžadovať kvalifikovanú pracovnú silu so špecifickými, novými zručnosťami, čo prispeje k tvorbe pracovných miest a podnikov. Témy a otázky, ktoré by podávatelia návrhov mali zvážiť, nájdete TU.

3. Integrácia migrantov a utečencov – migračná politika je nevyhnutnou súčasťou efektívneho rozvoja miest. Mestá svojou úrovňou a kvalitou služieb a infraštruktúry, dostupnosťou pracovných príležitostí, multikultúrnou a rôznorodou populáciou, predstavujú lákavé prostredie pre migrantov. Pokiaľ je však integrácia migrantov  zle riadená, môže prísť k dlhodobým problémom, nedôvere, a nakoniec k vylúčeniu migrantov zo sociálnych sfér, čím sa narúša sociálna súdržnosť.  Keďže táto téma sa objavila aj v prvom výberovom konaní, kandidáti by mali venovať pozornosť už schváleným projektom, a podľa tipov uvedených  TU, sa snažiť doplniť chýbajúce aspekty.

Kto sa môže prihlásiť?

1. Akýkoľvek orgán miestnej administratívy definovaný podľa stupne urbanizácie ako mesto, obec, či predmestie, s minimálnym počtom obyvateľov 50 000;

2. Všetky združenia alebo skupiny orgánov miestnych administratív definované podľa stupňa urbanizácie ako mestá, obce, či predmestia, s minimálnym počtom obyvateľov 50 000, pričom môžu byť zahrnuté aj cezhraničné združenia či skupiny v rôznych regiónoch a členských štátoch.

Prihlásiť je možné iba jeden projekt počas jednej výzvy. Prihlasovanie prebieha online formou pomocou UIA elektronickej platformy pre výmenu (EEP). Odkaz pre prístup k EEP, spolu s podmienkami každej výzvy na predkladanie návrhov bude k dispozícii na webových stránkach UIA keď sa výzva na predkladanie návrhov otvorí.

Viac informácií nájdete TU.

Pre záujemcov, ktorí sa budú chcieť prihlásiť, pripravila UIA jednodňové semináre, kde budú vysvetlené všetky podrobnosti. Či už ohľadom prihlášok alebo kategórií.  Tieto semináre sa uskutočnia:
1.decembra 2016 Lille, Francúzsko (registrácia TU.)
7.decembra 2016  Porto, Portuglasko (registrácia TU.)
19. januára 2017 Solún, Grécko
26. januára 2017 Budapešť, Maďarsko

Ak máte o jeden zo seminárov záujem, prihlášky nájdete na UIA stránke TU.

FOTO: BSK


Počet zobrazení: 569x