Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Výzvy

Horizont 2020

Názov výzvy
Horizont 2020
Ide o najväčší rámcový program EÚ na podporu výskumu, vývoja a inovácií v rokoch 2014 – 2020. Celková hodnota sedemročného rozpočtu dosahuje výšku 80 miliárd EUR, pričom v prvých dvoch rokoch bude k dispozícii 15 miliárd EUR.
Pre koho je výzva určená?   
Výzva je určená výskumným pracovníkom, akademickým obciam, malým a stredným podnikom, výskumným strediskám...
Ciele
Horizont 2020 je základným finančným nástrojom pre zavedenie iniciatívy Inovačná únia, pričom finančné prostriedky slúžia na stimuláciu znalostnej ekonomiky a riešenie problémov, čím prispejú k rastu, tvorbe pracovných miest a vyššej kvalite života.
Aktivity
Program je založený na troch pilieroch:
•    Excelentná veda (Európska rada pre výskum, budúce a vznikajúce technológie,  granty Marie Sklodowska-Curie pre mladých výskumných pracovníkov...)
•    Vedúce postavenie priemyslu (inovácie v SME, IKT, nanotechnológie, robotika, biotechnológie...)
•    Spoločenské výzvy (zdravie, poľnohospodárstvo, námorníctvo a bioekonómia, energetika, doprava, boj proti zmene klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín...)
Súčasťou programu je tiež podpora výskumného a vzdelávacieho programu spoločenstva EURATOM v oblasti jadrovej energie a bezpečnosti.
Iné
Priority financovania sú prvýkrát stanovené na dva roky. Obdobie zapojenia sa do väčšiny výziev je 2013-2015. Presný termín zapojenia závisí od konkrétneho programu. Ďalšie výzvy budú pridané v priebehu roka.
Viac informácií nájdete tu.

 

Výzva na podanie žiadostí do Rural Networks Assembly pre organizácie v rámci celej EÚ, ktoré predstavujú regionálne a/alebo miestne orgány činné v oblasti rozvoja vidieka

1. Pozadie

Európska sieť pre vidiecky rozvoj (European network for rural development - ENRD) má za cieľ networkovanie národných sietí, organizácií a administrácií aktívnych v oblasti vidieckeho rozvoja na úrovni EÚ. Kvôli lepšej organizácii a dosiahnutí synergie medzi ENRD a EIP budú tieto dve siete spojené spoločnou vládnucou štruktúrou. Hlavným telom bude Rural Networks Aseembly (Zhromaždenie vidieckych sietí) so zodpovednosťou za strategické vedenie oboch sietí. Bude mať asi 200 členov reprezentujúcich verejný aj súkromný sektor. Maximálne môžu byť vybraté tri organizácie.

2. Úlohy a kompozícia Zhromaždenia

Úlohy

- Propagovať výmenu skúseností medzi súkromnými a verejnými entitami aktívnymi vo vidieckom rozvoji a inováciách pre poľnohospodárske aktivity a udržateľnosť

- Vytvoriť strategický rámec pre aktivity ako ENRD, tak aj EIP

- Zabezpečiť koordináciu medzi ENRD a EIP

Kompozícia

- Národné vidiecke siete podľa článku 54 Regulácie č.1305/2013 (1 člen z každého členského štátu)

- Manažérske autority podľa článku 66 Regulácie č.1305/2013 (1 člen z každého členského štátu)

- Platiace agentúry podľa článku 7 Regulácie č.1306/2013 EP a Rady (1 člen z každého členského štátu)

- Európske nevládne organizácie, registrované v spoločnom Európskom Transparentnom Registri, ktoré boli menované ako členovia civilného dialógu a ktoré vyjadrili svoj záujem na účasti v Združení (max 29 členov)

- Európske organizácie reprezentujúce regionálne a/alebo lokálne autority aktívne v mestskom rozvoji, zahŕňajúc spojenie medzi mestskými a vidieckymi oblasti (max 3 členovia)

- Vedúce miestne akčné skupiny podľa článku 42 Regulácie č.1305/2013 (1 člen z každého členského štátu)

- Poradcovia v poľnohospodárskej oblasti aktívni v podpore inovatívnych služieb (1 člen z každého členského štátu)

- Výskumné inštitúcie z poľnohospodárskej oblasti aktívne v inovatívnych aktivitách (1 člen z každého členského štátu)

3. Kritéria pre vymenovanie organizácií zastupujúcich regionálne a/alebo miestne orgány

Kritériá oprávnenosti

1. Pre účely tejto výzvy musia byť organizácie zastupujúce regionálne a/alebo miestne orgány EÚ aktívne v rozvoji vidieka, vrátane prepojenia vidieckych a mestských oblastí.  Do výzvy nespadajú: fyzické osoby, vysoké školy, neziskové spoločnosti, výskumné a akademické inštitúcie, politické strany, think-thanky, organizácie odborného poradenstva, advokátske kancelárie. Mimovládne organizácie, ktoré sú už členmi Civil Dialogue Group for Rural Development sú už automaticky členmi Rural Networks Assembly.

2. Organizácia musí byť činná na európskej úrovni, t.j. musí mať členov z najmenej 10 členských štátov.

3. Organizácia musí byť založená pred 1. januárom 2014.

4. Organizácia musí byť zapísaná v Transparency Register EÚ v sekcii Organizácií zastupujúcich miestne, regionálne a samosprávne orgány, ostatné verejné a zmiešané subjekty.

5. Organizácia musí byť aktívna v oblasti rozvoja vidieka – vykonávať činnosť  zhodnú s aspoň jedným cieľom obsiahnutým v článku 4 nariadenia EÚ (No 1305/2013). Organizácie, ktoré patrili do Koordinačného výboru ENRD môžu byť považované ex officio ako spĺňajúce toto kritérium.

6. Organizácia musí mať dostatočnú administratívnu kapacitu pre spoluprácu v rámci Rural Networks Assembly a v rámci siete EIP a pre podieľanie sa na zhromažďovaní vidieka. Musí mať dostatok stálych zamestnancov v ústredí organizácie a adekvátnu infraštruktúru (na organizovanie stretnutí, organizovanie telefónnych/video konferencií a pod.)

Kritéria výberu

Žiadatelia budú hodnotený podľa nasledujúcich kritérií

1. Geografické pokrytie a vyváženie : uprednostnené budú organizácie pokrývajúce širšiu geografickú oblasť a viaceré členské štáty EÚ.

2. Aktivity uchádzačov v oblasti rozvoja vidieka: uprednostnené budú organizácie vykonávajúce širšie a hĺbkové práce v obasti implementácie programov v rámci rozvoja vidieka a vidieckeho a mestského prepojenia.  Žiadatelia budú vyzvaní, aby doložili a popísali svoju činnosť prostredníctvom jedného alebo viacerích z nasledujúcich nástrojov:

- Publikácie

- Webové stránky a iné elektronické prostriedky

- Rokovania a stretnutia s inštitúciami členských organizácií

- Semináre 

- A iné.

4. Podmienky ustanovania

Ako členovia Rural Network Assembly môžu byť vymenované maximálne 3 organizácie, ktoré budú musieť menovať svojich stálych zástupcov zúčastňujúcich sa na stretnutiach Rural Network Assembly. 

(Zástupcom nesmie byť poskytovaná odmena za vykonané služby, náklady spojené s cestovaním a ubytovaním spojeným s ich účasťou na stretnutiach budú hradené Európskou Komisiou.)

5. Proces podania žiadosti

Organizácie so záujmom reagovať na výzvu predložia formulár žiadosti a potrebné doklady (vyplnený formulár v prílohe tu ) na e-mail  AGRI-H3@ec.europa.eu s predmetom: „Call for applications to EU-wide organisations representing regional and/or local authorities in the EU Rural Networks Assembly“. E-mail potvrdzujúci prijatie žiadosti bude odoslaný do 2 pracovných dní.

Výzva bude ukončená 21 kalendárnych dní po jej uverejnení (t.j. 15.12.2014). Pre ďalšie informácie kontaktujte Generálne riaditeľstvo EK pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, oddelenie H3, na vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

6. Výsledky výberového procesu

Po ukončení výberového procesu budú jeho výsledky zverejnené na web- stránkach Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka tu (neprebehne dodatočná korešpondencia počas výberového procesu ani súvisiaca s jeho výsledkami).

Žiadatelia kontaktujúci porotu alebo niektorého z jej členov podstupujú riziko vylúčenia z výberového procesu.

 

 


Počet zobrazení: 9187x