Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Viac času pre využitie finančných prostriedkov na podporu politiky súdržnosti pre Slovensko a Rumunsko

hlavná foto

Európska komisia predstavila 21. mája návrh, ktorý sa týka využívania finančných prostriedkov EÚ v tých členských krajinách, ktoré majú závažné problémy s finančnou stabilitou v dôsledku krízy alebo im hrozí riziko, že nestihnú vyčerpať pridelené prostriedky ako je tomu v prípade Slovenska a Rumunska.

Prvá časť opatrení sa týka krajín najvýraznejšie zasiahnutých krízou: Írsko, Maďarsko, Lotyšsko, Grécko, Portugalsko a Rumunsko, ktorým boli na ich žiadosť dočasne zvýšené finančné prostriedky na spolufinancovanie od EÚ až o 10 percentuálnych bodov do konca roku 2013. Opatrenie nepredstavuje nové financovanie, umožňuje však ľahšiu implementáciu finančných prostriedkov viazaných v rámci politiky súdržnosti EÚ, nakoľko sa zníži požiadavka na vnútroštátne spolufinancovanie projektov len na 5 %.  Až 95 % nákladov daného projektu tak budú môcť tvoriť prostriedky EÚ. Dotknutým krajinám to umožní flexibilnejšie a rýchlejšie čerpať pridelené prostriedky, nakoľko hľadanie vnútroštátnych a súkromných partnerov na spolufinancovanie projektov je v súčasnej hospodárskej situácii pomerne náročné. Vďaka tomuto opatreniu bude môcť Komisia uhrádzať vyššie platby týmto krajinám počas obdobia, keď sa na nich vzťahujú podporné mechanizmy a to bez toho, aby došlo k zmene celkovej výšky prostriedkov pridelených v rámci politiky súdržnosti na obdobie 2007-2013.

Druhá časť opatrení sa týka Rumunska a Slovenska, ktorým hrozí riziko, že nestihnú vyčerpať prostriedky určené na roky 2007-2013. Prostriedky v rámci politiky súdržnosti sú rozdelené na ročné sumy, ktoré je potrebné využiť v priebehu dvoch alebo troch rokov v závislosti od krajiny. V prípade Slovenska a Rumunska by malo dôjsť k predĺženiu viazanosti prostriedkov na rok 2011 až do konca roka 2014 a na rok 2012 až do konca roka 2015. Obe krajiny by tak získali o rok viac na čerpanie finančných prostriedkov. V súčasnej situácii im totiž hrozí, že o prostriedky nenávratne prídu, nakoľko akákoľvek čiastka o ktorú členský štát nepožiada v príslušnom období sa automaticky odpočíta z celkovej sumy pridelených prostriedkov a vráti sa naspäť do rozpočtu EÚ. Celková výška prostriedkov z fondov pridelených na dané obdobie sa predmetným krajinám a programom nezmení. Cieľom opatrenia je zlepšenie schopnosti štátov čerpať finančné prostriedky vyhradené na operačné programy, nakoľko ich vykonávanie tu prebieha pomalšie ako sa očakávalo.

Návrh Európskej komisie podnietený žiadosťami zo strán vlád členských krajín EÚ bude ďalej predložený na konečné schválenie Európskemu parlamentu a Rade ministrov.

 

Fotozdroj: http://www.europapreobcanov.sk


Počet zobrazení: 1128x