Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európa 2020

hlavná foto

Európa 2020 je stratégiou EÚ na podporu hospodárskeho rastu v nasledujúcich rokoch. Cieľom tejto stratégie je dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho hospodárstva EÚ. Oblasti, ktoré EÚ vyčlenila ako 5 cieľov sú zamestnanosť, inovácie, vzdelanie, sociálne začlenenie a oblasti klímy a energetiky.

Všetky členské štáty prijali vlastné vnútroštátne ciele v každej z týchto oblastí tak, aby sa naplnila stratégia EÚ. Výsledkom by mali by vyššia miera zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti. Podľa Európskej komisie by EÚ do roku 2020 mala splniť päť hlavných cieľov:

  1. miera zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 – 64 rokov by mala dosiahnuť 75 percent,
  2. úroveň investícií do výskumu a vývoja by mala dosiahnuť 3 percentá hrubého domáceho produktu (HDP) EÚ,
  3. v oblasti klímy/energie by sa mali dosiahnuť obmedzenie emisií CO2 o 20 percent a zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na 20 percent a zároveň zníženie spotreby energie o 20 percent,
  4. podiel ľudí, ktorí predčasne ukončia školskú dochádzku, by mal klesnúť pod 10 percent a minimálne 40 percent mladých ľudí by malo mať vysokoškolské vzdelanie, .
  5. v EÚ 2020 by malo byť ohrozených chudobou o 20 miliónov ľudí menej, než v roku 2010.

Súčasťou tejto stratégie sú aj ďalšie programy EÚ ako napríklad Inovácia v únii, Mládež v pohybe, Digitálny program pre Európu, Efektívne využitie zdrojov, Priemyselná politika pre „zelený“ rast, Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta, Európska platforma na boj proti chudobe.

Viac informácií nájdete tu.

Foto : eu-norge.org


Počet zobrazení: 8577x