Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európsky výbor regiónov schválil stanovisko predsedu BSK

hlavná foto

Dňa 4.12.2019 sa uskutočnilo na pôde Európskeho výboru regiónov (EVR) 137. plenárne zasadnutie, počas ktorého sa hlasovalo o stanovisku Metropolitné regióny: výzvy a postavenie v rámci budúcej politiky súdržnosti po roku 2020, ktorého spravodajcom je predseda BSK Juraj Droba. 

Je to vôbec prvýkrát, čo sa predseda BSK stal spravodajcom EVR. Stanovisko bolo kvôli svojmu významu z hľadiska agendy EVR hneď prvým bodom programu zasadnutia a bolo schválené, čo znamená že sa stáva oficiálnym stanoviskom EVR postúpeným všetkým relevantným inštitúciám EÚ, ktoré ho môžu využiť pri tvorbe ďalšej legislatívy na európskej úrovni. Predseda BSK sa tak stal hlasom metropolitných regiónov v Európskom výbore regiónov. 

„Cieľom stanoviska je upriamiť pozornosť EÚ na problematiku regiónov akým je aj Bratislavský kraj. Sú síce štatisticky bohaté, no obmedzené vlastné zdroje im často nedovoľujú čeliť dôležitým výzvam. Ostávajú však regiónmi s vysokým potenciálom, kde by vhodne nastavená podpora mohla viesť nielen k rozvoju metropolitnej oblasti, ale aj jej okolia. Som rád, že stanovisko podporili členovia EVR a verím, že je to krok správnym smerom.“ vyjadril sa po plenárnom zasadnutí Juraj Droba. Stanovisko zdôrazňuje potenciál MR, upozorňuje na ich najdôležitejšie výzvy a navrhuje možnosti podpory a riešení z európskej perspektívy. 

Potenciál MR nespočíva len v ich hospodárskom raste (tvoria 72% HDP EÚ), ale aj v zavádzaní zelených, inteligentných a inovatívnych riešení, na ktoré sústredí aj nová Európska komisia. Práve preto je potrebné poukazovať na kľúčovú rolu MR v rámci dosahovania cieľov EÚ a ich prevedenia do praxe. Príkladom je oblasť zmierňovania zmeny klímy, kde je vyše 70% opatrení realizovaných na regionálnej alebo miestnej úrovni. Vytváraním prepojení medzi mestami a vidiekom navyše MR prispievajú k zmierňovaniu regionálnych rozdielov. 

Špecifické postavenie MR však nevyplýva len z ich potenciálu, ale aj z výziev, ktorým musia čeliť. Jedná sa najmä o nedostatok vybudovanej základnej infraštruktúry, zabezpečenie dopravy šetrnej k životnému prostrediu a redukciu znečistenia ovzdušia, zvýšený dopyt po verejných službách, či problémy týkajúce sa sociálnej oblasti ako napríklad chudoba, sociálne vylúčenie, alebo bývanie. 

Riešeniu problémov MR a využitiu ich potenciálu môže EÚ prispieť najmä prostredníctvom svojej politiky súdržnosti. V rámci nej však metropolitná dimenzia stále absentuje a spochybniť je možné aj spôsob merania regionálneho rozvoja, ktorý väčšinu MR radí medzi rozvinuté a tým pádom obmedzuje ich prístup k eurofondom. Práve túto neľahkú situáciu stanovisko adresuje návrhmi. V mene EVR napríklad žiada, aby bolo posilnené postavenie MR ako na európskej úrovni, tak na národnej úrovni pri tvorbe partnerských dohôd a operačných programov. Príkladom konkrétneho návrhu je aj zavedenie Indexu sociálneho rozvoja (SPI) pri meraní regionálneho rozvoja, ktorý sociálne a environmentálne faktory rozvoja berie do úvahy v oveľa výraznejšej miere ako doterajšie meranie pomocou HDP na hlavu. 

Téme metropolitných regiónov sa predseda BSK bude aktívne venovať aj počas nového mandátu EVR, ktorý začína vo februári 2020. Jednou z plánovaných aktivít je organizácia seminára na tému budúcnosti metropolitných regiónov, ktorý sa bude konať v Bratislave na jar 2020 v súčinnosti s výjazdovým rokovaním výboru pre regionálny rozvoj Európskeho parlamentu.

Celé znenie stanoviska si môžete prečítať TU.

FOTO: BSK


Počet zobrazení: 840x