Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Open Days

hlavná foto

Podujatie OPEN DAYS sa každoročne uskutočňuje prvý alebo druhý októbrový týždeň v Bruseli a vytvára unikátny priestor pre regióny a mestá z celej EÚ, aby si vymieňali praktické znalosti, skúsenosti a inovácie v regionálnom rozvoji.

Hlavným organizátorom tohto podujatia je Európska komisia a Výbor regiónov. Bratislavský samosprávny kraj sa každoročne aktívne zapája do tohto podujatia, kedy v spolupráci s ďalšími zahraničnými regiónmi či mestami organizujú odborný seminár alebo konferenciu na vybranú tému.

Open Days 2015

Open Days 2014

Open Days 2013

Open Days 2012

Open Days 2011

Open Days 2010

Open Days 2009

Open Days 2008

 

Open Days 2015

Tento rok sa uskutoční 13. ročník podujatia OPEN DAYS (12-15. októbra 2015) a jeho hlavnou témou budú Európske regióny a mestá: partneri pre investovanie a rast. Regióny v Európe sú považované za prioritnú oblasť pre EÚ, pretože majú veľký potenciál pre rozvoj podnikania, modernizáciu a rozvoj miest a vidieka. OPEN DAYS 2015 ponúknu priestor na diskusiu, workshopy a výmenu informácií v troch tematických prioritách: Modernizovanie Európy (úloha regiónov pri efektívnom využívaní energií a zjednocovaní digitálneho trhu), Regióny otvorené pre podnikanie (možnosti regiónov pri podpore inovácií, zamestnanosti a malého a stredného podnikania), Miesta a priestor (rozvoj vidieka a miesť, vyvážený rozvoj mestských a vidieckych častí). Rovnako OPEN DAYS slúži ako priestor na diskusiu o Mestskej agende EÚ (Urban Agenda EU), ktorá má slúžiť na zlepšenie koordinácie a prepojenia politík EÚ smerom k mestám. Mestská agenda EÚ sa má zamerať na zníženie emisií v mestách, sociálnu inklúziu, spolupráca s partnermi a iniciatívu SMART CITIES.

Tento ročník má priniesť 105 verejných diskusií a workshopov, ktoré sú organizované regiónmi, Európskou Komisiou a Výborom regiónov EÚ. Sprievodným podujatím OPEN DAYS je aj OPEN DAYS University, ktoré sa snaží predstaviť nové výskumy a ich výsledky pre regionálny a mestský rozvoj. Je to platforma pre akademikov, študentov, odborníkov a predstaviteľov EÚ na výmenu názorov, prezentáciu svojich skúseností za účelom vytvorenia nových kontaktov pre ďalšiu spoluprácu. Hlavným prínosom má byť zlepšenie spolupráce medzi výskumníkmi, regiónmi a EÚ pri tvorbe kohéznej politiky EÚ. Oficiálne stránky podujatia OPEN DAYS 2015 môžete nájsť TU

Bratislavský samosprávny kraj spolupracuje v rámci konzorcia „Sieť hlavných miest a regiónov“ na príprave workshopu Towards a resilient, sustainable and resource-efficient Energy union – the role of European capital cities and regions (Smerom k pružnej a udržateľnej Energetickej únii s hospodárnym využívaním zdrojov- úloha európskych hlavných miest a regiónov), ktorý sa zameriava na využitie obnoviteľných zdrojov a efektívnu distribúciu energií v mestách. Na tomto workshope vystúpi Marcel Lauko, riaditeľ Energetického centra Bratislava, s príspevkom, v ktorom predstaví skúsenosti a ciele BSK pre efektívnejšie využívanie zdrojov a energií v Bratislavskom samosprávnom kraji a meste Bratislava. V Bruseli v utorok 13. októbra 2015 predstavia svoje skúseností a ciele zástupcovia hlavných miest konzorcia.  Londýn bude prezentovať svoju víziu pre efektívnejšie používanie energií, zníženie strát v distribučnej sieti a zužitkovanie tepla pri tvorbe odpadu. Berlín prispeje k diskusií ako sa vyhnúť výpadkom v dodávkach energií a ako riešiť problém s preťažením elektrickej siete pri dodávaní energie z obnoviteľných zdrojov hlavne z veterných elektrárni. Oslo sa sústredí na využitie obnoviteľných zdrojov pre mesto. Tallin ponúkne skúsenosti z renovácie bytových zariadení- zateplenie, ventilácia a vykurovanie. Nakoniec Riga prinesie nový pohľad na úlohu miest pri uskladnení energií a ich transporte.

V rámci lokálnych podujatí ponúkne BSK seminár pre širokú verejnosť, ktorý sa zameria na programové priority v období 2014-2020, ako sú možnosti a dostupné zdroje na zvýšenie energetickej efektívnosti, spoluúčasť partnerov na financovaní projektov a na prezentáciu inšpiratívnych projektov a iniciatív. Seminár sa uskutoční v priestoroch BSK na ulici Sabinovská 16 Bratislava. Informačný leták je dostupný TU.

 

Open Days 2014

Pod sloganom  „Rastieme spolu- inteligentné investície ľuďom“ sa konal dvanásty ročník podujatia OPEN DAYS, ktoré podporuje výmenu skúseností v oblasti výskumu a inovácií, digitálnej agendy, tak isto sa venuje malým a stredným podnikom, nízko-uhlíkovej ekonomike a sociálnemu začleneniu či ďalším témam, ktoré by mali byť prioritou každého regiónu EÚ v období 2014-2020.  Bratislavský kraj bol tento rok súčasťou partnerstva Connecting regional strategies (Prepájanie regionálnych stratégií ) so zameraním sa na teritoriálnu spoluprácu.  V rámci neho spolupracoval s Juhomoravským a Plzeňským krajom, s belgickou a holandskou provinciou Limburg, s Dolným Rakúskom a so Saskom. Hlavným partnerom tohto konglomerátu bola nemecky hovoriaca komunita v Belgicka. 

Bratislavský kraj sa zapojil celkom do 3 seminárov. V utorok 7.9. to bol seminár konajúci sa na Zastúpení holandských provincií s názvom Connecting regional strategies across borders (správu z podujatia nájdete TU), a seminár START-UP SLOVAKIA, ktorý prebehol na Stálom zastúpení SR pri EÚ (správu z podujatia nájdete TU). V stredu 8.9. sa konal seminár v priestoroch Českej styčnej kancelárie pre výskum, vývoj a inovácie - CZELO s názvom Smart cities and urban dimension: impact of city agglomeration- use of ITI (prezentácie z podujatia nájdete TU).

V termíne od 6.-9. októbra 2014 bolo pripravených 105 seminárov a diskusií vedených pod regionálnymi partnerstvami, Európskou komisiou a Výborom regiónov. Zúčastnilo sa celkovo 36 miest a 156 regionálnych partnerov, pričom o úspešnosti projektu svedčí aj každoročne zvyšujúci sa počet zapojených.  Organizovaná  bola už druhým rokom Master Class, v rámci Open Days University, určená pre podporu vybraných doktorandských študentov v oblasti výskumu regionálneho a mestského rozvoja, v prepojení akademickej obce s tou politickou, vo vytváraní kontaktov a sietí medzi rôznymi krajinami podporujúc politiku súdržnosti. Zaujímavosťou bola aj účasť 6 nečlenských štátov EÚ na Open Days (napr. Turecko, Srbsko), ktorá mala podporiť šírenie skúseností európskych regiónov.

Open Days 2013

Bratislavský samosprávny kraj je súčasťou tematického partnerstva „Acting together for a greater urban-rural cohesion“ (Spoločne pre väčšiu súdržnosť miest a vidieka). BSK bude spolupracovať s partnerskými regiónmi Bádensko-Württembersko (NEM), Dolné Sliezsko (POL), Dolné Rakúsko, Rhonské Alpy (FRA), švajčiarskym kantónom Bazilej, českým krajom Vysočina a autonómnym regiónom Sicília. Z lokálnych predstaviteľov sa zapoja mestá Varna (BULH), Salzburg (RAK) a Istanbul (TUR).
BSK bude organizovať seminár „Across and within borders – regional solutions for spatial challenges in urban-rural areas“ (Cezhraničná a vnútroregionálna spolupráca – regionálne riešenia pre priestorové problémy v mestských a vidieckych oblastiach). Konkrétne bude prezentovať suburbanizačné a aglomeračné vplyvy v Bratislavskom kraji: v dôsledku silnejúcich suburbanizačných tendencií sa v priľahlom okolí Bratislavy zintenzívňuje migrácia za bývaním a vznikajú satelitné mestečká. Tento trend však neúmerne zvyšuje nároky na prímestskú osobnú a verejnú dopravu, ktorá už často nie je schopná zvládať rannú a večernú dopravnú špičku medzi Bratislavou a jej okolím. Paralelne s týmto javom môžeme pozorovať aj aglomerčné vplyvy v podobe pracovnej a inej migrácie obyvateľstva SR do Bratislavskej aglomerácie.
Súčasťou OPEN DAYS sú aj lokálne podujatia v európskych mestách. V Bratislave sa uskutoční v novembri 2013 konferencia v rámci témy „Managing change 2014-2020“, ktorá sa bude týkať inovatívnych prístupov k implementácii nového programovacieho obdobia 2014-2020.
 

Open Days 2012

BSK je v roku 2012 partnerstve s regiónmi Umbria, Toskánsko, Dolné Rakúsko, belgická a holandská provincia Limburg, Podlaské vojvodstvo, Severné Írsko a  Nitriansky samosprávny kraj

Líder konglomerátu: Umbria

Názov konglomerátu: Innovative Regions for Smart Growth (Inovatívne regióny pre inteligentný rast)

Názov seminára: Delivering Regional Growth through Innovation: Past, Present and Future (Dosahovanie regionálneho rastu prostredníctvom inovácií: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť)

Dátum: 10.10. 2012 od 9:00 do 13:00

Miesto: Zastúpenie Severného Írska, Chausseée d'Etterbeek, 1040 Brusel, Belgicko

Podujatie partnerstva, ktorého súčasťou je aj BSK bude zložené z dvoch častí. V prvej budú prezentované výsledky zo súčasného programovacie obdobia, konkrétne inovácie v oblastiach podpory malých a stredných podnikov, zakladanie výskumných centier ktoré spája napr. región, univerzitu, malé a stredné podniky, klastre, výskume centrá. V druhej časti budú prezentované inovácie v oblasti služieb a ich podpora v novom programovom období 2014 – 2020.

Open Days 2011

Bratislavský samosprávny kraj spolu s partnermi pripravili v rámci konglomerátu Hlavné mestá a regióny seminár na tému Inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast – európske hlavné mestá a regióny ukazujú cestu.

Partnermi v konglomeráte boli: V4 holandských miest - Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht, Budapešť, Praha, Londýn, Rím, Madrid a regióny Ile-deFrance, Brusel Capital, Berlin – Brandenburg, Lazio a cyperská Nicosia.

Panelisti a účastníci diskutovali o stratégií Európa 2020 a úlohe regiónov a hlavných miest pri napĺňaní cieľov tejto stratégie. Praktické príklady ukázali potenciál európskych hlavných miest a regiónov v oblasti udržateľného a dlhodobého ekonomického rozvoja s dôrazom na inovácie a regionálny rozvoj.

Fotky z podujatia nájdete tu.

Open Days 2010

V roku 2010 sa BSK sa zúčastnil Open Days v rámci konglomerátu Hlavné mestá a regióny. Konglomerát v rámci témy Kohézia pripravil seminár na tému „Regionálna politika EÚ: vízia hlavných miest a regiónov pre EÚ 2020". Seminár prezentoval víziu hlavných miest a regiónov o kohéznej politike po roku 2013.

Partnermi boli: región Brusel – hlavné mesto (vedúci partner); Zastúpenie holandských miest Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht; Sofia; Budapešť; región Berlín – Brandenburg; Madrid; Praha; Nikózia; Ile de France; Viedeň; Londýn

Jednou z hlavných úloh konglomerátu bolo pripraviť spoločné stanovisko, ktorého diskusia bude hlavný bod debaty. Hlavné body stanoviska:

Sieť hlavných miest a regiónov verí, že budúca regionálna politika EÚ by mala:

  • Byť tvorená pre všetky európske regióny, v súlade s princípom solidarity, umožňujúcim im vyvíjať stratégie vhodné pre daný región
  • Podporovať regióny v schopnosti reagovať na výzvy, ktorým práve čelia, vrátane klimatických zmien, demografickej nerovnomernosti, či stúpajúcej nezamestnanosti spôsobenej finančnou krízou
  • Komplexne vytýčiť špecifické potreby mestských oblastí a ich občanov
  • Zaistiť efektívne prepojenie s „Európou 2020“, aby sa zvýšila schopnosť hlavných miest a regiónov vypracovať stratégiu

Open Days 2009

V roku 2009 sa Bratislavský samosprávny kraj sa zúčastnil poduajtia Open Days v regionálnom partnerstve Lisabonskej regionálnej siete pozostávajúcom z Regiónu Randstad (Holandsko), Regiónu Emilia-Romagna (Taliansko), Regiónu West Midlands (Veľká Británia), Regiónu Brusel – Hlavné mesto (Belgicko), Regiónu Valónsko (Belgicko), Regiónu Aquitaine (Francúzsko) a Regiónu Extremadura (Španielsko).

Všetci partneri zorganizovali konferenciu pod názvom  „Byť kreatívny: kreatívny priemysel pre obnovenie rastu v európskych regiónoch.“

Cieľom bolo jednak poukázať na potenciál kreatívneho priemyslu pre stimulovanie zamestnanosti a rastu a dôležitú úlohu regionálnych a miestnych vlád v ďalšom rozvoji Európy a jednak vytvoriť platformu na výmenu názorov a skúseností, kde podnikatelia z oblasti kreatívneho priemyslu môžu diskutovať s regionálnymi a miestnymi vládami, ako môže byť podporených ich rozvoj.

Open Days 2008

V rámci OPEN DAYS 2008 bol Bratislavský samosprávny kraj spoluorganizátorom konferencie na tému „Hlavné mestá a regióny: kohézna politika po roku 2013“. Ústrednou témou podujatia bola diskusia o novej kohéznej politike Európskej únie a o pripravovanej Zelenej knihe, ktorá predstavuje prvé návrhy a opatrenia na realizáciu politiky súdržnosti po roku 2013. Informáciu o príprave tohto dokumentu predniesla Katarína Mathernová, námestníčka generálneho riaditeľa DG Regio. Do diskusie sa okrem pozvaných hostí z inštitúcií EÚ zapojili aj zástupcovia BSK, ako aj  prorektor Univerzity Komenského Peter Osuský. Univerzita Komenského v Bratislave bola počas Open Days 2008 oficiálnym partnerom BSK.

Bratislavský samosprávny kraj sa aktívne zapojil  aj do podujatia „Investors´ café“ v tematickej dedine „Inovatívne regióny“ a na ktorom bol prezentovaný aj projekt Excelentná univerzita, v ktorom región vystupoval ako partner projektu.

 

Foto : ec.europa.eu


Počet zobrazení: 9093x