Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Ciele a aktivity

hlavná foto

Hlavné ciele Zastúpenia BSK v Bruseli sú:

  • posilniť účasť BSK na európskych záležitostiach a projektoch, a tiež využiť všetky príležitosti, ktoré  členstvo  v  Európskej únii regiónu poskytuje;
  • prostredníctvom rôznych prezentačných akcií predstaviť Bratislavský kraj ako turisticky príťažlivý región, ktorý sa oplatí navštíviť a spoznať, ako úspešný región do ktorého sa oplatí investovať, a s ktorým sa oplatí spolupracovať;
  • podnietiť aktívny záujem subjektov v Bratislavskom kraji o európske záležitosti, ktoré ovplyvňujú chod verejného a súkromného sektora, nevynímajúc občana ako takého.


Činnosť Zastúpenia BSK by malo vytvoriť pevný základ pre budúcu spoluprácu s bruselskými inštitúciami, inými regiónmi a organizáciami, ktorá bude v prospech rozvoja Bratislavského kraja.  

Medzi hlavné aktivity patria:

  • rozvíjanie a udržiavanie kontaktov so slovenskými a európskymi inštitúciami – presadzovanie záujmov BSK v kontakte so Stálym zastúpením SR pri EÚ, Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Výborom regiónov;
  • získavanie aktuálnych informácií o pripravovanej legislatíve a komunitárnych programoch;
  • rozvoj spolupráce s inými zastúpeniami európskych regiónov a miest v Bruseli, identifikácia spoločných tém, výmena skúseností a rozvíjanie spoločných aktivít;
  • prezentácia odborného, kultúrneho a turistického potenciálu BSK prostredníctvom organizovania odborných seminárov, konferencií, kultúrnych podujatí a účasti na prezentačných podujatí so zameraním na propagáciu cestovného ruchu;
  • udržiavanie kontaktov so slovenskými organizáciami pôsobiacimi v Bruseli a Belgicku a so slovenskou komunitou žijúcou v Bruseli a Belgicku.
     

Foto : sxc.hu


Počet zobrazení: 10764x