Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Projekt BSK figuruje medzi najlepšími regionálnymi projektami

hlavná foto

Projekt BSK figuruje medzi najlepšími regionálnymi projektami
Európska komisia zverejnila správu o európskych regionálnych projektoch pre  zlepšovanie životnej úrovne a zamestnanosti v európskych mestách. "Rozvoj miest v EÚ" zhromažďuje najlepšie osvedčené mestské projekty a investície v programovacom období 2007-2013 financované z európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Správa pozostáva z 50 prípadových štúdií týkajúcich sa mestskej spolupráce, ktoré ukazujú, ako môžu mestá a regióny najlepšie riešiť rozvoj v rámci programov EFRR a poskytujú návod pre nové programovacie obdobie.
Medzi mestami, ktoré predstavujú najzaújímavejšie nápady, riešenia, alebo metódy spolupráce sa nachádza aj Bratislava s projektom „Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti Viedeň - Bratislava“.
„Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti Viedeň - Bratislava“(ÜBI-NIZ) je projekt cehraničnej spolupráce na podporu rozvoja flexibilného pracovného trhu, ktorý pomáha prekonať medzery a rozdiely v lokálnych ekonomických systémoch. Tieto ovplyvňujú každodenný život Európanov, ako napríklad bariéry pre kvalifikovaným slovenských pracovníkov získať prácu vo Viedni, ktorá je vzdialená len 70km.
Na tomto kreatívnom projekte sa podieľalo množstvo zúčastnených strán, inštitúcií, podnikov a fyzických osôb. Základom jeho úspechu bolo vytvorenie hierarchického trojstupňového systému. „UBI-NIZ“ je modelový projekt ukazujúci ako vytvoriť kooperačné štruktúry na rôznych vládnych úrovniach, a zapojiť celý rad zainteresovaných strán do projektových aktivít. Účastníci projektu sú rozdelení do 3 kategórií:
• Kľúčoví partneri projektu - ktorí koordinujú výkonné úlohy
• Účastníci projektu - ktorí vykonávajú projektové aktivity
• Strategickí partneri - ktorí zastupujú skupiny hlavných zainteresovaných strán
Tento trojvrstvový systém bol založený na strategickom riadení skupiny, ktorý zahŕňa zástupcov hlavných zainteresovaných strán pracovného trhu. Tí dodávajú cenné skúsenosti a vedomosti, ktoré zhodnocujú projekt a zároveň slúžia ako kľúčový prvok pri prevode projektových výstupov do praxe prácovného trhu, a tak zabezpečujú aby bol projekt udržateľný.
Druhým faktorom zvyšovania efektivity využívania výsledkov projektu bola synergia s inými projektami prebiehajúcimi v tej istej oblasti.
Tretím faktorom úspechu bol koncept projektu. Ten mal viesť k vzniku systémových riešení problémov nevyváženého pracovného trhu. Úlohou bolo reagovať na zmeny dopytu po pracovnej sile zapričinenených v dôsledku rýchleho hospodárskeho rastu, konvergencie podmienok na oboch stranách hranice a integračných procesov v metropolitnej oblasti, ktorá je multikultúrne a viacjazyčné prostredie, atraktívne pre medzinárodných investorov.
Jednou z hlavných úloh projektu bolo vybudovať komunikačnú platformu, ktorá by aktivovala široké spektrum zúčastnených strán. Projekt potreboval uľahčit vysoko kvalitnú cezhraničnú komunikáciu medzi zainteresovanými stranami, vrátane zodpovedných orgánov, a tiež zabezpečiť jeho kontinuitu bez ohľadu na akékoľvek politické zmeny po voľbách. Projekt mal predstavu prekonať tento problém, vytvorením paralelných sietí odborníkov a nezávislých osôb zo súkromnej a verejnej sféry (poradcovia, sprostredkovatelia, podnikatelia, mimovládne organizácie) pôsobiacich  v oblasti vývoja pracovného trhu.

Kompletnú štúdiu môžete nájsť tu.

Foto zdroj: www.hungarybudapestguide.com

 

 Počet zobrazení: 1029x