Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

BSK prezentoval regionálnu inovačnú stratégiu v Bruseli

hlavná foto

Zastúpenie Bratislavského kraja v Bruseli v spolupráci s partnermi z networkov Regióny Európa 2020 a Európske regióny pre výskum a inovácie zorganizovali 17. apríla v Bruseli konferenciu pod názvom Európa 2020, regionálne inovačné stratégie a budúce možnosti financovania.Experti z Európskej komisie, Výboru regiónov a ďalších inštitúcií diskutovali o napĺňaní cieľov stratégie Európa 2020 prostredníctvom rozvoja vedy a výskumu a podpore inovácií v programovom období 2014 -2020 prostredníctvom štrukturálnych fondov a nového programu Horizon 2020.
Tri európske regióny – Veľkopoľské vojvodstvo, Región Brusel a Bratislavský kraj – prezentovali svoje inovačné stratégie a hlavné oblasti podpory a rozvoja inovácií, vedy a výskumu.


Inovačná stratégia Bratislavského kraja bola spracovaná na základe metodiky „smart specialisation“ (iniciatíva Európskej komisie), ktorá má stanoviť priority na regionálnej úrovni a zvýšiť koncentráciu prostriedkov i ľudských zdrojov na zvolené prioritné oblasti. V rámci štúdie sú zvolené za priority oblasti materiálového výskumu, biotechnológií a informačno-komunikačné technológie. Koncentrácia na zvolené prioritné oblasti a správne nastavená podpora môže posunúť Bratislavský kraj medzi významné vedecko-výskumné regióny v európskom meradle.
 


Počet zobrazení: 913x