Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Výbor regiónov

hlavná foto

Význam Výboru regiónov

Slovenská národná delegácia

Komisie Výboru regiónov 

Politické skupiny vo Výbore regiónov

Siete a medziregionálne skupiny 

 

 

 

Význam Výboru regiónov

Výbor regiónov predkladá názory miestnych a regionálnych orgánov na právne predpisy EÚ. Až 70 % právnych predpisov EÚ má priamy dosah na regionálnu a miestnu úroveň. Komisia, Rada a Parlament sa preto radia s Výborom regiónov pred tým, ako sa príjme rozhodnutie týkajúce sa miestnej a regionálnej správy. Môže ísť napríklad o otázky zamestnanosti, životného prostredia, vzdelávania alebo verejného zdravia. 

Výbor regiónov tiež prijíma uznesenia o dôležitých politických otázkach. Úlohou Výboru regiónov je zaujímať stanovisko k aktuálnym politickým záležitostiam. Európska komisia má za úlohu zapojiť miestne a regionálne orgány EÚ pred tým, ako podá legislatívny návrh. Výsledkom je, že Výbor regiónov ako zástupca miestnych a regionálnych orgánov sa intenzívne zapája do tohto procesu. Výbor regiónov rovnako ponúka i priestor pre nadväzovanie partnerstiev medzi regiónmi naprieč EÚ. 

V súčasnosti  má Výbor regiónov 350 členov a rovnaký počet náhradníkov z 28 členských štátov EÚ. Členovia aj náhradníci sú menovaní Radou na päť rokov na základe návrhov členských štátov EÚ. Každá krajina si zvolí zástupcov nezávisle, na základe  politického, zemepisného a regionálneho alebo miestneho zloženie krajiny. Na čele Výboru regiónov je predseda volený na obdobie dva a pol roka. Od februára 2015 túto funkciu zastáva Markku Markkula (EĽS) a post podpredsedu obsadil Karl-Heinz Lambertz (SES). Generálnym tajomníkom VR je od júna 2014 Jiří Buriánek, ktorého mandát trvá 5 rokov.

 

Slovenská národná delegácia

Slovenskú národnú delegáciu vo Výbore regiónov tvorí 9 členov a 9 náhradníkov. Piati z riadnych členov sú zástupcovia Združenia SK 8 a ostatní zastupujú ZMOS alebo Úniu miest Slovenska. Post predsedu slovenskej národnej delegácie a zároveň podpredsedu Výboru regiónov zastáva Juraj Droba. Členom predsedníctva Výboru regiónov je Jaroslav Hlinka. 

Zloženie slovenskej národnej delegácie:

Riadni členovia:

Juraj Droba, predseda národnej delegácie a predseda Bratislavského samosprávneho kraja, COTER a SEDEC

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja, COTER a ENVE

Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, podpredseda VR, ECON a SEDEC

Miloslav Repaský, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, NAT a ECON

József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja, CIVEX a NAT

Ján Ferenčák, primátor mesta Kežmarok , ENVE a CIVEX

Jaroslav Hlinka, starosta MČ Košice – Juh,  člen predsedníctva VR, CIVEX a ENVE 

Andrea Turčanová, primátorka mesta Prešov

Matúš Vallo, primátor mesta Bratislava

 

Náhradníci:

Ján Beljak, poslanec Banskobystirckého samosprávneho kraja 

Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja

Erika Jurinová, predsedkyňa Žilinského samosprávneho kraja

Ján Blcháč, primátor mesta Liptovský Mikuláš 

Daniel Lorinc, starosta obce Kladzany

Luboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa 

Peter Švaral, starosta obce Rohožník

Béla Keszegh, primátor mesta Komárno

 

Predseda BSK Juraj Droba je členom Skupiny európskych konzervatívcov a reformistov a pôsobí v Komisii COTER. 

Viac informácií nájdete tu.

 

Komisie Výboru regiónov 

Výbor sa stretáva každoročne na šiestich plenárnych zasadnutiach, ktorých hlavný cieľ je určiť všeobecnú politiku a prijímať stanoviská.  Existuje šesť takzvaných komisií, ktoré sa zameriavajú na jednotlivé oblasti politiky a pripravujú stanoviská na diskusiu na plenárnych zasadnutiach. Takéto oblasti politiky sú:

1.Územná súdržnosť a rozpočet EÚ (komisia COTER)

2.Hospodárska politika (komisia ECON)

3.Sociálna politika, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúra (komisia SEDEC)

4.Životné prostredie, klimatické zmeny a energetika (komisia ENVE)

5.Občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (komisa CIVEX)

6.Prírodné zdroje (komisia NAT)

Podrobný kalendár stretnutí Výboru regiónov nájdete tu.

 

1. Komisia pre politiku územnej súdržnosti a rozpočet EÚ (COTER) 

Právomoci v období 2015-2020:

 • hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

 • štrukturálne fondy

 • územné plánovanie

 • mestská politika

 • bývanie

 • dopravná politika, vrátane TEN-T

 • makroregióny

 • územná spolupráca

 • regionálna štatistika a ukazovatele

 • ročný rozpočet EÚ

 • viacročný finančný rámec

 • miestne a regionálne financie

2. Komisia pre hospodársku politiku (ECON)

Právomoci v období 2015-2020: 

 • priemyselná politika

 • politika pre malé a stredné podniky

 • hospodárska a menová politika

 • európske hospodárske riadenie, európsky semester

 • vnútorný trh

 • medzinárodný obchod a clá

 • politika v oblasti hospodárskej súťaže a štátnej pomoci

3. Komisia pre sociálnu politiku, vzdelávanie, zamestnanosť, výskum a kultúru (SEDEC)

Právomoci v období 2015-2020: 

 • politika zamestnanosti

 • sociálna politika, sociálna ochrana

 • mobilita

 • rovnosť príležitostí

 • vzdelávanie a odborná príprava

 • inovácia, výskum a technológie

 • digitálna agenda

 • informačná spoločnosť EÚ, vrátane transeurópskych IKT sietí

 • audiovizuálny priemysel a mediálne technológie

 • mládež a šport

 • viacjazyčnosť a podpora jazykov menšín

 • kultúra a kultúrna rôznorodosť 

4. Komisia pre občianstvo, riadenie, inštitucionálne a vonkajšie záležitosti (CIVEX)

Právomoci v období 2015-2020:

 • priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

 • ústavné veci, Charta základných práv EÚ

 • aktívne občianstvo

 • európska komunikačná politika

 • decentralizácia a viacúrovňové riadenie

 • riadenie na miestnej a regionálnej úrovni

 • lepšia tvorba právnych predpisov

 • subsidiarita a proporcionalita

 • prisťahovalecká, azylová a vízová politika

 • politika v oblasti vonkajších vzťahov

 • rozšírenie, susedská politika, Východné partnerstvo

 • politika EÚ pre región Stredozemného mora

 • decentralizovaná rozvojová spolupráca

 • administratívna vonkajšia spolupráca a budovanie kapacít

 • medzinár. zmluvy a rokovania, medzinár. terorizmus a kontrola hraníc

5. Komisia pre prírodné zdroje (NAT)

Právomoci v období 2015-2020: 

 • rozvoj vidieka a SPP

 • rybárstvo

 • výroba potravín

 • námorná politika

 • verejné zdravie

 • ochrana spotrebiteľov

 • lesné hospodárstvo

 • civilná ochrana

 • cestovný ruch

6. Komisia pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku (ENVE)

Právomoci v období 2015-2020: 

 • klimatické zmeny: prispôsobovanie sa a ich zmierňovanie

 • energia z obnoviteľných zdrojov

 • politika v oblasti životného prostredia

 • transeurópske energetické siete

 • nová energetická politika

 • vesmírna politika pre územný rozvoj (Galileo, GMES/Kopernikus a súvisiace otázky)

 

Politické skupiny vo Výbore regiónov

Vo Výbore regiónov pôsobí päť politických skupín z hlavných európskych politických zoskupení:

- Európska ľudová strana (EĽS)

- Strana európskych socialistov (SES)

- Aliancia liberálov a demokratov za Európu (ALDE)

- Únia pre Európu národov – Európska aliancia (ÚEN-EA)

- Skupina európskych konzervatívcov a reformistov (EKR)

Členovia politických skupín sa stretávajú pred dôležitými schôdzami, aby sa dohodli na spoločnom postoji.

 

Siete a medziregionálne skupiny 

Vo Výbore regiónov fungujú aj tzv. siete, ktoré umožňujú regiónom a mestám prispievať do diskusií v EÚ a vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy v politikách EÚ: 

 • Platforma na monitorovanie stratégie Európa 2020

 • Platforma zainteresovaných strán na vysokej úrovni zameraná na realizáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja 

 • Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS)

 • Európsky portál decentralizovanej rozvojovej spolupráce (ATLAS)

 • Sieť na monitorovanie subsidiarity

 • Dohovor primátorov a starostov 

 • Sieť regionálnych centier pre posúdenie vykonávania právnych predpisov - pilotný projekt

Od r. 2007 figurujú vo Výbore regiónov aj medziregionálne skupiny – tzv. platformy pre neformálnu diskusiu:

 • Skupina „Jadransko-iónsky makroregión“

 • Skupina „Alpský makroregión“

 • Skupina „Regióny Pobaltia“

 • Skupina „Karpaty“

 • Skupina „Brexit“

 • Skupina „Cezhraničná spolupráca“

 • Skupina „Budúcnosť automobilového priemyslu“

 • Skupina „Zdravie“

 • Skupina „Ostrovné regióny“(pozastavená)

 • Skupina „Menej rozvinuté regióny“

 • Skupina „Nord Stream 2“

 • Skupina „Regióny s legislatívnou právomocou“

 • Skupina „Saar-Lor-Lux“

 

 

 

Foto: BSK

 
 

Počet zobrazení: 11214x