Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Ponuky partnerstiev

ERASMUS+

Program ASPIRE (Aligning School Partnerships for Innovation and Reseach in Excellence)

Európski pestovateľskí veľvyslanci

Ponuka projektového partnerstva Jazyková škola z Las Palmas, Kanárske ostrovy

Ministerstvo školstva Baskickej vlády hľadá partnera/ov pre svoj pripravovaný projekt s názvom „Hodnotenie vedenia škôl a pedagogickej praxe."

ANTIC hľadá ďalšieho partnera pre projekt, ktorý sa zaoberá vývinom pedagogickej metodiky pre podporu podnikania v školskom prostredí.

Stredné školy v Taliansku hľadajú partnerov pre realizáciu projektu, ktorý by sa mal týkať výskumu tradícií a zvykov v stravovaní a kultúre jedla rozličných krajín. 

 

KREATÍVNA EURÓPA 2015

COSME

Veľvyslanectvo USA v Bratislave, ponuka grantu

 

ERASMUS+

Program ASPIRE (Aligning School Partnerships for Innovation and Reseach in Excellence)

Oldham je jedno z desiatich miest, ktoré spolu tvoria mestský región tzv. Väčší Manchester (Greater Manchester) na severozápade Anglicka. Tento mestský región má populáciu 2,2 milíona obyvateľov, Oldham má zhruba 220 000 obyvateľov.

Rada mesta Oldham plánuje vytvoriť spoluprácu v meste s cieľom, aby občania, partneri a úradníci spolupracovali za účelom zlepšenia mesta. Prostredníctvom zjednodušenia spôsobu zapojenia sa do lokálnych aktivít a do rozhodovacieho procesu plánujú preniesť právomoci na nižšie úrovne. 

Popis projektu

Základné a stredné školy v Oldhame vytvorili strategické partnerstvo (Partnerstvo kooperatívneho vzdelávania Oldhamu - The Oldham Learning Co-operative Partnership), ktoré bude hľadať riešenia na príčiny nezamestnanosti.  

Prioritne hľadá partnerstvo inovatívne riešenia na nasledujúce výzvy:

- Predškolské vzdelávanie – zaistiť, aby boli deti pripravené na školu

- Zabezpečiť kvalitu školstva so zameraním sa na vyučovanie, učenie sa a hodnotenie

- Definovanie a rozširovanie učebných osnov, aby sa využil celý potenciál mladých ľudí

- Príprava mladých ľudí na život po strednej škole – zamestnanie alebo vyššie vzdelanie

Hľadáme podobne orientované inštitúcie v EÚ, pre výmenu a porovnanie si skúseností. Prioritne mestské alebo regionálne školské orgány, ktoré by boli schopné prispieť k rozvoju vzdelávacej politiky.

Ciele Projektu

- Identifikovať, definovať a podeliť sa o faktory úspechu v efektívnom vzdelávacom partnerstve

- Rozvoj a transfer efektívnych stratégii na zlepšenie kvality výučby so špecifickým dôrazom na zaostávajúce skupiny

- Rozvoj a transfer efektívnych stratégii na zlepšovanie kvality predškolského vzdelávania s dôrazom na pripravenosť do školy

- Zdieľať a šíriť vedomosti o možnostiach zlepšovania učebných osnov v partnerských krajinách

- Rozvoj a šírenie stratégií na zlepšovanie adaptácie žiakov po skončení školy na trhu práce

- Identifikovať ďalšie oblasti pre možnú spoluprácu medzi participujúcimi organizáciami

Trvanie projektu

Projekt by mal trvať 2 roky pod programom Erasmus+ (2015-2017), avšak zámerom je pokračovať vo vytvorenom partnerstve aj po roku 2017. Prihlášky je možné podať do 31. marca 2015.

Potenciálni partneri

Rada mesta Oldham v mene partnerstva kooperatívneho vzdelávania Oldhamu, hľadá záujemcov z krajín EU, ktorí chcú spolupracovať v projekte ASPIRE.

ERASMUS+

Tento projekt bude realizovaný v rámci kľúčovej aktivity 2: kooperácia pre inováciu a výmenu good practices. Kľúčová aktivita 2 umožňuje organizáciám spolupracovať za účelom zvýšenia úžitku pre žiakov a zdieľania inovačných postupov. Organizácie môžu žiadať o financovanie na prácu v partnerstve s organizáciami z celej EÚ. Takto financované projekty sú zamerané na zdieľanie, rozvoj a transfer inovačných postupov vo vzdelávaní, tréningu a úžitkov pre mládež v participujúcich krajinách.

Strategické partnerstvo vo vzdelávaní môže trvaž 2 až 3 roky s maximálnym grantom 150 000€ ročne. Toto partnerstvo sa musí zameriavať na aktivity určené na zlepšenie úžitku zo vzdelávania v participujúcich krajinách.

Možné aktivity:

- Rozvoj, testovanie a implementácia inovatívnych prístupov a postupov pre žiakov, učiteľov a organizácie

- Výmena skúsenosti a dobrých príkladov z praxe vrátane workshopov a vzdelávacích aktivít

- Uskutočňovanie spoločných výskumov, štúdií a dotazníkov

- Aktivity zamerané na uľahčenie uznávania vysvedčení, vedomostí a kompetencií

- Odborná príprava, výučba a vzdelávacie aktivity ako spoločný projekt spolupráce medzi skupinami žiakov, dlhodobé študijné mobility žiakov, spoločné tréningové aktivity učiteľov

 

Kontakt

Dave Catherall

Principal Officer, External Funding 

Oldham Council, Civic Centre. 

+44(0)161 770 5165 

dave.catherall@oldham.gov.uk

 

Európski pestovateľskí veľvyslanci

Návrhy na projekt za účelom aktivizovať lokálne komunity a zaangažovať ich do pestovania plodín, varenia a konzumácie. 

Rada mesta Oldham je kooperatívna rada, ktorá chce vytvoriť kooperatívne mesto, kde budú občania, partneri a úradníci spolupracovať za účelom zlepšenia mesta. Chceme, aby v tomto procese mali všetci členovia komunity aktívnu úlohu. S cieľom zjednodušiť zapojenie sa do lokálnych aktivít a do rozhodovacieho procesu prenášame moc a zdroje na úroveň susedstiev.

Oldham je jedno z desiatich miest, ktoré spolu tvoria mestský región tzv. Väčší Manchester (Greater Manchester) na severozápade Anglicka. Tento mestský región má populáciu 2,2 milíona obyvateľov, Oldham má zhruba 220 000 obyvateľov.

Rada mesta Oldham tento rok zahájila novú iniciatívu „Get Oldham Growing“, aby identifikovala niektoré kľúčové výzvy verejného zdravia, ktorým čelia naše komunity. Táto iniciatíva sa zameriava na využívanie pestovania plodín ako nástroja na zlepšenie zdravia ľudí, redukciu izolácie a zvyšovanie ich zručností.

Vízia programu je „aktivizovať a angažovať komunity Oldhamu do pestovania plodín, varenia a konzumácie za účelom zlepšenia verejného zdravia a rozvoja príležitostí na rast nových sociálnych podnikov v oblasti Oldhamskej potravinovej ekonomiky.“

Program sa zameriava na:

- Rozvoj pracovných príležitostí cez lokálnu produkciu potravín a zlepšenie organizácie lokálnej potravinovej ekonomiky

- Zvýšenie zručností, kvalifikácie a rozvoj podnikania v oblasti pestovania plodín

- Zníženie prekážok na účasť na pestovaní plodín a na aktivitách s tým spojenými prostredníctvom podpory prístupu k pôde, tréningov a rád, materiálu a rozvoja infraštruktúry

- Zvýšenie účasti komunity na projektoch spojených s pestovaním plodín, varením a konzumáciou s cieľom zlepšenia zdravia obyvateľov Oldhamu

Prebehne voľba lokálnych „Pestovateľských veľvyslancov“ na podporu aktivít pestovania plodín na všetkých úrovniach komunity. Títo veľvyslanci budú zástupcovia v aktivitách spojených s jedlom.

Hľadáme v rámci programu ERASMUS+ partnerskú strednú školu alebo centrum odbornej prípravy a výcviku, aby sme podporili rozvoj tréningového programu, ktorý podstúpia Pestovateľskí veľvyslanci. Dúfame, že výsledkom bude rozvoj kvalifikovanej komunity, záhradníctva a povedomia o podnebí.

Implementácia tréningovej schémy bude možná v ktoromkoľvek partnerskom meste a napokon aj  ktorémukoľvek orgánu verejnej moci alebo vzdelávacej inštitúcii.

Rada mesta Oldham hľadá partnerov z ostatných municipalít, ktorých zaujíma osnova pestovania plodín a takisto aj vzdelávacie inštitúcie, ktoré by chceli zlepšiť svoj komunitný tréningový program.

Kontakt:

Dave Catherall

Principal Officer, External Funding

Oldham Council, Civic Centre.

+44161 770 5165

dave.catherall@oldham.gov.uk

 

Ponuka projektového partnerstva - Jazyková škola z Las Palmas, Kanárske ostrovy, Španielsko – hľadá partnerov na project spadajúci pod kľúčové akcie 2 v rámci programu Erasmus+.

Jazyková škola z oblasti Gran Canaria chce zlepšiť komunikačné schopnosti študentov anglického jazyka prostredníctvom umenia. Projekt je zameraný na zlepšenie jazykových zručností a výučbových metód pomocou vizuálnych pomôcok, rozširovanie vedomostí o európskych kultúrach a umení a na využívanie múzeí a umenia ako nástroja na obohatenie výučby jazyka. Aby sme to dosiahli, chceme rozvíjať aktivity ako napríklad interaktívne blogové debaty, návštevy múzeí a galérií, študentské výmeny atď.

 

Hľadáme akékoľvek inštitúcie s identifikačným kódom (PIC) určeným pre inštitúcie vyučujúce moderné jazyky, v tomto prípade angličtinu, z akejkoľvek krajiny.

Uzávierka prihlášok je 15. februára.

Kontakt:

Región: Kanárske ostrovy, Španielsko

Názov inštitúcie: Escuela Oficial de Idiomas Las Palmas de Gran Canaria

Adresa: Calle Fernando Guanarteme 51

PSČ: 35007

Mesto: Las Palmas de Gran Canaria

Telefón: 0034 928228912 / 928266056

Fax: 0034 928276940

Email: 35008381@gobiernodecanarias.org

Internetová stránka: www.eoilpgc.com

Počet žiakov/študentov: 4,800

 
 

V prípade záujmu prosím kontaktujte Norberta Ojeda Zamoru na adrese nojedazamora@gmail.com

 

Ministerstvo školstva Baskickej vlády hľadá, v rámci programu Erasmus+, partnera/ov pre svoj pripravovaný projekt s názvom „ Hodnotenie vedenia škôl a pedagogickej praxe.“

Baskicko je autonómna vláda nachádzajúca sa na severe Španielska, blízko Francúzska. Má populáciu približne 2 miliónov obyvateľov. Zadávateľ projektu- Ministerstvo školstva, je štátna inštitúcia, ktorá dohliada, kontroluje a hodnotí školský systém ,vrátane študentov a učiteľov, s cieľom zlepšiť ich kvalitu a výsledky.

O projekte:

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť a vytvoriť nástroje a stratégie, slúžiace na hodnotenie vedúcich pracovníkov škôl a učiteľov a zamerané na dosahovanie lepších školských výsledkov. Oblasti, na ktoré bude upriamená pozornosť sú najmä: vedenie školy,učebná prax,hodnotenie,spôsob vedenia hodín,vedenie a plánovanie výučby,metodiky výučby,organizácia školy,spolupráca s inými inštitúciami,diagnostika a riešenie potrieb školy.

Plánovanými výsledkami projektu sú:

- sprievodca pre nové učebno- praktické hodnotenie,

- školenie pre vedúcich pracovníkov škôl, aby vedeli ohodnotiť učebné praktiky svojich škôl (moodle).

- prehľad o rôznych spôsoboch vedenia škôl, hodnotiacich nástrojoch a stratégiách, v rámci partnerských škôl .

Kontaktné informácie:

Meno: Ministerstvo školstva, Baskická vláda. Inšpektorát školstva

Adresa: Donostia-San Sebastian St. 1, 01010 VITORIA-GASTEIZ. SPAIN

Telefónne číslo: 00 34 945018372

Fax: 00 34 945018336

Koordinátor projektu: Jose Antonio Romero

Kontaktná osoba: huisicen@ej-gv.es

Web: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-inspec/es

Lehota pre podávanie návrhov na spoluprácu je 31. Marca 2015.

 

ANTIC (agentúra pre nové informačné a komunikačné technológie), založená v roku 1999 ako nezisková organizácia pre rozvoj technológií vo francúzskom Baskicku (Aquitaine región), hľadá ďalšieho partnera pre projekt, ktorý sa zaoberá vývinom pedagogickej metodiky pre podporu podnikania v školskom prostredí.

O agentúre:

Hlavným cieľom agentúry je  podpora informačnej spoločnosti a uľahčenie prevodu digitálnych aplikácií na miestne úrady, inštitúcie, podniky a  iné zainteresované strany v rámci plánovania ekonomického rozvoja územia.

Činnosť agentúry sa zameriava na štyri hlavné oblasti: 

- podpora výkonnosti podniku prostredníctvom rozvoja digitálnych technológií a využívania informačno- komunikačných technológií;

- podpora inštitúcií a komunít v realizácií či podpore inovatívnych digitálnych projektov;

- vývoj  rady digitálnych aplikácií;

- sprevádzať štrukturáciu odvetví alebo hospodárskych skupín využívaním digitálnych technológií.

V srdci Izarbel, vedecko-technologického parku baskického pobrežia, ANTIC mobilizuje sieť zainteresovaných strán z rôznych prostredí s cieľom vzniku nových projektov, podpory inovácií vo francúzskom Baskicku a vylepšenia konkurencieschopnosti územia.

V tomto projekte je úloha ANTIC založená na koordinácií aktivít (ako navrhovanie pedagogickej metodiky na podporu podnikania v rámci školského prostredia a navrhovanie technologických nástrojov, ktoré túto metodiku podporia), realizácii experimentu pedagogického modulu podnikania vytvorením siete zainteresovaných strán,  a tiež účasti na vývoji ,vymedzení  a šírení nového vzdelávacieho modelu podnikania .

O hľadanom partnerovi:

ANTIC v súčasnosti spolupracuje na realizácii projektu so španielskou  Mondragon University (DBZ oddelenie- Centrum inovácií a dizajnu). V rámci doplnenia tímu sa hľadá partner, ktorý disponuje jednou alebo viacerými z nasledujúcich znalostí:

- posúdenie podnikateľských zručností mladých ľudí;

- rozvoj podnikateľských zručností u mladých ľudí (pre prispôsobenie modelu cieleného na deti);

- rozvoj vzdelávacích modulov na báze informačných a komunikačných technológií;

- vývoj digitálnych aplikácií Young Entrepreneurial Skills ICT- rozvíjanie podnikateľských zručností u mladých ľudí vďaka novým technológiám.

O projekte:

Projekt je založený na prenášaní postojov a zručností, ktoré sú dôležité v podnikaní, už od detstva.

V súčasnosti je podnikanie jasne vymedzené ako spôsob podpory ekonomického rastu a zamestnanosti. Okrem toho, globálne orientácie, rovnako ako európske alebo národné, smerujú k podpore programov pre rozvoj podnikateľských schopností mladých ľudí. Navyše nové technológie zmenili pracovné podmienky a náš každodenný život. Poskytujú prístup k nekonečnému množstvu vedomostí, umožňujú rozvoj nových vyučovacích zdrojov (prostredníctvom nových formátov, akými sú videá, hry...) a vytvárajú nové metódy pre efektívnejšiu výučbu.

Preto hlavnými cieľmi projektu sú: 

- rozvíjanie podnikateľského ducha od detstva;

- pokusy s novými technologickými metódami a nástrojmi;

- vytvárať a šíriť nový učebný model pre rozvoj podnikania prostredníctvom informačno- komunikačných technológií.

Očakávanými výsledkami sú: 

- pedagogická metodika pre podporu podnikania v školskom prostredí;

- technologické nástroje na podporu tejto metodiky;

- podpora podnikania s rovnakými možnosťami bez ohľadu na pohlavie.

Kontaktná osoba: BAGIEU, Julie – Project Manager

Tel: + 33(0) 5 32 09 11 96 -

2, Terrasses Claude Shannon – Technopole Izarbel

64210 BIDART

www.antic-paysbasque.com

Uzávierka výzvy: 30. 3. 2015

Termín pre vyjadrenie záujmu:  30.11. 2014.

 

Stredné školy v Taliansku hľadajú partnerov pre realizáciu projektu v rámci programu Erasmus +, ktorý by sa mal týkať výskumu tradícií a zvykov v stravovaní a kultúre jedla rozličných krajín. Jedným z hlavných cieľov projektu je rozvíjať vedomosti a porozumenie medzi mladými ľuďmi a pedagogickými pracovníkmi v oblasti rozmanitosti európskych kultúr, jazykov a ich hodnôt skrz ich štúdium a osobnú skúsenosť.

Navrhovaný názov projektu je -Stopy minulosti súčasných stravovacích návykov. Projekt bude realizovaný vďaka Programme Erasmus+  Key  Action  2 - Spolupráca v  inováciách a výmene osvedčených postupov- Strategické partnerstvo v oblasti vyššieho vzdelávania.

Hľadanými partnermi sú stredné školy, poskytujúce všeobecné vzdelanie, s prevažne literárnym a historickým zameraním osnov.

Hlavné ciele projektu sú : 

- rozvíjať vedomosti a porozumenie medzi mladými ľuďmi a pedagogickými pracovníkmi v oblasti rozmanitosti európskych kultúr, jazykov a ich hodnôt skrz ich štúdium a osobnú skúsenosť;

- posilniť komunikáciu v angličtine a ďalších jazykoch medzi učiteľmi i žiakmi;

- zvýšiť povedomie o význame cudzích jazykov a podporovať motiváciu na oboznamovanie sa  s nimi;

- pomáhať mladým ľuďom získavať základné životné zručnosti a znalosti potrebné pre ich osobný rozvoj, budúce zamestnanie a aktívne európske občianstvo (celoživotné vzdelávanie);

- podporovať rozvoj inovatívnych informačných a komunikačných technológií, pedagogiky a postupov pre celoživotné vzdelávanie;

- posilnenie európskej dimenzie v školách a komunitách;

- poskytovať príležitosti na vzdelanie pre žiakov zo všetkých sociálnych a kultúrnych prostredí s rôznymi schopnosťami;

- spolupracovať, komunikovať, stretávať sa a vymieňať si názory; podporovať medzikultúrne vzdelávanie založené na téme.

Prostredníctvom štúdií tradícií rôznych kultúr môžeme prispieť k zníženiu stereotypov a získať hlbšie porozumenie kultúrnych identít ostatných európskych krajín.

Predpokladaný vývoj projektu: partnerské školy skúmajú svoju vlastnú kultúru a tradície; udržujú vzájomný kontakt prostredníctvom e-mailu; raz za tri mesiace koordinátori podajú správu a stave projektu ( bežné činnosti, zhromaždené informácie, chýbajúce vyhlásenia, skutočné výsledky,....); v každej z partnerských škôl sa uskutoční stretnutie, ktorého téma bude prispôsobená danému obdobiu. 

Trvanie projektu bude záležať na počte partnerských škôl, ktoré sa zapoja. Napríklad ak sa zapoja 4 školy, uskutočnia sa 4 stretnutia- dve za každý školský rok.

Praktická časť projektu by mala zahŕňať: výskum študentov na vybranú oblasť určitej témy (grécke, rímske, arabské stravovacie zvyky,...) a zaznamenávať to využívaním rôznych nástrojov a metód; aktivity/ projekty, prieskumy a vzdelávacie návštevy/ exkurzie, štúdium a rozbory textov, denník, vedenie účtovníctva, tvorba nových modelov, slovník slov súvisiacich s potravinami v angličtine a jazykoch zemí všetkých partnerských škôl, plagáty, videá, logá, spolupráca s rovesníkmi, konštantná komunikácia s partnerskými učiteľmi/ žiakmi prostredníctvom Skype, tvorba web stránok, skupinové diskusie, rozhovory, stretnutia, tvorba materiálov v tlačenej a digitálnej podobe, publikácie, hodnotenie v ústnej a písomnej forme.

Spracovanie informácií a konečný produkt bude vypracovaný žiakmi.

Navrhovateľom projektu a spolupráce je I.I.S. Michele Amari – Giarre (CT)- Sicília, Taliansko (www.iisamari.it )

Štyri stredné školy, ktorých by sa malo partnerstvo týkať:  Liceo Classico, Liceo Scientifico, Liceo Scinze Umane di Riposto, Liceo Scienze Umane di Castiglione (Stredná škola,  Stredná škola so zameraním na vedu, Stredná škola humanitných štúdií v Riposte, Stredná škola humanitných štúdií Castiglione)

Vedúci inštitúcie: prof. Giovanni Lutri

Výzva na predkladanie návrhov: Pozri stranu 106 v  Erasmus + Programme Guide ( Erasmus + Programme Guide)

Uzávierka pre prijímanie vyhlásení záujmu o spoluprácu je v januári 2015.

Uzávierka výzvy: 31. Marec 2015.

Prvé projektové stretnutie sa uskutoční na jeseň 2015.

Kontakt: I.I.S.Michele Amari www.iisamari.it Grazia Carota

grazia.carota@istruzione.it /  grazia.carota5@gmail.com

+39 3476288530 / +39 095966738

 

KREATÍVNA EURÓPA 2015

Mesto Granollers v spolupráci s Interarts Foundation hľadajú podporu projektu v rámci ďalšieho kola návrhov a výziev Európskeho Kreatívneho Programu 2015, ktoré sa oficiálne otvoria v nasledujúce dni.

V roku 2004 spustilo mesto Granollers, nachádzajúce sa 30 km severne od Barcelony, ambiciózny projekt prestavby starej textilnej továrne Roca Umberto na kultúrne centrum. Cieľom projektu sa stalo šírenie umenia, jeho vyučovanie a propagácia, ako aj zachovanie pripomienky mestského priemyselného dedičstva pre ďalšie generácie. Projekt sa tak isto snaží o podporu tvorivosti, inovatívnosti, informačných a komunikačných technológií, ktoré prispievajú k hospodárskemu rastu a zvyšovaniu zamestnanosti. Hoci má celý model pevné korene, mesto sa snaží o jeho ďalší vývoj, prínos skúseností z iných európskych miest a nájdenie medzinárodných partnerov s podobnými záujmami.

V rámci súčasnej výzvy na predkladanie návrhov na rok 2015, Granollers navrhuje paneurópsky projekt spolupráce na šírenie "tvorivej ekonomiky". Hlavným ťažiskom projektu by malo byť posilnenie potenciálu tvorcov a inovatívnych malých a stredných podnikov v oblasti kultúry, rovnako ako pomoc umelcom internacionalizovať ich tvorbu. Celý projekt by mal mať 3 hlavné časti: kreatívno- priemyselný trh, udržateľný priestor pre tvorivé odvetvia a záväzok "mieru a solidarity" ako dôležitých kultúrnych hodnôt.

V týchto dňoch prebieha hľadanie partnerov z minimálne 6 ďalších európskych regiónov, ochotných kooperovať pri tvorbe a vývoji projektu pričom partneri môžu byť rôzneho pôvodu (mieste samosprávy, kultúrne centrá, združenia, univerzity, agentúry, výskumné centrá a iné). Rozpočet na projekt by mal byť celkovo 2-3 milióny eur z čoho 1-1,5 milióna eur bude spolufinancovaných. V prípade záujmu zapojenia sa do Európskeho Kreatívneho Programu 2015 je potrebné zaslať žiadosť obsahujúcu stručnú koncepciu a projektovú osnovu s hlavnými cieľmi do 1.10. 2014, z tohto dôvodu chce mesto Granollers nadviazať spoluprácu čo najskôr. Ak Vás výzva zaujala, neváhajte vyjadriť svoj záujem zaslaním správy sem (Mr. Angel Gonzalo Marti, Planning and European projects Officer, Granollers City Council).

Podrobný popis projektu a jeho jednotlivých častí nájdete tu.

Viac informácií o meste Granollers sa dozviete tu, oficiálne stránky Interarts Foundation nájdete tu, o projekte prestavania továrne Roca Umbert sa dočítate tu.

 

RNEHSP HĽADÁ PARTNERA V RÁMCI NÁVRHU COSME

Kto sme

Regionálne ministerstvo pre rovnosť pohlaví, zdravotníctvo a sociálnu politiku Andalúzie (RNEHSP ) je jedným z regionálnych ministerstiev Junta de Aandalucia, regionálnej vlády v Južnom Španielsku. Okrem iného máme taktiež kompetencie v sociálnej politike týkajúce sa starších ľudí, na podporu ich aktívneho starnutia.

Základné informácie o výzve

Výzva COS-TFLOWS-2014-3-15 uľahčujúca nadnárodné toky cestovného ruchu určené pre seniorov a mladých ľudí mimo hlavnej turistickej sezóny, nám dáva príležitosť vytvoriť balíček cestovného ruchu pre seniorov. Každý projekt cielený na seniorov môže získať maximálny grant 220 000 eur. Tento grant z EÚ je obmedzený maximálnou výškou spolufinancovania určenou na 75% oprávnených nákladov. Termín pre podávanie žiadostí je do 15.1.2015.

Naše zameranie vo výzve

Výzva COS-TFLOWS-2014-3-15 nám dáva príležitosť vytvoriť balíček cestovného ruchu pre seniorov vrátane prepojenia na prierezové aspekty v rámci aktívneho starnutia, ako je zdravá výživa, podpora voľného času, priateľské prostredie bez vekového obmedzenia a generačné začlenenie. Spolu s ďalšími partnermi chceme vytvoriť kultúrny produkt určený pre seniorov, ktorý bude zahŕňať 3 nasledujúce osi:

1) Podpora povedomie o Európskom občianstve prostredníctvom kultúrnych aktivít v danej destinácii

2) Záruka zdravej výživy prispôsobená profilu seniora a jeho aktivitám

3) Cvičenia 

Táto koncepcia bude testovaná počas pilotnej fázy projektu. Malé a stredné podniky, organizácie pre seniorov a verejné orgány štátnej správy budú mobilizované v každej oblasti z dôvodu súdržnosti a garancie viacsektorového a nadnárodného prístupu. Ako žiadateľský subjekt, RNEHSP má v úmysle stať sa koordinátorom konzorcia v rámci výzvy.

Čo hladáme

Výzva vyžaduje strategické nadnárodné partnerstvo, ktoré zahŕňa verejné orgány štátnej správy, organizácie pre seniorov a poskytovateľov služieb cestovného ruchu (t.j. malé a stredné podniky). Sme otvorení privítať seniorské organizácie a malé a stredné podniky z iných členských štátov ako je Španielsko a Nemecko. 

Aktuálny partneri

O zapojenie sa do projektu už prejavili záujem: centrum pre vzdelávanie dospelých, mesto Hannover (The Adult Education Centre), iný verejnoprávny subjekt, a španielska spoločnosť Viajes Ecuador.

Kontakt

V prípade záujmu prosím kontaktujte pána Raúla Algarína.

coord.accionexterior.csbs@juntadeandalucia.es 

Phone: +34 955048151

 

Veľvyslanectvo USA v Bratislave, ponuka grantu

Veľvyslanectvo USA v Bratislave poskytuje, vďaka grantovému programu, čiastočnú podporu mimovládnym organizáciám a jednotlivcom pracujúcim na projektoch, ktoré korešpondujú s prioritami misie veľvyslanectva.

Jedná sa o podporu projektových návrhov, ktoré nesú výnimočné kultúrne a vzdelávacie hodnoty.

Napriek tomu, že sa granty pohybujú v rozmedzí od 500 do 3000 dolárov a maximálna výška je 10 000 je možné, za určitých okolností, rozpočet navýšiť.

Prednosť bude daná návrhom, ktoré podporujú nasledujúce oblasti:

- podpora amerického umenia a kultúry a výučba angličtiny v Slovenskej republike;

- zvyšovanie slovenského zapojenia do globálnej stability a bezpečnosti;

- posilnenie právneho štátu, vládnej zodpovednosti a protikorupčných opatrení;

- presadzovanie ľudských práv, vzdelávania, začleňovania a integrácie nedostatočne zastúpených skupín;

- podpora hospodárskej prosperity a energetickej bezpečnosti;

- posilnenie nezávislých médií a žurnalistiky. 

Návrhy by mali byť predložené prostredníctvom on-line grantovej aplikácie, mali by zahŕňať písaný príbeh v anglickom jazyku a postupovať podľa nasledujúcich pokynov:

- meno fyzickej osoby alebo organizácie, adresa, telefónne/faxové číslo/ e-mailová adresa, meno a titul riaditeľa (alebo osoby, ktorá by podpisovala grant) a ďalších pracovníkov (tých, čo budú zapojení do projektu a rozpočtových špecifík);

- druh a množstvo finančných dotácii, ktoré vaša organizácia získala pre súčasný projekt a všetky predchádzajúce granty obdržané od amerického veľvyslanectva a/ alebo vládnych agentúr USA;

- popis programu- aká je jeho povaha? Návrh by mal obsahovať informácie, ktoré sú dostatočne pochopiteľné a zrozumiteľné aj pre nezainteresovaných ľudí a presne opisujú, čo chce žiadateľ o grant robiť. Čím viac špecifický a detailný opis programu bude, tým lepšie. Prosím, neprekročte rozsah jednej strany;

- projektové odôvodnenie- jedná sa o veľmi dôležitú časť návrhu a žiadatelia by jej  mali venovať osobitnú pozornosť. V čom spočíva jedinečnosť vášho projektu? Aké nové či nedostatočne zastúpené aspekty americkej kultúry by váš projekt slovenskému publiku predstavil? Aký význam to prinesie v rámci porozumenia americkej kultúry a spoločnosti Slovákmi? Prosím, neprekročte rozsah jednej strany;

- navrhované termíny a miesta- uveďte prosím presné dátumy, časy a miesta plánovaných podujatí a vystúpení. Doba by nemala presiahnuť 12 mesiacov;

- čo najdetailnejší rozpočet- žiadateľ by mal pripraviť zoznám výdavkov, ktoré si projekt vyžaduje, aby veľvyslanectvo bolo oboznámené s riadnym využitím grantových prostriedkov. Rozpočet by mal byť pripravený logickým spôsobom a ponúkať dostatok detailov tak, aby jeho posudzovateľ vedel presne určiť, čo jednotlivé čísla znamenajú a ako boli stanovené.

Rozpočty musia byť prepočítané v amerických dolároch. 

Treba tatiež zobrať na vedomie, že kultúrne granty veľvyslanectva nemôžu byť použité na financovanie: náboženských organizácií, individuálnych ciest do zahraničia, straníckej politickej činnosti, obchodnej činnosti, fundraisingových kampaní, komerčných projektov, vedeckých výskumov, projektov, ktorých primárnym cieľom je inštitucionálny rozvoj organizácie, reprezentačných výdavkov (obedov, alkoholických nápojov..).

Návrhy možno predkladať kedykoľvek. Komisia veľvyslanectva pre udeľovanie grantov sa zíde v prvých týždňoch decembra, marca a júna, aby preskúmala žiadosti doručené v mesiacoch pred jej zasadaním. Krátko potom budú žiadatelia informovaní o rozhodnutí.

V prípade záujmu je potrebné vyplniť formulár (ktorý nájdete tu- application form (DOC, 795 KB)) a poslať ho v elektronickej podobe na grants_slovakia@state.gov.

Návrhy by mali obsahovať všetky informácie požadované v uvedených pokynoch. Musia byť v angličtine alebo sprevádzané anglickým prekladom. Podporné dokumenty môžu byť v slovenčine. 

Akékoľvek otázky adresujte na grants_slovakia@state.gov

Úspešní žiadatelia obdržia oficiálne grantové formuláre a podrobné pokyny, ako ďalej postupovať.

 

 

Počet zobrazení: 8216x