Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Štrukturálne fondy

hlavná foto

Programové obdobie 2014-2020

Politika súdržnosti EÚ je nástrojom na podporu posilnenia hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Pre obdobie 2014-2020 bol predstavený nový strategický prístup zameraný na jasné definovanie cieľov a orientovaný na výsledky intervencií.

 

 

Medzi hlavné ciele politiky súdržnosti Európskej únie patrí:

  • dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu,
  • dôraz na výsledky,
  • maximalizácia účinku finančných prostriedkov EÚ.

V rámci politiky súdržnosti EÚ sa investuje do podpory MSP, energetickej účinnosti, odbornej prípravy, dopravy, výskumu a inovácií, obnoviteľnej energie a do spolupráce medzi regiónmi.

Partnerské dohody

V partnerských dohodách medzi Európskou komisiou a jednotlivými členskými štátmi EÚ sú stanovené plány vnútroštátnych orgánov v súvislosti s tým, ako sa budú využívať financie z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 až 2020. Vymedzujú sa v nich strategické ciele a investičné priority jednotlivých krajín a ich prepojenie so všeobecnými cieľmi stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Partnerská dohoda 2014-2020

Dňa 12.2.2014 bol Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020 odoslaný na rokovanie vlády SR. K materiálu bolo znesených 646 pripomienok, pričom akceptovaných pripomienok bolo 348, čiastočne akceptovaných 66 a neakceptovaných 232 pripomienok. Požiadavka územnej samosprávy o navýšenie alokácie IROP 2014-2020 nebola akceptovaná s odpoveďou v prípade BSK "Alokácie pre jednotlivé OP ako aj prerozdelenie 3 % transferu a alokácie pre viacrozvinutý región je v súlade s rozhodnutím rady ministrov zo dňa 15. 01. 2014." a v prípade ZMOS "K uvedenej pripomienke je potrebné zaujať stanovisko na úrovni Rady vlády pre PD SR".

Detailnejšie znenie pripomienok a ich vyhodnotenie nájdete na stránke portálu právnych predpisov. V súčasnosti je dostupný finálny Návrh Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014-2020 po zapracovaní pripomienok.

Partnerská dohoda o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014-2020 medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou bola uzavretá dňa 20.6.2014.

Pozičný dokument Európskej komisie k Partnerskej dohode a programom SR na roku 2014-2020 je základom pre proces negociácií s Európskou komisiou k Partnerskej dohode a programom SR na roky 2014 – 2020. Dokument identifikuje hlavné rozvojové potreby s možnosťou financovania opatrení v rámci fondov Spoločného strategického rámca EÚ v podmienkach Slovenskej republiky.

Pozičný dokument je dostupný na stránke Centrálneho koordinačného orgánu.

 

Národné operačné programy

Operačný program

Riadiaci orgán

Fond EÚ

Alokácia

Výskum a inovácie (VaI)

MŠVVŠ SR

EFRR, ESF

2,26 mld. EUR

Integrovaná infraštruktúra (II)

MDVRR SR

KF, EFRR

3,96 mld. EUR

Ľudské zdroje (ĽZ)

MPSVR SR

EFRR, ESF

2,2 mld. EUR

Kvalita životného prostredia (KŽP)

MŽP SR

KF, EFRR

3,13 mld. EUR

Integrovaný ROP (IROP)

MPaRVS SR

ESF, EFRR

1,75 mld. EUR

Efektívna verejná správa (EVS)

MV SR

EFRR, ESF

278 mil. EUR

Technická pomoc (TP)

ÚV SR

EFRR

159 mil. EUR

Rozvoj vidieka

MPaRV SR

EPFRV

1,55 mld. EUR

Rybné hospodárstvo

MPaRV SR

EFNRH

15 mil. EUR

 

Schválené operačné programy

 

Operačný program Výskum a inovácie

Dňa 28. októbra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Výskum a inovácie (OP VaI) na programové obdobie 2014 – 2020. 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Dňa 29. októbra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OP II) na programové obdobie 2014 – 2020.

Operačný program Ľudské zdroje

Dňa 10. decembra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) na programové obdobie 2014 – 2020.

Operačný program Kvalita životného prostredia

Dňa 28. októbra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) na programové obdobie 2014 – 2020. 

Integrovaný regionálny operačný program

Dňa 18.12.2014 Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014-2020 (IROP). EK vo svojom rozhodnutí konštatovala, že IROP spĺňa stanovené podmienky a rovnako dospela k záveru, že operačný program prispieva k stratégii Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti a je v súlade s Partnerskou dohodou SR na roky 2014-2020. 

Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP“) predstavuje programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorého globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí. 

Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, predovšetkým k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k:

  • rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území a
  • rozvoju a posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu zmierňovania vnútroregionálnych disparít

prostredníctvom zabezpečenia

  • efektívneho a udržateľného poskytovania verejných statkov a služieb zabezpečovaných na miestnej a regionálnej úrovni a
  • efektívneho využitia vnútorných zdrojov regiónov s cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti a kvality života obyvateľov.

 

Podrobné informácie k IROP nájdete tu.

Operačný program Efektívna verejná správa

Dňa 9. decembra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) na programové obdobie 2014 – 2020. 

 Program rozvoja vidieka

Dňa 13.2.2015 Európska komisia schválila Program rozvoja vidieka (PRV) na programové obdobie 2014 - 2020.

Operačný program rybné hospodárstvo

Európska schválila Operačný program Rybné hospodárstvo (OPRH) na programové obdobie 2014-2020.

 

Foto : sxc.hu


Počet zobrazení: 9288x