Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Malé a stredné podniky bojujú proti klimatickým zmenám

hlavná foto

Green Commerce je projekt v rámci programu LIFE+, ktorý poukazuje na špecifický sektor aktivít, ktorým je maloobchod. Cieľom projektu je začleniť maloobchodníkov do boja proti klimatickým zmenám, podporovať environmentálnu zodpovednosť v maloobchodnom sektore a redukovať spotrebu energie a produkciu odpadu prostredníctvom jednoduchých techník. Tiež chce stimulovať environmentálnu inováciu v maloobchodných zariadeniach a zvyšovať spotrebiteľské povedomie prostredníctvom rozvoja environmentálne priateľských nákupných zvykov.

Green Commerce je označenie, ktoré rozoznáva dobrovoľné prijatie dobrých environmentálnych praktík maloobchodníkmi na podporu udržateľného rozvoja a poskytuje nielen technické ale tiež ekonomické stimuly na podporu zodpovedného správania.

Výhody Green Commerce:
-    redukcia spotreby rôznych energetických zdrojov
-    redukcia spotreby vody
-    redukcia odpadu a uľahčenie jeho opätovného používania
-    optimalizácia a racionalizácia spotreby toxických látok
-    minimalizácia environmentálnych efektov atmosferických emisií
-    redukcia dopravných a skladovacích nákladov
-  zlepšenie súťaživosti v zmysle racionalizácie spotreby surových materiálov a šetrenia prírodných zdrojov (energia a voda, čo následne vedie k nižším cenám)
-    zlepšenie rozvoja so zreteľom na zákazníka, zamestnávateľov, atď.

Hlavné ciele projektu Green Commerce:
•    Začleniť malé podniky do boja proti klimatickým zmenám
•    Podporovať environmentálnu zodpovednosť v maloobchodnom sektore
•    Redukovať používanie energií a produkciu odpadov jednoduchými technikami
•    Stimulovať inováciu v environmentálnych otázkach a mobilizovať spotrebiteľov, aby sa stali ekologicky priateľskejšími

V záujme dosiahnutia týchto cieľov budú uskutočnené nasledovné akcie:
•    Vytvorenie európskej značky Green Commerce
•    Rozvinutie sebahodnotiacich nástrojov pre maloobchodníkov
•  Predstavenie environmentálnych auditov v 100 obchodoch (50 v Torrevieja, 50 v San Sebastian)
•    Poskytovanie tréningov a mobilizačných workshopov
•    Šírenie výsledkov projektov a znalostí v snahe rozšíriť túto metodológiu

Pre koho je Green Commerce určený?
Označenie Green Commerce môže byť udelené maloobchodom, ktoré sú klasifikované ako malé a stredné podniky v súlade s kritériami EÚ, čo znamená, že obchod musí mať menej ako 250 zamestnancov a obrat nepresahujúci 50 miliónov eur, ročnú súvahu nepresahujúcu 43 miliónov eur a musí byť registrovaný v sekcii G Národnej klasifikácie ekonomických aktivít s nasledovnými výnimkami: lekárnik, údržba a oprava motorových vozidiel a pouličné stánky.

Ako získať toto označenie?
Procedúra získania označenia Green Commerce je jednoduchá. Najskôr sa treba zaregistrovať na internetovej stránke a následne záujemca musí preukázať že prijal opatrenia environmentálneho manažmentu.v rozličných oblastiach vyplnením sebahodnotiaceho dotazníka dostupného na internete.

Vyplnený dotazník určí či maloobchod dosiahol požadované celkové skóre a taktiež indikuje akcie, ktoré musia byť uskutočnené, aby sa skóre zlepšilo.
Ak maloobchodník získa stanovené skóre, bude prizvaný technický konzultant, ktorý overí odpovede vyplnené v dotazníku. Po úspešnom procese obrdrží maloobchod certifikát Green Commerce.  

Praktické príklady prevádzky environmentálne priateľských podnikov:
Natural Health Store (VB| – nezávislý rodinný podnik, ktorého fungovanie si môžte pozrieť tu
Hornbeam Café (VB) – kaviareň prevádzkovaná dobrovoľníkmi, ktorej fungovanie si môžte pozrieť tu.

Viac informácií o projekte tu.

 

Foto: www.ec.europa.eu
 


Počet zobrazení: 1076x