Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Komunitárne programy

hlavná foto

 

 

 

 

 

 

1. Oblasť : Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport

2. Oblasť: Kultúra

3. Oblasť : Zamestnanosť a sociálna politika

4. Oblasť : Podnikanie a priemysel 

5. Oblasť : Veda, výskum, inovácie a energetika

6. Oblasť : Životné prostredie

7. Oblasť : Zdravotníctvo

8. Oblasť: Regióny a mestský rozvoj

 

1. Oblasť : Vzdelávanie, odborná príprava, mládež a šport

Názov programu: Erasmus +

Nový program EÚ pre obdobie 2014-2020 spája všetky doteraz existujúce programy EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, a po prvý raz zahŕňa aj podporu športu. Patria sem:

Programy celoživotného vzdelávania: Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig a Jean Monnet Programme

Program Mládež v akcii - Youth in Action 

Päť programov medzinárodnej spolupráce: Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink,

Programy spolupráce s industrializovanými krajinami v oblasti vyššieho vzdelávania

Nový program Sport Action

Viac informácií  

Podprogramy:

Erasmus

Program Erasmus sa zameriava na oblasť vysokoškolského a odborného vzdelávania. Podporuje najmä mobilitu vysokoškolských študentov a vysokoškolských pedagógov v rámci EÚ.

Viac informácií

Leonardo da Vinci

Zaoberá sa odborným vzdelávaním a prípravou. Umožňuje uskutočňovať stáže a výmeny zamerané na profesijný rozvoj. 

Viac informácií

Comenius

Tento program sa venuje oblasti predškolského a školského vzdelávania (materské, základné a stredné školy). Je prioritne určený žiakom a učiteľom od materských škôl po všetky typy stredných škôl. 

Viac informácií

Grundtvig

Venuje sa potrebám vzdelávania dospelých a prostredníctvom mobilít, projektov, partnerstiev a tematických sietí môže pomáhať dospelým pri zvyšovaní ich vedomostí a zručností. 

Viac informácií

Jean Monnet programme

Zameriava sa na podporu inštitúcií a aktivít v oblasti európskej integrácie vo vysokoškolskom vzdelávaní. Prostredníctvom tohto programu Európska komisia podporuje zakladanie akademických pracovísk zameraných na výučbu a výskum európskej integrácie. 

Viac informácií

Mládež v akcii (Youth in action)

Jeho cieľom je u mladých ľudí budovať koncept aktívneho občianstva, solidarity a tolerancie medzi Európanmi a zahrnúť ich do tvarovania budúcnosti Únie. Podporuje mobilitu v rámci EÚ, ako aj za jej hranicami. Sústreďuje sa najmä na neformálne učenie a medzikultúrny dialóg. 

Viac informácií

 

2. Oblasť: Kultúra

Názov programu: Kreatívna Európa (Creative Europe)

Program na podporu európskych kultúrnych sektorov a kreatívneho priemyslu. Zabezpečuje a propaguje európsku kultúrnu a jazykovú diverzitu a podporuje európske kultúrne bohatstvo. Zahŕňa v sebe podprogramy Kultúra a MEDIA. 

Podprogramy:

Kultúra

Program podporuje divadelné a vizuálne umenie a kultúrne dedičstvo, medzinárodnú spoluprácu v oblasti kultúry, medzinárodné kultúrne aktivity, ako napríklad výstavy, výmeny a festivaly. 

MEDIA

Prostredníctvom programu MEDIA sa financuje filmový a audiovizuálny sektor, udeľujú sa granty filmovým producentom, podporuje sa vzdelávanie v tejto oblasti, propagácia tvorby či filmové festivaly.

Viac informácií  

Názov programu: Európa pre občanov – Europe for citizens

Program na podporu spoločnej európskej pamäte a aktívneho občianstva na úrovni EÚ. Pomáha financovať diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity. 

Viac informácií  

 

3. Oblasť : Zamestnanosť a sociálna politika

Názov programu: Program zamestnanosti a sociálnej inovácie (programme for Employment and Social Innovation- EaSI)

Cieľom programu je podporovať zamestnanosť, sociálnu politiku a pracovnú mobilitu v celej EÚ. EaSI spája tri programy EÚ, ktoré sa v rokoch 2007 – 2013 riadili osobitne: 

PROGRESS 

Program v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity, ktorý podporoval rozvoj a koordináciu politiky EÚ v oblasti zamestnanosti, sociálneho začlenenia, sociálnej ochrany, pracovných podmienok, nediskriminácie a rodovej rovnosti.

 Viac informácií

EURES (Európske služby zamestnanosti) 

EURES je sieť spolupráce medzi Európskou komisiou a verejnými službami zamestnanosti členských štátov, ktorá podporuje mobilitu pracovníkov. 

Viac informácií

nástroj mikrofinancovania PROGRESS

Jeho cieľom je zvyšovať dostupnosť mikroúverov pre jednotlivcov, ktorí si zakladajú alebo rozvíjajú malý alebo stredný podnik. 

Viac informácií

 

4. Oblasť : Podnikanie a priemysel 

Názov programu: Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov COSME

Program pre konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov zameraný na posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov v EÚ, na podporu podnikateľskej kultúry a podporu zakladania a rastu MSP. Cieľom programu je zvýšiť prístup malých a stredných podnikov k finančným zdrojom, podporovať podnikateľov a ich internacionalizáciu a zlepšovanie podnikateľského prostredia. 

Program zabäzpečuje nadväznosť už prijatých iniciatív  a opatrení v rámci programu pre podnikanie a inovácie (Entrepreneurship and Innovation Programme - EIP), akou je Enterprise Europe Network (Európska sieť podnikov), v nadväznosti na výsledky a získané poznatky.

Viac informácií

 

5. Oblasť : Veda, výskum, inovácie a energetika

Názov programu: Horizon 2020

Horizon 2020 spája všetky existujúce zdroje financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií (vrátane rámcového programu pre výskum), činnosti súvisiace s inováciou v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a aktivity Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)

Program je založený na troch pilieroch:

- Excelentná veda (Európska rada pre výskum, budúce a vznikajúce technológie,  granty Marie Sklodowska-Curie pre mladých výskumných pracovníkov...)

- Vedúce postavenie priemyslu (inovácie v SME, IKT, nanotechnológie, robotika, biotechnológie...)

- Spoločenské výzvy (zdravie, poľnohospodárstvo, námorníctvo a bioekonómia, energetika, doprava, boj proti zmene klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín...)

Súčasťou programu je tiež podpora výskumného a vzdelávacieho programu spoločenstva EURATOM v oblasti jadrovej energie a bezpečnosti.

Viac informácií

 

6. Oblasť : Životné prostredie

Názov programu: LIFE

Program LIFE je finančný nástroj EÚ pre životné prostredie. Je určený na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia. Od roku 1992 spolufinancoval viac ako 4171 projektov a prispel čiastkou približne 3,4 miliardy eur na ochranu životného prostredia a klímy. Program riadi GR pre životné prostredie a GR pre oblasť klímy.

LIFE+ 2014-2020

Z programu môže byť finančne podporený akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt zriadený v rámci EÚ, a to ako koordinačný alebo pridružený príjemca. Rozpočet na obdobie 2014-2020 je stanovený vo výške 3,4 miliardy eur. 

LIFE+  má dva podprogramy:

• Podprogram Životné prostredie (2,59 miliardy eur na roky 2014-2020) má tri prioritné oblasti: 

a) Životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov

b) Príroda a biodiverzita 

c) Riadenie a informovanie v oblasti životného prostredia 

 

• Podprogram Ochrana klímy (0,86 miliardy eur ) má tri prioritné oblasti: 

a) Zmiernenie zmeny klímy 

b) Adaptácia na zmenu klímy 

c) Riadenie a informovanie v oblasti klímy

Viac informácií

 

7. Oblasť : Zdravotníctvo

Názov programu: Zdravie pre rast (Health for Growth) 

Program je tretím viacročným programom EÚ v oblasti zdravia. Poskytuje pomoc a podporu členským štátom s cieľom zaviesť reformy potrebné na zabezpečenie inovačných a udržateľných systémov zdravotnej starostlivosti, zlepšiť prístup občanov ku kvalitnejšej a bezpečnejšej zdravotnej starostlivosti, podporovať zdravie občanov a predchádzať ochoreniam a ochrániť európskych občanov pred cezhraničnými ohrozeniami.

Viac informácií

 

8. Oblasť: Regióny a mestský rozvoj

Názov programu: URBACT III

Urbact III je program Európskej územnej spolupráce podporujúci udržateľný rozvoj miest. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj európskych miest, a to vďaka výmene skúseností a vzájomnému učeniu sa medzi mestami. Pomáha mestám rozvíjať a hľadať riešenia, ktoré zároveň pomáhajú zahrnúť ekonomické, sociálne a enviromentálne otázky. Mestá identifikujú spoločné výzvy, ktorým čelia a snažia sa so zainteresovanými stranami zapojenými do mestskej politiky zdieľať osvedčené postupy a riešiť vymedzené problémy. 

Urbact III nadväzuje na Urbact II (2007-2013) a je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Do programu sa môžu zapojiť všetkých 28 členských štátov EÚ spolu s ďalšími partnerskými štátmi - Švajčiarsko a Nórsko.

Urbact III sa zameriava na  4 hlavné ciele:

1. Zlepšiť schopnosť miest riadiť udržateľné mestské politiky a postupy integrovane a participatívne;

2. Zlepšiť koncepciu integrovaných a trvalo udržateľných stratégií a akčných plánov v mestách;

3. Zlepšiť implementáciu integrovaných a trvalo udržateľných mestských stratégií a akčných plánov v mestách;

4. Zabezpečiť, aby odborníci a činitelia s rozhodovacou právomocou na všetkých úrovniach mali prístup k znalostiam a zdieľali osvedčené postupy o všetkých aspektoch udržateľného mestského rozvoja;

Urbact III je založený na troch hlavných intervenciách:

1.Medzinárodné siete – 3 typy partnerstiev;

2.Budovanie kapacít; 

3.Kapitalizáca a šírenie osvedčených postupov; 

Urbact III sa sústreďuje na aktuálne témy, ktoré sú spoločné pre všetky európske mestá. V súlade so stratégiou Európa 2020 budú prostriedky programu pokrývať týchto 10 tematických cieľov (70% prostriedkov bude prerozdelených do vyznačených tematických cieľov 1,4,6,8,9.):

TC 1: Výskum, technologický rozvoj a inovácie

TC 2: Prístup, využitie a kvalita IKT 

TC 3: Konkurencieschopnosť MSP

TC 4: Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

TC 5: Úprava klimatických zmien a prevencia hrozieb 

TC 6: Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

TC 7: Udržateľná doprava

TC 8: Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily

TC 9: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe

TC 10: Vzdelanie, celoživotné vzdelávanie a zručnosti

 

Urbact III Siete zahŕňa 3 typy partnerstiev:

1.Partnerstvá akčného plánovania 

- príprava koncepcií integrovaných udržateľných mestských stratégií/akčných plánov

- zapojenie 8-12 partnerov

2.Partnerstvá implementácie

- implementácia integrovaných udržateľných mestských stratégií/akčných plánov

- zapojenie 8-12 partnerov

3.Partnerstvá šírenia osvedčených postupov 

- šírenie osvedčených postupov, aby sa zlepšila implementácia integrovaných udržateľných mestských stratégií/akčných plánov 

- zapojenie 6-8 partnerov

Príjemcami podpory môžu byť:

- mestá, 

- regionálne orgány,

- národné orgány,

- univerzity a výskumné centrá

Program však vyžaduje lepšie vyváženie partnerov z viac rozvinutých aj menej rozvinutých regiónov.Celkový rozpočet pre Urbact III (2014-2020) je stanovený vo výške 96,3 miliónov eur (vynímajúc príspevky z Nórska a Švajčiarska, pričom je spolufinancovaný EFRR (77,1%), národnými príspevkami (5,7%) a miestnymi príspevkami partnerov (17,2%). Rozpočet pre partnerstvo môže byť až vo výške 750 000 eur, s prihliadnutím na skutočnosť, že menej rozvinuté regióny získajú 85 % spolufinancovanie z EFRR a viac rozvinuté 70% z EFRR.  

Aktuálny časový harmonogram:

- koniec marca 2015 – 1.výzva na partnerstvá akčného plánovania

- začiatok roku 2016 – 1.výzva na partnerstvá implementácie a  šírenia osvedčených postupov

Viac informácií

Zoznam všetkých komunitárnych programov podľa oblastí nájdete tu.

 

Foto : Európska komisia


Počet zobrazení: 8382x