Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja predstavil výzvy metropolitných regiónov Európskemu parlamentu

hlavná foto

Od 7. októbra 2019 sa európske regióny a mestá dostali do centra pozornosti EÚ, nakoľko sa v Bruseli konal 17. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý je platformou umožňujúcou výmenu expertízy a príkladov dobrej praxe na európskej, národnej, regionálnej, ako aj miestnej úrovni. V rámci tohto týždňa sa konalo 136. Plenárne zasadnutie Európskeho výboru regiónov (EVR), ktoré zoskupuje európskych regionálnych a miestnych politikov, ktorí pripravujú stanoviská k EÚ legislatíve. Najdôležitejšou legislatívou je aktuálne príprava viacročného finančného rámca a pravidiel pre čerpanie eurofondov po roku 2020.

Na špecifické postavenie a výzvy metropolitných regiónov v budúcnosti kohéznej politiky upozornil na plenárnom zasadnutí EVR predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba v diskusii s predsedajúcim výboru pre regionálnu politiku REGI v Európskom parlamente, ktorý sa vyjadril, že sa bude zaoberať problémami viac rozvinutých regiónov. Podľa neho je potrebné riešiť najmä sociálnu nerovnosť, ktorá sa práve v metropolách rozmáha. V metropolitných regiónoch žijú dve tretiny populácie EÚ, sú centrami ekonomického rastu, inovácií, kreativity a výskumu a prispievajú ku globálnej konkurencieschopnosti EÚ. Napriek tomu tieto štatisticky bohaté regióny musia čeliť mnohým výzvam s dopravou, životným prostredím a sociálnou inklúziou, ktoré nedokážu vyriešiť z vlastných zdrojov a zároveň majú limitovaný prístup k EÚ zdrojom. Keďže v súčasnosti prebiehajú rokovania o podobe politiky súdržnosti na ďalších 7 rokov a doposiaľ v rámci nej neexistovala metropolitná dimenzia, predseda Juraj Droba sa rozhodol vypracovať stanovisko k tejto téme.

„Bezpochyby musíme pre ďalšie programové obdobie presadiť špeciálny prístup k metropolitným regiónom a potrebujeme ich zapojiť do prípravy operačných programov, aby sa nastavili investície strategicky, pomohli napĺňať tematickú koncentráciu a riešiť najurgentnejšie problémy“, zdôraznil Juraj Droba. Z podpory metropolitných regiónov plynú mnohé výhody aj pre ostatné územie, ako napríklad posilnené väzby medzi mestskými a vidieckymi oblasťami, ktoré uľahčujú presun bohatstva do okolitých oblastí a teda prispievajú k zmierňovaniu regionálnych rozdielov, čo je hlavným cieľom politiky súdržnosti EÚ.

Počas Európskeho týždňa regiónov a miest sa konalo aj množstvo seminárov a konferencií týkajúcich sa kľúčových otázok. Predseda kraj reprezentoval ako rečník na dvoch seminároch na tému Európskeho semestra a jeho prepojenia na politiku súdržnosti EÚ a na tému európskej cezhraničnej spolupráce, ktorá je vzhľadom na polohu BSK kľúčová.

FOTO: BSK


Počet zobrazení: 851x