Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Zapojte svoj úspešný projekt do súťaže RegioStars 2014

hlavná foto

Európska komisia, generálne riaditeľstvo pre regionálnu politiku vyhlásilo ďalší ročník súťaže RegioStars.
Ak ste realizovali projekt podporený z európskych fondov v programovacom období 2004 – 2006 alebo 2007 – 2013, tak sa môžete zapojiť do prestížnej celoeurópskej súťaže o najlepší projekt.  Žiadateľ môže byť členský štát, alebo relevantný riadiaci orgán štrukturálnych fondov pre národné alebo regionálne programy - pre obdobie 2000-2006 alebo 2007-2013. Títo môžu predložiť maximálne jeden návrh z každej kategórie, najviac teda 5 žiadostí.
Žiadosti musia byť predložené riadiacim orgán alebo s jeho súhlasom. Obce a mestá, ktoré chcú predložiť spolufinancovaný projekt,  musia dostať schválenie od príslušnej riadiacej autority.

V tomto roku je vyhlásených 5 súťažných kategórií:
1.    Inteligentný rast: Inovácie v malých a stredných podnikoch,
2.    Udržateľný rast: Zelený rast a pracovné miesta prostredníctvo bioekonómiu,
3.    Inkluzívny rast: Vytváranie pracovných miest pre mladú generáciu,
4.    CityStar: Investičné projekty rozvíjajúce trvalo udržateľnú dopravu,
5.    Veľké investičné projekty: Energetická účinnosť a nízkouhlíkové hospodárstvo.

Prihlášky musia byť podané do 19. apríla 2013 na elektronicky na adresu REGIO-STARS@ec.europa.eu.

Viac informácií nájdete tu.

Cieľom RegioStars je identifikovať pozitívne príklady v oblasti regionálneho rozvoja a zdôrazniť originálne a inovatívne projekty podporené európskymi financiami.
 

FOTO: DG REGIO

VIDEO youtube, Mentro wzv

Videogaléria


Počet zobrazení: 1080x