Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Majte vaše práva cestujúceho vždy poruke!

hlavná foto

S rýchlo rastúcou európskou mobilitou rastie aj potreba súboru pravidiel pre pasažierov, aby si boli viac vedomí svojich práv v prípade, že v súvislosti s ich cestou niečo nevyjde. EÚ sa preto zaviazala vo svojej dopravnej politike sústrediť sa viac na pasažierov a ich práva. Aby bolo ich cestovanie príjemnejšie a bezpečnejšie, boli postupne prijímané európske právne predpisy pre rôzne druhy dopravy.
Cestujúci, ktorí uviazli na letiskách či čakajú na svoju chýbajúcu batožinu, môžu od teraz zdarma využívať mobilnú aplikáciu ku kontrole svojich práv v danom momente a danom mieste.
Aplikácia Vaše práva cestujúcich poskytuje používateľom jasné a výstižné informácie o ich právach cestujúcich v rámci Európskej únie. Je vytvorená v podobe otázka – odpoveď a umožňuje používateľom jednoducho identifikovať problém, ktorý sa vyskytol, a získať jasné vysvetlenie ich práv a možností, ktoré majú k dispozícii. Navyše je dostupná bezplatne v 22 jazykoch a využíva lokálnu pamäť vášho zariadenia, aby ste počas cestovania nemuseli hľadať dátové pripojenie a je dostupná pre štyri obľúbené mobilné platformy: Apple iPhone a iPad, Google Android, RIM Blackberry a Microsoft Windows Phone 7.
Európska komisia v súčasnosti spustila túto aplikáciu na pokrytie leteckej a železničnej dopravy no v blízkej budúcnosti bude rozšírená aj na dopravu autobusovú, námornú a vnútrozemskú lodnú dopravu.
 Aké máte práva pasažiera a čo by ste mali o nich vedieť?
Základné práva pre leteckú dopravu sú zhrnuté do 8 skupín a zaoberajú sa problémami ako:
-neumožnenie nastúpenia do lietadla
-zrušenie letu
-dlhé meškanie
-batožina
-identita leteckej spoločnosti
-dovolenka s kompletne zabezpečenými službami
-transparentnosť cien
-postihnutí a ľudia so zníženou pohyblivosťou

Práva pasažierov pre železničnú dopravu sa vzťahujú na všetky medzinárodné železničné služby v EÚ a patrí sem 6 základných páv:
-bezproblémové zakúpenie lístka
-cestovanie v bezpečí
-rovnaké služby pre pasažierov so zníženou pohyblivosťou
-informácie a dostupnosti služieb pre pasažierov so zníženou pohyblivosťou
-kompenzácia v prípade zranenia alebo úmrtia a zodpovednosť za batožinu
-ochrana proti nesolventnosti železničných spoločností

+ 7 všeobecných práv pasažiera v železnične doprave:
-informácie o vašich právach
-asistenčné služby pre ľudí so zníženou pohyblivosťou
-odškodnenie a presmerovanie
-kompenzácia ceny lístka v prípade meškania alebo zrušenia spoja počas medzinárodnej cesty
-asistenčné služby v prípade meškania alebo zrušenia spoja
-prednostná platba v prípade úmrtia alebo zranenia
-právo podať sťažnosť

Medzi práva cestujúcich vodnou dopravou bolo zaradených aj niekoľko nových v rôznych situáciách.
V prípade zrušenia vyplávania alebo omeškania pri vyplávaní trvajúceho viac než 90 minút:
-záruka vrátenia cestovného alebo presmerovania
-primeraná podpora (napríklad ľahké jedlo, strava, občerstvenie, a prípadne ubytovanie najviac na 3 noci s finančným pokrytím do 80 EUR/noc)
V prípade omeškania pri príchode alebo zrušenia plavby:
- náhrada vo výške 25 % - 50 % z ceny cestovného lístka

Ochrana osôb so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou:
- nediskriminačné zaobchádzanie a osobitná bezplatná pomoc v prípade osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou v prístavných termináloch a na palube lodí, ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť.

Právo na informácie:
- minimálne pravidlá informovania všetkých cestujúcich pred cestou a počas nej a pravidlá poskytovania všeobecných informácií o ich právach na termináloch a palubách lodí.

Vybavovanie sťažností:
-postup podávania sťažností, ktorý dajú cestujúcim k dispozícii prepravcovia a prevádzkovatelia terminálov
-zriadenie nezávislých vnútroštátnych orgánov na presadzovanie nariadenia, v prípade potreby aj uplatnením sankcií

Medzi práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave patrí niekoľko hlavných.
Práva, ktoré platia v prípade služieb diaľkovej dopravy (t. j vzdialenosť nad 250 km), zahŕňajú okrem iného:
-priemernú podporu ( menšie občerstvenie či prípadne dočasné ubytovanie) v prípade zrušenia cesty alebo z dôvodu omeškania dlhšieho ako 90 minút pri trase, ktorá trvá viac ako tri hodiny
- záruku vrátenia cestovného alebo presmerovania
-poskytnutie určitej peňažnej náhrady
-upovedomenie o zrušení cesty alebo omeškania pri odchode
-ochranu cestujúcich v prípade úmrtia, zranenia, straty alebo poškodenia
-osobitnú bezplatnú pomoc v prípade osôb so zdravotným postihnutím a osôb so zníženou pohyblivosťou

V prípade všetkých služieb (vrátane tých na vzdialenosť menej než 250 km) budú uplatniteľné ešte tieto práva:
-nediskriminácia cestujúcich v súvislosti s výškou cestovného a zmluvnými podmienkami založená priamo či nepriamo na štátnej príslušnosti
-nediskriminačné zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím a osobami so zníženou pohyblivosťou, ako aj finančná náhrada za stratu alebo poškodenie ich vybavenia alebo pomôcok uľahčujúcich pohyblivosť v prípade nehody
-minimálne pravidlá poskytovania cestovných informácií všetkým cestujúcim pred cestou a počas nej a pravidlá poskytovania všeobecných informácií o ich právach na staniciach a on-line (ak je to možné, uvedené informácie sa na požiadanie poskytnú v prístupnom formáte presne vyhovujúcom osobám so zníženou pohyblivosťou)
-postup vybavovania sťažností, ktorý musia dopravcovia sprístupniť všetkým cestujúcim
-nezávislé vnútroštátne orgány v každom členskom štáte, ktoré budú mať právo presadzovať nariadenie a prípadne ukladať pokuty

A čo by ste mali vedieť ak bola vaša batožina stratená, poškodená alebo oneskorene doručená počas vašej cesty lietadlom?
V prípade straty, poškodenia alebo meškania batožiny môžete mať nárok na náhradu maximálne do výšky približne 1 220 EUR. Letecké spoločnosti však nemožno brať na zodpovednosť vtedy, ak podnikli všetky opatrenia potrebné na to, aby zabránili škodám, ani vtedy, ak nebolo možné takéto opatrenia vykonať. V prípade poškodenia batožiny musíte leteckej spoločnosti podať sťažnosť do siedmich dní od prijatia batožiny a v prípade meškania batožiny je táto lehota maximálne 21 dní.

Pre podrobnejšie informácie ako prevziať aplikáciu navštívte stránku Európskej komisie:

Zdroj: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/index.html

 

Foto: http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/sk/32-campaign.html
 


Počet zobrazení: 1263x