Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európsky parlament

hlavná foto

Poslanci Európskeho parlamentu sú volení každých 5 rokov voličmi členskej krajiny. Preto poslanci Európskeho parlamentu reprezentujú záujmy občanov EÚ. Parlament, spolu s Radou Európskej únie, sú  hlavnou zákonodarnou inštitúciou EÚ. Aktuálny mandát Európskeho parlamentu sa začal v roku 2019. 

 

 

Európsky parlament má tri základné úlohy:

  • prerokováva a schvaľuje európsku legislatívu v spolupráci s Radou
  • dohliada na to, aby bola činnosť ostatných inštitúcií EÚ, hlavne Komisie, v súlade so zásadami demokracie
  • prerokováva a prijíma rozpočet EÚ v spolupráci s Radou

Parlament s Radou rozhodujú o konečnom znení a schválení právnych predpisov. Po schválení ich oficiálne prijímajú. Okrem toho, pri dôležitých rozhodnutiach, ako je napríklad vstup nových krajín do EÚ, parlament musí dať svoj súhlas.

Ďalšou úlohou Parlamentu je kontrola nad ostatnými európskymi inštitúciami. Parlament taktiež schvaľuje členov komisie. Parlament môže vysloviť nedôveru voči Komisii a iniciovať jej odstúpenie. Poslanci Európskeho parlamentu posudzujú tiež petície občanov členských krajín a zriaďujú vyšetrovacie výbory. Parlament vydáva svoje stanovisko aj k bodom programu na každom zasadnutí Európskej rady. Parlament s Radou Európskej únie prijíma ročný rozpočet EÚ a taktiež kontroluje používanie rozpočtových prostriedkov.

Počet poslancov Európskeho parlamentu závisí od počtu obyvateľov danej krajiny. V súčasnosti každá členská krajina musí mať od 6 do 96 poslancov. Poslanci sa zoskupujú podľa príslušnej politickej strany.

Európsky parlament sa nachádza v troch miestach: v Bruseli (Belgicko), Luxemburgu (Luxembursko) a Štrasburgu (Francúzsko). Plenárne zasadnutia Parlamentu sa konajú v Štrasburgu a v Bruseli. Schôdze parlamentných výborov sa konajú v Bruseli. V Luxemburgu sídli len administratíva (generálny sekretariát). 

 

Zoznam našich europoslancov:

Monika BeňováSkupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov

Členka: Predsedníctvo Európskeho parlamentu (kvestorka), Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ 

 

Vladimír Bilčík- Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Predseda: Delegácia pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora, Vice-koordinator EĽS vo Výbore pre ústavné veci

Člen: Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Severné Macedónsko, Konferencia predsedov delegácií

 

Miroslav Číž Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov

Člen: Výbor pre medzinárodný obchod, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Rusko, Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum - EÚ

 

Lucia Ďuriš Nicholsonová - Európski konzervatívci a reformisti

Predsedníčka: Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Členka: Konferencia predsedov výborov, Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ

 

Robert Hajšel Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov

Člen: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre partnerstvo EÚ – Arménsko, Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ – Azerbajdžan a pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ – Gruzínsko, Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

 

Martin Hojsík - Renew Europe Group

Podpredseda: Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy

Člen: Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Delegácia pre vzťahy s krajinami juhovýchodnej Ázie a so Združením národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN)

 

Eugen Jurzyca Európsky konzervatívci a reformisti

Člen: Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ – Kazachstan, EÚ – Kirgizsko, EÚ –Uzbekistan a EÚ – Tadžikistan a pre vzťahy s Turkménskom a Mongolskom

 

Peter Pollák - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 

Podpredseda:  Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Rusko

Člen: Výbor pre kultúru a vzdelávanie

 

Miroslav Radačovský Nezaradení poslanci

Člen: Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Osobitný výbor pre umelú inteligenciu v digitálnom veku, Delegácia pri Parlamentných výboroch pre spoluprácu EÚ - Rusko, a pre pridruženie EÚ - Moldavsko, Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

 

Michal Šimečka - Renew Europe Group

Člen: Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Delegácia pri Parlamentnom výbore pre pridruženie EÚ - Ukrajina, Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

 

Ivan Štefanec - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen: Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Delegácie pre vzťahy s Japonskom 

 

Milan Uhrík Nezaradení poslanci

Člen: Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko

 

Michal Wiezik - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen: Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Vyšetrovací výbor pre ochranu zvierat počas prepravy, Delegácia pre vzťahy s Iránom

 

Miriam Lexmann - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Členka: Výbor pre zahraničné veci, Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, Delegácia pre vzťahy s Bieloruskom, Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Euronest

 

Podrobné informácie o EP nájdete na : www.europarl.europa.eu
 

Foto : sxc.hu


Počet zobrazení: 12389x