Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Dunajská stratégia

hlavná foto

Táto stratégia bola vytvorená z iniciatívy regiónov povodia Dunaja. Jej úlohou je vytvoriť stratégiu, ktorá má zintenzívniť a zefektívniť vzájomnú spoluprácu v oblastiach ako doprava, energetika a životné prostredie. Súčasťou je aj obnovenie splavnosti rieky po celej jej dĺžke, protipovodňová ochrana, či hospodársky rozvoj regiónov.

Dunaj, ako vodná spojnica medzi západom a východom Európy, a tiež Severným a Baltickým morom, vytvára jedinečný priestor s veľkým ekonomickým, kultúrnym a občianskym potenciálom. Spoločné využitie tejto trasy je hlavným cieľom medzi krajinami, ktorými preteká Dunaj.

Výsledkom tejto stratégie je efektívnejšie využitie potenciálu podunajských štátov a rozvoja regionálnej politiky. Následne by sa zlepšil život obyvateľov a sociálnej bezpečnosti a odstránili by sa hranice a prekážky medzi jednotlivými regiónmi a štátmi.

 

Hlavné ciele Stratégie EÚ pre dunajský región (Dunajskej stratégie) sú: 

- zlepšiť plavby schopnosť na Dunaji, najmä pre nákladné lode,

- ochrana životného prostredia a boj proti znečisťovaniu ovzdušia,

- utužovanie hospodárskeho rozvoja, turizmu a kultúry v regiónoch,

- zlepšenie systému ochrany pred povodňami.

 

Dunajská stratégia sa vzťahuje na deväť členských štátov Európskej únie (Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika a Slovinsko) a päť ďalších európskych krajín (Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko, Srbsko a Ukrajina). Každá táto krajina je spolukoordinátorom určitých oblastí. Slovenskou prioritou bude obnova a zachovanie kvality vôd - spolu s Maďarskom a Rozvoj vedomostnej spoločnosti prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií spolu so Srbskom. 

Novým prvkom v riadení Dunajskej stratégie je Dunajský strategický bod (DSB), ktorého cieľom je zlepšiť implementačný proces Dunajskej stratégie a posilniť spoluprácu a synergie medzi zodpovednými zúčastnenými stranami a organizáciami v dunajskom regióne. DSB bude okrem iného spravovať finančné prostriedky pochádzajúce od inštitúcií EÚ v rámci Technickej pomoci pre prioritné oblasti v Dunajskej stratégii na roky 2015-2016. DSB je umiestnený v Zastúpení spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko v Bruseli.  

V poradí už štvrté výročné fórum Dunajskej stratégie sa tento rok uskutoční 29.- 30. októbra 2015 v Ulme, v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko. Výročné fórum je hlavným podujatím Dunajskej stratégie v roku, ktoré zahŕňa všetkých zainteresovaných partnerov z dunajského regiónu. Účelom je stanovenie strategickej orientácie, výmena názorov a skúseností a prediskutovanie zásadných otázok súvisiacich s vyhliadkami a výzvami stratégie. Predchádzajúce stretnutia sa konali v mestách Regensburg, Bukurešť a Viedeň. 

Viac informácií nájdete na stránke: www.danube-region.eu

 

Foto : danube-region.eu 


Počet zobrazení: 8964x