Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európska komisia

hlavná foto

Európska komisia je výkonný orgán Európskej únie, ktorý zastupuje záujmy Európskej únie ako celku (nie záujmy jednotlivých štátov). Komisia sa skladá z  28 komisárov, jeden z každej krajiny. Komisári sú volení na 5 rokov. Komisia má predsedu, ktorý zverí určité oblasti politiky jednotlivým komisárom. Funkčné obdobie súčasnej Komisie bude trvať do 31. októbra 2019. Jej predsedom je Jean-Claude Juncker. 

Európska komisia zastupuje a presadzuje záujmy EÚ. Pripravuje legislatívu a riadi každodennú činnosť súvisiacu s vykonávaním politík Únie a využívaním jej finančných prostriedkov.

 

 

 

Hlavné úlohy Komisie sú:

  1. predkladanie návrhov právnych aktov
  2. presadzovanie práva Európskej únie (spoločne so Súdnym dvorom EÚ)
  3. určovanie cieľov a priorít uvedených v ročnom pracovnom programe Komisie a práca na ich plnení
  4. riadenie a vykonávanie politík a rozpočtu Európskej únie
  5. zastupovanie Európskej únie na medzinárodnej scéne, napríklad pri vyjednávaní dohôd medzi EÚ a inými štátmi

Kolégium komisárov sa schádza na pravidelných alebo mimoriadnych zasadnutiach. Pravidelne komisári zasadajú raz týždenne, zvyčajne v stredu, v Bruseli pričom program zasadnutia určuje predseda. Počas zasadnutí Parlamentu v Štrasburgu sa tieto zasadnutia konajú v tomto meste. V prípade potreby riešenia naliehavých otázok alebo ak Rada ministrov rokuje o obzvlášť dôležitých veciach sa koná mimoriadne zasadnutie Komisie.

Komisia má veľké množstvo zamestnancov – administrátori, právnici, ekonómovia, prekladatelia, tlmočníci, asistenti atď. Títo sú ďalej rozdelení do skupín, známych ako generálne riaditeľstvá. V rámci generálnych riaditeľstiev a útvarov pracuje okolo 23 000 zamestnancov. Každé generálne riaditeľstvo je zodpovedné za určitú oblasť politiky a na jeho čele stojí generálny riaditeľ. Úlohou riaditeľstiev je navrhovať právne predpisy, ktoré schvaľuje kolégium komisárov na svojom zasadnutí. Generálne riaditeľstvá takisto riadia programy financovania na úrovni Európskej únie, vykonávajú verejné konzultácie a komunikačné činnosti.

Jednou z hlavných priorít pre použitie výdavkov EÚ stanovuje Komisia spoločne s Radou a Parlamentom v dokumente nazvanom „finančný rámec“ EÚ. Každý rok, Komisia prekladá návrh rozpočtu Parlamentu a Rade. Následne Komisia kontroluje využitie finančných prostriedkov. Komisia kontroluje rozpočet za pomoci Dvora audítorov. 

Komisia sídli v Bruseli a Luxemburgu, ďalšie úrady má v každom členskom štáte EÚ a delegácie v hlavných mestách štátov po celom svete.

Viac informácií o činnosti Európskej komisie nájdete na jej oficiálnych stránkach.

 

Zloženie Európskej komisie


Jean-Claude Juncker

Predseda Európskej komisie. (Luxembursko)

Frans Timmermans

Prvý podpredseda. Lepšia právna regulácia, medziinštitucionálne vzťahy, právny štát a Charta základných práv. (Holandsko)

Federica Mogherini

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. (Taliansko)

Kristalina Georgieva

Podpredsedníčka. Rozpočet a ľudské zdroje. (Bulharsko)

Andrus Ansip

Podpredseda. Jednotný digitálny trh. (Estónsko)

Maroš Šefčovič

Podpredseda. Energetická únia. (Slovensko)

Valdis Dombrovskis

Podpredseda. Euro a sociálny dialóg. (Lotyšsko)

Jyrki Katainen

Podpredseda. Pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť. (Fínsko)

Günther Oettinger

Digitálna ekonomika a spoločnosť. (Nemecko)

Johannes Hahn

Európska susedská politika a rokovania o rozšírení. (Rakúsko)

Cecilia Malmström

Obchod. (Švédsko)

Neven Mimica

Medzinárodná spolupráca a rozvoj. (Chorvátsko)

Miguel Arias Cañete

Oblasť klímy a energetiky. (Španielsko)

Karmenu Vella

Životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo. (Malta)

Vytenis Andriukaitis

Zdravie a bezpečnosť potravín. (Litva)

Dimitris Avramopoulos

Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo. (Grécko)

Marianne Thyssen

Zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovná mobilita. (Belgicko)

Pierre Moscovici

Hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá. (Francúzsko)

Christos Stylianides

Humanitárna pomoc a krízové riadenie. (Cyprus)

Phil Hogan

Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. (Írsko)

Jonathan Hill

Finančná stabilita, finančné služby a únia kapitálových trhov. (Veľká Británia)

Violeta Bulc

Doprava. (Slovinsko)

Elżbieta Bieńkowska

Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP. (Poľsko)

Věra Jourová

Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť. (Česká republika)

Tibor Navracsics

Vzdelávanie, kultúra, mládež a šport. (Maďarsko)

Corina Creţu

Regionálna politika. (Rumunsko)

Margrethe Vestager

Hospodárska súťaž. (Dánsko)

Carlos Moedas

Výskum, veda a inovácia. (Portugalsko)

 

Foto : JLogan


Počet zobrazení: 5232x