Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Elektronické zadávanie zákaziek

hlavná foto

Dňa 13. septembra 2012 sa v priestoroch Ekonomického a sociálneho výboru uskutočnila konferencia o elektronickom zadávaní zákaziek. Boli predstavené niektoré potenciálne výhody prístupu, ktorými je možnosť ušetriť 5-20% nákladov spojených s transakciami, zníženie cien, uľahčenie cezhraničného zadávania zákaziek, dôraz na interoperabilitu, pričom odhadovaná lehota na transpozíciu je 4 roky + 2 roky.

Ako bolo viackrát spomenuté, potrebná je nielen politická vôľa a ochota, ale aj interoperabilita (platformy pre elektronické zadávanie zákaziek, cezhraničné uznávanie elektronických podpisov) a tiež potreba spolupracovať so sieťou Enterprise Europe.

V rámci tejto iniciatívy existujú dve možné riziká, a to, že za 4 roky zavládne sklamanie, lebo cieľ nebude úplne splnený alebo druhé riziko, kde prílišným ponáhľaním hrozí, že sa celý projekt rozštiepi.

Keďže malé a stredné podniky predstavujú 97% všetkých podnikov v Európe, cieľom je, aby do 4 rokov bolo 50% zákaziek dostupných na internete. Ambíciami projektu je nielen posilnenie viery a dôvery v bezpečné elektronické transakcie, ale prioritou je tiež reagovať na rôzne potreby malých a stredných podnikov, posilniť najmä ich inovačné úsilie. Jedným z prínosov elektronického zadávanie zákaziek je otvorenie trhu pre malé a stredné podniky, ktoré tak môžu vytvárať nové obchodné modely, spolupracovať s organizáciami a tiež by tento systém priniesol výhody aj pre verejnú štátnu správu, kde optimalizáciou procesov by sa uvoľnili zdroje na nové projekty.

Ako sa vyjadril Gerhard Huemer, ktorý predstavil pohľad malých a stredných podnikov na problematiku, tieto vítajú elektronické zadávanie zákaziek, pretože ho vidia ako potenciál na zvýšenie transparentnosti, účasti malých a stredných podnikov, ktoré tak môžu dosiahnuť úspory až 100 miliárd eur.

Keďže používanie elektronických podpisov je naviazané na certifikáty, ktoré overujú totožnosť osoby (v Španielsku už funguje systém, ktorý overuje pravosť podpisu), existuje tiež silná podpora pre vznik Európskeho validačného systému.

Veľmi dobrým príkladom využívania elektronického zadávania zákaziek je prípad Portugalska, ktorý predstavila Isabel Rosa. V Portugalsku bola už v roku 2003 vytvorená verejná agentúra UMIC (inovácie prostredníctvom elektronického zadávania zákaziek), ktorá v priebehu dvoch rokov vytvorila pilotné projekty a začala používať elektronické platformy. V roku 2008 bol prijatý zákon a tiež bol vytvorený portál BASE, ktorý obsahuje zoznam všetkých zákaziek. Následne sa od roku 2009 zaviedla povinnosť robiť elektronické zavádzanie zákaziek, čím sa dosiahli úspory 6-12%.
Na príklade Portugalska je vidieť pozitívne faktory, ako je zníženie nákladov, byrokracie, transparentnosť, zjednodušenie konania, ale tiež menej pozitívne faktory, ktorými sú digitálne certifikáty, náklady na označovanie, ako aj interoperabilita medzi technológiami a entitami.
Elektronické zadávanie zákaziek v Portugalsku prinieslo rýchlejšie riadenie procesov, nižšie ceny a lepšie výsledky. Za obdobie rokov 2009-2010 sa tak dosiahli úspory až 168 miliónov eur a ceny sa znížili o 20%.
Tento pozitívny príklad by mohol byť inšpiráciou aj pre Slovensko.

So systémom elektronického zadávania zákaziek začalo už aj Belgicko, konkrétne flámsky región, kde sa od 1. januára 2012 zaviedlo povinné elektronické zadávanie zákaziek. 100% tendrov už prebieha elektronicky, existuje však obava, že to bude mať dopad na malé a stredné podniky.

Celkovo sa teda dospelo k tomu, že elektronické zadávanie zákaziek prináša množstvo výhod, ako napríklad možné úspory, kde cieľom nie je zhoršiť služby poskytované občanom, ale priniesť lepšiu kvalitu, posilnenie inovácie, zhmotnenie hospodárskej súťaže. Keďže papierový systém znamená veľké náklady pre malé a stredné podniky, elektronické zadávanie zákaziek môže nielen znížiť transakčné náklady, ale taktiež zníži náklady na papiere, a navyše sa zavedie kontrolný systém, lepšia cezhraničná spolupráca a právna istota.

 

Foto: www.eesc.europa.eu
 


Počet zobrazení: 1139x