Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európsky parlament

hlavná foto

Poslanci Európskeho parlamentu sú volení každých 5 rokov voličmi členskej krajiny. Preto poslanci Európskeho parlamentu reprezentujú záujmy občanov EÚ. Parlament, spolu s Radou Európskej únie, sú  hlavnou zákonodarnou inštitúciou EÚ.

 

 

 

Európsky parlament má tri základné úlohy:

  • prerokováva a schvaľuje európsku legislatívu v spolupráci s Radou
  • dohliada na to, aby bola činnosť ostatných inštitúcií EÚ, hlavne Komisie, v súlade so zásadami demokracie
  • prerokováva a prijíma rozpočet EÚ v spolupráci s Radou

Parlament s Radou rozhodujú o konečnom znení a schválení právnych predpisov. Po schválení ich oficiálne prijímajú. Okrem toho, pri dôležitých rozhodnutiach, ako je napríklad vstup nových krajín do EÚ, parlament musí dať svoj súhlas.

Ďalšou úlohou Parlamentu je kontrola nad ostatnými európskymi inštitúciami. Parlament taktiež schvaľuje členov komisie. Parlament môže vysloviť nedôveru voči Komisii a iniciovať jej odstúpenie. Poslanci Európskeho parlamentu posudzujú tiež petície občanov členských krajín a zriaďujú vyšetrovacie výbory. Parlament vydáva svoje stanovisko aj k bodom programu na každom zasadnutí Európskej rady. Parlament s Radou Európskej únie prijíma ročný rozpočet EÚ a taktiež kontroluje používanie rozpočtových prostriedkov.

Počet poslancov Európskeho parlamentu závisí od počtu obyvateľov danej krajiny. V súčasnosti každá členská krajina musí mať od 6 do 96 poslancov. Poslanci sa zoskupujú podľa príslušnej politickej strany.

Európsky parlament sa nachádza v troch miestach: v Bruseli (Belgicko), Luxemburgu (Luxembursko) a Štrasburgu (Francúzsko). Plenárne zasadnutia Parlamentu sa konajú v Štrasburgu a v Bruseli. Schôdze parlamentných výborov sa konajú v Bruseli. V Luxemburgu sídli len administratíva (generálny sekretariát). 

 

Zoznam našich europoslancov:

Pál Csáky - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Podpredseda vo Výbore pre petície, Náhradník vo Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Monika Flašíková Beňová - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov 

Členka Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Náhradníčka vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Eduard Kukan - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen Výboru pre zahraničné záležitosti, Člen Výboru pre bezpečnosť a obranu, Náhradník vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci

Vladimír Maňka - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov 

Člen Výboru pre rozpočet, Náhradník vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku

Miroslav Mikolášik - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Člen Podvýboru pre ľudské práva, Náhradník vo Výbore pre regionálny rozvoj

József Nagy - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Náhradník vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Branislav Škripek - Európski konzervatívci a reformisti

Člen Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Náhradník vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť

Monika Smolková - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov 

Členka Výboru pre regionálny rozvoj, Náhradníčka vo Výbore pre kultúru a vzdelávanie

Richard Sulík - Európski konzervatívci a reformisti

Člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Náhradník vo Výbore pre kontrolu rozpočtu

Ivan Štefanec - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Náhradník vo Výbore pre rozpočet

Anna Záborská - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)

Členka Výboru pre rozvoj, Členka Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Členka Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Boris Zala - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov 

Člen Výboru pre zahraničné záležitosti, Náhradník vo Výbore pre petície, Náhradník v Podvýbore pre ľudské práva

Jana Žitňanská - Európski konzervatívci a reformisti

Podpredsedníčka Výboru pre práva žien  rodovú rovnosť, Členka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci


Kontakty na slovenských poslancov si jednoducho nájdete na tejto stránke.

Podrobné informácie o EP nájdete na : www.europarl.europa.eu
 

Foto : sxc.hu


Počet zobrazení: 5042x