Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Konferencia na tému „Regióny a mestá pre integrovaný teritoriálny rozvoj“

hlavná foto

Už po roku 2013 môže do platnosti vstúpiť nový strategický rámec pre kohéznu politiku. Tento dokument bol vytvorený Európskou komisiou, ktorého hlavnou úlohou je  sústrediť sa na menší počet priorít za účelom dosiahnutia cieľov „Európa 2020“. Navyše, politiky by sa mali orientovať na výsledky, monitorovanie pokroku dosiahnutého pri plnení dohodnutých cieľov a zjednodušenie realizácie stratégie. Kohézna politika, námorná a rybárska, ako aj politika vidieka by mali aj naďalej patriť medzi priority finančného balíka na obdobie  2014 – 2020, pretože zohrávajú ústrednú úlohu pri realizácii priorít Európskej únie. 

10. mája 2012 sa vo Výbore regiónov konala konferencia, ktorá sa zaoberala už spomínanou problematikou. Jej cieľom bolo spojiť kľúčových predstaviteľov európskych inštitúcii, členských štátov a regiónov za účelom rozvinúť debatu na tri témy:

Viacúrovňové riadenie fondov spoločného strategického rámca po roku 2013

Stratégia „Európa 2020“ a výzvy integrovaného teritoriálneho prístupu

Dosahovanie výsledkov - zabezpečenie koherentnosti 

Konferencie sa zúčastnilo viacero významných osobností ako napríklad prezidentka Výboru regiónov Mercedes Bresso, európsky komisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn aj mnohí ďalší. Podujatie pozostávalo z úvodného panela, potom nasledovali workshopy a následne boli všetky výstupy zhrnuté v záverečnom vystúpení.  

Počas panelov a workshopov odznelo veľa dobrých a inšpiratívnych myšlienok. Prezidentka výboru regiónov podotkla, že nemôže byť dobrý regionálny rozvoj, pokiaľ nebudú dobre zapojení regionálni partneri. Pozitíva vidí najmä v tom, že sa určilo niekoľko kľúčových priorít, ktoré sú v súlade so stratégiou 2020. Komisár Johannes Hahn sa na celú problematiku pozrel z pohľadu krízy. Podľa neho musíme podniknúť robustné kroky, aby sme zvýšili zamestnanosť, investovali do inovácii a tým zabezpečili trvalo udržateľný rozvoj. Zároveň je potrebné, aby smer, ktorým sme sa vybrali, sa nemenil každý rok. Musíme investovať lepšie a viac efektívne. Šetrenie nestačí, pretože to môže ešte viac poškodiť rast a vytváranie pracovných miest. 

V diskusiách sa otvorilo niekoľko dôležitých otázok. Jednou z nich bolo aj vytvorenie systému indikátorov, ktorých cieľom je určenie efektívnosti. Zástupcovia regiónov sa vyjadrili, že nie je možné aplikovať indikátory všade, pretože každý región je špecifický a vyžaduje si individuálny prístup. 

Na záver mali hlavní vystupujúci povedať jednu myšlienku, ktorá by vystihovala ich pocity z konferencie a spoločného strategického rámca. Komisár Johannes Hahn povedal: „Vietor fúka správnym smerom a to znamená, že bude lepšie počasie.“

Viac informácii o spoločnom strategickom rámci pre kohéznu politiku nájdete tu

 

Foto: www2.lse.ac.uk

 

Počet zobrazení: 1153x