Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Realizované projekty

Zrealizované projekty

 

1. Operačný program Bratislavský kraj

2. Operačný program Juhovýchodná Európa 

3. Operačný program Stredná Európa

4. Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 (INTERREG IVA)

5. Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (INTERREG IVA)

6. Operačný program INTERREG IV C

7. Nórsky finančný mechanizmus (NFM) 

8. Finančný mechanizmus EHP (FM EHP)

9. Dotačný systém Ministerstva kultúry SR – program Obnovme si svoj dom 2013

 

1. Operačný program Bratislavský kraj

Projekt: Zriadenie jednotného tarifného systému u dopravcov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja 

Projekt zrealizovaný pre regionálnu a mestskú hromadnú dopravu v Bratislavskom kraji mal jeden hlavný cieľ a tým bol nákup, osadenie a inštalácia elektronických označovačov jednorazových cestovných lístkov s čítačkou bezkontaktných čipových kariet vo vozidlách autobusového dopravcu Slovak Lines v počte 205 kusov. Nové čítačky kariet a označovače jednorazových lístkov umožnia získavať v spolupráci s už funkčnými palubnými počítačmi autobusového dopravcu okrem iného aj údaje potrebné k efektívnemu rozúčtovaniu tržieb ako aj k optimálnemu modelovaniu dopravných výkonov v regióne. Zároveň umožnia okrem vizuálneho a akustického označenia jednorazového cestovného lístka aj vyhodnotenie platnosti už zakúpeného elektronického cestovného lístka po priložení bezkontaktnej čipovej karty k čítačke. Tento projekt sa uskutočnil na prelome rokov 2011 a 2012 pričom rozpočet dosiahol sumu 375 396 EUR. Projekt bol financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého Bratislavskému samosprávnemu kraju v rámci Operačného programu Bratislavský kraj, opatrenie 1.2 Regionálna a mestská hromadná doprava, na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Financovanie predstavuje 5% finančných prostriedkov, hradené z rozpočtu BSK a 95% finančných prostriedkov prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (výška príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR. 

Viac tu!

 

2. Operačný program Juhovýchodná Európa 

Projekt: TRANSDANUBE

Projekt bol schválený v 4.výzve programu Juhovýchodná Európa v r.2012.

Hlavným cieľom projektu Transdanube je v spolupráci s dunajskými krajinami rozvíjať udržateľnú mobilitu pozdĺž rieky Dunaj prepojením tradičných spôsobov dopravy a ekologicky šetrných druhov dopravy s cieľom zlepšiť dostupnosť a vytvoriť koncept udržateľného turizmu v celom Dunajskom regióne.

Cieľmi projektu sú zlepšenie dostupnosti regiónov pozdĺž rieky Dunaj, zvýšenie pridanej hodnoty cestovného ruchu pre regióny pozdĺž Dunaja prostredníctvom mobility a marketingových produktov cestovného ruchu, zvýšenie povedomia a znalostí o turistických trasách, prístupových cestách a komplexnej dopravnej ponuky v Dunajskom regióne, podpora pre udržateľnú mobilitu v Dunajskej oblasti, podporovať posun k ekologicky šetrnému dopravnému systému ako podmienka na zmiernenie emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok a hluku a ich vplyvu, a tým zvýšenie kvality života, a rozšírenie spolupráce medzi partnerskými regiónmi, turistickými destináciami ako základ pre ďalšiu činnosť a realizáciu nadväzujúcich projektov a investícií. Vedúcim partnerom projektu je rakúska Agentúra životného prostredia. Trvanie projektu je od októbra 2012 do septembra 2014. Celková výška rozpočtu všetkých spolufinancujúcich partnerov na 2 ročnú dĺžku trvania projektu činí 2,5 mil. EUR, z čoho rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja je vo výške 250 tis. EUR, pri povinnom spolufinancovaní z vlastných zdrojov vo výške 15%, t.j. 37 500,-EUR. Na tejto stránke si môžete pozrieť interaktívnu mapu dopravných prepojení pozdĺž Dunaja ktorá je výstupom projektu. Alebo si kliknite na oficiálnu stránku projektu tu

Viac tu

 

3. Operačný program Stredná Európa

Projekt: CENTROPE CAPACITY 

Projekt sa nachádza v bode stretu štyroch štátov a štyroch rôznych jazykov - dokonalé rozhranie „novej Európy“ - toto všetko sa odzrkadľuje v rozmanitosti partnerských regiónov a miest zapojených do projektu CENTROPE. Hlavným cieľom je vytvorenie multilaterálneho, záväzného a udržateľného rámcu spolupráce medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi, podnikateľskými subjektmi a verejnými inštitúciami stredoeurópskeho regiónu. Organizácia projektu CENTROPE sídli vo Viedni, s tým, že sa riadi aj z Brna, Bratislavy či Gyoru. Hlavnými doterajšími výsledkami tejto platformy boli napríklad konferencie usporiadané v rámci rotácie politického predsedníctva (Gyor, Tomášov, pripravované Brno), alebo politické konferencie v oblastiach: mobilita ľudského kapitálu, podnikateľské lokality CENTROPE, cezhraničná infraštruktúra a verejná doprava, financovanie zo štrukturálnych fondov, nové programové obdobie. Takisto aj verejné konferencie v oblastiach ako vytvorenie cezhraničnej turistickej destinácie, potenciál trhu práce, miesta na život a podnikanie, inovačný potenciál CENTROPE regiónu. Zároveň budovanie povedomia regiónu CENTROPE medzi domácimi subjektmi ako aj zahraničnými prostredníctvom regionálnych a lokálnych médií s cieľom osloviť skupinu obyvateľov, odbornú verejnosť ako aj ekonomické subjekty. Medzi pilotné projekty patrí správa o regionálnom rozvoji – komplexná štúdia vydávaná ročne, zameraná na CENTROPE región jeho slabé a silné stránky v socioekonomických oblastiach. Nástroj na hodnotenie infraštruktúry – iniciatíva, ktorá spája hlavných aktérov v oblasti osobnej a hromadnej dopravy k spoločnému stolu a nastavovaniu koncepcie rozvoja, či marketingový nástoj pre oblasť kultúry a cestovného ruchu – jednotné miesto obsahujúce informácie o spoločenských, športových, kultúrnych a voľno časových aktivitách subregiónov CENTROPE. Rozpočet tohto projektu, ktorý trval od roku 2010-2012 je 4,5 mil. EUR pričom BSK sa podieľa 15%. Preto aj na mieste, kde sa hovorí rôznymi jazykmi a ktoré priťahuje podnikateľské aktivity, ľudí a nápady z celého sveta, možno CENTROPE označiť za stred srdca Európy. Z tohto dôvodu má CENTROPE vynikajúce predpoklady na to, aby sa z neho stal jeden z najdynamickejších európskych priestorov v oblasti bývania a práce.

Viac tu!

 

4. Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 (INTERREG IVA)

Projekt: Viacročný rámec technickej pomoci pre Bratislavský samosprávny kraj

Technická pomoc pre BSK spočíva hlavne v aktivitách ako poskytovanie informácií o Programe cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, konzultácie s projektovými žiadateľmi v rámci programu, poskytovanie pomoci pri hľadaní partnerov pre projektových žiadateľov, propagácia a publicita programu, príprava konzultačných dní pre projektových žiadateľov, či účasti na zasadnutiach Monitorovacieho výboru a podpora projektov BSK, na stretnutiach evaluačnej skupiny programu, na zasadnutiach riadiacej skupiny programu či na stretnutiach prvostupňovej kontroly v rámci programu. Týmito aktivitami sa chcel BSK zamerať hlavne na žiadateľov o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013, pričom projekt trval od začiatku roku 2007 do konca roku 2011. Projekt samotný mal rozpočet 70 170 EUR, pričom polovica bola financovaná fondom EFRR, a ostatok si rozdelil BSK a štátny rozpočet SR. Výsledkami tohto rámca technickej pomoci pre BSK je množstvo odkonzultovaných a schválnych projektov, PPT prezentácie Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013, prezenčné listiny a zápisnice z informačných a konzultačných dní, databázy kontaktov a projektov, alebo podklady pre nasledujúce programové obdobie Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2014-2020. Na základe podpísania ďalšej zmluvy sa projekt predĺžil a pokračuje od 1.1.2012 do 30.6.2015 s novým rozpočtom 88 182,80, z toho 50% EFRR, 45% národné spolufinancovanie, 5% vlastné zdroje.  

Viac tu

Projekt: Program cezhraničnej spolupráce – EdTwin

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko, ktorý prebiehal v období 2007-2013 bol zameraný na študentov a učiteľov stredných škôl, pričom samotný projekt mal nasledovné aktivity: hospitácie slovenských a rakúskych učiteľov v susednej krajine, návšteva škôl a prehľad vyučovacieho procesu v susednej krajine, dokončenie slovníka pre automechanikov, vytvorenie SK/DE slovníka. Tieto aktivity vytvorili projekt, ktorého výsledkami boli: školské partnerstvá, spolupráca v oblasti vzdelávania, edícia Európskeho jazykového portfólia, edícia glosára pre žiakov v odbore auto opravár, kontakty a väzby medzi zástupcami škôl na SR a v AT, hospitačné návštevy učiteľov či jazykový kurz pre učiteľov. Celkový projekt bol financovaný 5% z BSK a hlavným zdrojom podpory bol fond ERDF a Program cezhraničnej spolupráce. Celkový rozpočet projektu dosiahol strop 125 910 EUR. 

Viac tu

Projekt: Regional Cooperation Management SK-AT (RECOM SK-AT)

V prihraničnom slovensko-rakúskom regióne vládne veľký záujem o cezhraničné aktivity. Za účelom podpory predovšetkým regionálnych a lokálnych aktérov v rámci ich zámerov a zabezpečenia kvality projektov, je nevyhnutná existencia vhodných podporných štruktúr ako aj vytvorenie sietí v projektovom regióne a ich zintenzívnenie ich práce. Pomocou projektu RECOM sa vytvára práve takáto medziregionálne zosieťovaná platforma. Vytvárajú sa tu tematicky orientované siete medzi jednotlivými iniciatívami a aktérmi zo zúčastnených regiónov a do nich samotných sa prinášajú nové impulzy. Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť akceptáciu cezhraničných aktivít pomocou podpory povedomia vzájomnej spolupráce v prihraničnom regióne, prispieť k optimálnej realizácii bilaterálnych foriem spolupráce v prihraničných regiónoch či k zabezpečeniu kvality v rámci koordinovaného a udržateľného rozvoja cezhraničného regiónu. Na toto všetko bol vymedzený rozpočet 248 300 EUR pričom BSK spolufinancoval 5%, čiže sumou 12 415 EUR medzi rokmi 2008 až 2014.

Viac tu

Projekt: CYKLOMOST II. – realizácia premostenia rieky Morava Devínska Nová Ves – Schlosshof

Cyklomost, ktorý premostil Slovensko a Rakúsko pri Devínskej Novej Vsi a Schlosshofe patrí taktiež do projektov spolufinancovaných zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 - 2013. Nasledujúci projekt bol vytvorený pre obyvateľov susediacich hraničných regiónov, pre slovenských, rakúskych a zahraničných návštevníkov, akými sú napríklad cyklisti či peší turisti. Hlavnými aktivitami, ktoré BSK musel vytvoriť pri tomto projekte boli uskutočnenie úradných povoľovacích konaní na slovenskej strane, spracovanie technických a právnych podkladov potrebných pre verejné obstarávanie a výber dodávateľa celej oceľového mosta a nájazdovej rampy na slovenskej strane. Spresnenie projektových podkladov či verejné obstarávanie a zadanie, prevzatie a vyúčtovanie diela. Výsledkom projektu je lávka (most) pre peších a cyklistov ponad rieku Morava na spoločnej štátnej hranici. Projekt bol realizovaný za 4,1 mil. EUR. Projekt trval od Marca roku 2010 do Decembra 2012.

Viac tu

Projekt: Budovanie turisticky atraktívnej ponuky cestovného ruchu v lokalite Cyklomosta Devínska Nová Ves – Schlosshof, spolupráca dotknutých regiónov pri propagácii turistického potenciálu lokality „Za mostom“.

Ďalší projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Celkový projekt mal rozpočet 455 332,36 EUR pričom rozpočet BSK je  165 780 EUR pri  5% vlastnom financovaní. BSK vykonáva aktivity ako napríklad propagácia produktov cestovného ruchu s propagačnou kampaňou, spoločnými podujatiami či vytvorením webového portálu pre cyklistov a peších turistov v tomto prihraničnom regióne. Ďalšími aktivitami je obnova objektov stáleho ľahkého opevnenia nachádzajúcich sa v bezprostrednej blízkosti Moravskej cyklotrasy pozdĺž toku rieky Moravy a iných objektov železnej opony, osadenie informačných stojanov a cyklostojanov pri vytipovaných gastronomických zariadeniach. Všetky tieto ale aj iné nespomínané aktivity boli vytvorené  pre domácich a zahraničných návštevníkov tohto regiónu ako aj pre obyvateľov Bratislavského samosprávneho kraja. Výsledkami predošlých aktivít a teda výstupom projektu je obohatený turistický región s vlastnou históriou, ktorý ponúka intenzívne zážitky, taktiež bola vytvorená aj promo kampaň, ktorá podporuje cestovný ruch práve v tomto regióne či v neposlednom rade zrekonštruovaná infraštruktúra od ktorej závisí v cestovnom ruchu takmer všetko... 

Viac tu

Projekt: Perimost

Pre podporu turistického regiónu “za mostom” je potrebná aj rekonštrukcia cyklistických značení a cyklotrás, ktoré vedú práve k tomuto regiónu a tými sú v tomto prípade cyklotrasy v Malých Karpatoch. Práve tieto cyklotrasy spájajú Malé Karpaty s novovybudovaným cyklomostom Slobody. Vymenilo sa staré značenie  na dĺžke 270km, alebo sa osadilo nové značenie na trase 25km. Projekt Perimost okrem obnovy značenia cyklotrás prinesie aj štyri cykloturistické odpočívadlá, ktoré budú slúžiť návštevníkov územia regiónu, domácich a zahraničných turistov či pre vyznávačov cykloturizmu. Projekt podporuje tvorbu turisticky zaujímavého regiónu s vlastnou históriou, ponúkajúci intenzívne zážitky pre rodiny s malými deťmi a zároveň pre nadšencov horskej turistiky/cykloturistiky, zrekonštruovali sa značenia cyklotrás v Malých Karpatoch (cca. 270km), vytvorili sa novo vyznačené cyklotrasy v Malých Karpatoch (cca. 25km) a vytvoria sa štyri nové oddychové cyklocentrá. BSK má v projekte rozpočet 156 840 EUR s 5% vlastným spolufinancovaním a plne dokončený bude v júni 2014.

Viac tu

Projekt: Vytvorenie inštitucionálnej siete destinačného manažmentu BSK prenosom know – how (Destination Management Organisation) z Dolného Rakúska „DESTINATOUR 2013“ 

Hlavným cieľom projektu s rozpočtom 380 000 EUR je posilniť spoluprácu v oblasti cestovného ruchu medzi prihraničnými turistickými destináciami Dolné Rakúsko a Bratislavský samosprávny kraj. Zároveň tento projekt vytvorí inštitucionálnu sieť destinačného manažmentu na území BSK - a to prostredníctvom prenosu know-how rakúskeho partnera. Cieľovými skupinami v rámci projektu sú ako odborní pracovníci a pracovníci budúcej organizácie cestovného ruchu, tak aj užívatelia, experti, podnikatelia v cestovnom ruchu, predstavitelia samosprávy, združenia, neziskové organizácie a obyvateľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. Zástupcovia uvedených cieľových skupín budú sú projektu zapojení prostredníctvom účasti na seminároch, workshopoch a podujatiach (študijné cesty). Projekt zároveň medzi rokmi 2010 a 2013 už vytvoril niekoľko dôležitých marketingových a komunikačných nástrojov – tlačové materiály, mobilná prezentácia, webová stránka, e-marketing. Jednotlivé naplánované aktivity sú rozvrhnuté na obdobie 2011 až 2014, pričom vytvorené sieťové štruktúry si následne poskytnú vzájomnú podporu pri cezhraničnom propagovaní vlastného regiónu a vytvoria aj spoločné produkty - imidžovú brožúru, mapu a podujatie. Všetky uvedené komponenty majú spoločného menovateľa - Genuss - „pôžitok v segmentoch gastronómia, víno a podujatia“. Slovenskí partneri projektu tak budú mať možnosť nahliadnuť do vnútorného systému práce a procesov rakúskeho partnera a získať skúsenosti tak povediac priamo z „kuchyne“ rakúskeho marketingu destinácie. 

Viac tu

Projekt: Family Net- Vývoj a prepojenie rodinných pasov Dolného Rakúska, Trnavského samosprávnehokraja, Burgenlandu a Bratislavského samosprávneho kraja.

Hlavným ťažiskom projektu Family Net je vytvorenie rodinných pasov pre rodiny s deťmi, prostredníctvom ktorých budú môcť využívať zľavy v Bratislavskom kraji, Trnavskom kraji, Dolnom Rakúsku a Burgenlande. BSK je partnerom projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúska republika. 

Ciele projektu sú: vývoj a zavedenie systému rodinných pasov a systému poskytovateľov zliav v oboch slovenských krajoch, prepojenie systému rodinných pasov medzi projektovými partnermi, atraktívne nové ponuky pre rodiny, impulzy pre hospodárstvo v regiónoch, vybudovanie siete medzi samosprávami projektových partnerov aj s cieľom ďalšej spolupráce mimo projektu a senzibilizácia a zvýšenie povedomia o témach zo susedných krajín, ktoré sú relevantné pre rodiny. Rodiny v partnerských regiónoch by mali mať možnosť využiť výhody poskytovateľov zliav v partnerských regiónoch a profitovať z ich ponúk. Trvanie projektu je od roku 2012 do 2014. Rozpočet projektu je 120 000 EUR, pričom BSK sa podieľa 5%, t. j. 6 000 EUR. 

Viac tu

Projekt: Donauregionen+ 

Projekt Donauregionen+ je určený pre verejné správy miest pozdĺž rieky Dunaj, pričom hlavnými aktivitami, na ktorých sa BSK zúčastňoval sú  administrácia a koordinácia implementácie projektu, aktívna účasť na pracovných stretnutiach, workshopoch, organizácia prvého WSP v Bratislave (november 2010), tlač brožúrky projektu pre Middle a FinalConference, tvorba GIS a dátovej základne - spolupráca poskytovaním podkladov, kompletizácia analýz v rámci 4 generálnych schém - spolupráca poskytovaním podkladov a Konzultácií, rozvoj sektorových stratégií v rámci 4 generálnych schém - spolupráca poskytovaním podkladov a konzultácií, rozvoj cezdunajských stratégií - spolupráca pri spracovaní stratégie rozvoja cezdunajského regiónu Bratislava – Mosonmagyárórvár, spracovanie celkovej stratégie a scenárov rozvoja podunajského regiónu – spolupráca poskytovaním podkladov a konzultácií. Celkový rozpočet projektu, ktorý trval od roku 2009 až do roku 2012 bol 35000 EUR a BSK sa podieľalo na financovaní 5% čiže sumou vo výške 5250 EUR. Výsledkami tohto projektu bolo poznanie potenciálov a limitov podunajského priestoru o podunajské regióny v Chorvátsku, Moldavsku a na Ukrajine, prehľad o projektových zámeroch a stratégiách na relevantnom území zúčastnených štátov, stanovenie princípov formovania slovensko-maďarsko-rakúskych cezdunajských regiónov, alebo doplnený a rozšírený Informačný a monitorovací systém INFORM ARGE.

Viac tu!

Projekt: EdTRANS - Transition from school to work 

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 

republika - Rakúsko 2007 - 2013. Ťažiskom projektu EdTrans je orientácia na výber povolania a odborné vzdelávanie na oboch stranách hranice. Aktivity projektu sú orientované na prenos know-how systému vzdelávania a prípravy študentov na budúce povolanie, tiež na cezhraničnú mobilitu študentov a pedagógov. Zámerom je vytvorenie spoločnej stratégie pre zabezpečenie konkurencieschopnosti regiónu prostredníctvom vzdelávania a inovácií.  Cieľom je posilňovanie aktivít vplývajúcich na výber školy zlepšovaním a implementáciou kvalitného marketingového mixu. Rozpočet projektu je 140 000,00 EUR, z toho BSK sa podieľa 5%. Prostredníctvom implementácie projektu EdTRANS od mája 2013 dostalo päť stredných odborných škôl v Bratislavskom kraji možnosť vytvoriť partnerstvá s rakúskymi školami podobného zamerania. Študenti a pedagógovia sa v priebehu projektu zúčastnia výmenných pobytov na partnerských školách. Pre školy boli vytvorené propagačné materiály a virtuálny sprievodca priestormi, v priebehu roku 2014 bude pre každú zo škôl spracované vlastné propagačné video. Vďaka projektu získala každá zo škôl interaktívne vybavenie učební, prostredníctvom ktorých je možné využívať moderné vyučovacie metódy a zároveň umožnia odbornú výučbu cudzích jazykov na diaľku rakúskymi pedagógmi. Aktuálne prebiehajú práce na príprave trojjazyčných odborných glosárov pre oblasť elektrotechniky a IT a pre oblasť pôdohospodárstva. K naplneniu cieľov projektu prispeje aj spracovanie analytickej štúdie, ktorá bude zameraná na prepojenie odborného vzdelávania s praxou a predstaví základné predpoklady pre lepšie uplatnenie študentov v cezhraničnom regióne. Projekt bude dokončený v roku 2014. 

Viac tu

 

5. Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013 (INTERREG IVA)

Projekt: EKO PLAIN NET

Hlavným cieľom projektu EKO PLAIN NET (Vybudovanie a harmonizácia nástrojov ochrany prírody v prihraničnom území) bola analýza ekologických dopadov dnešných poľnohospodárskych technológií v pohraničnej oblasti a navrhnutie optimálnych odporúčaní s ohľadom na tamojšiu flóru, faunu a obyvateľstvo v oblasti poľnohospodárstva. 

Primárnou cieľovou skupinou projektu boli poľnohospodári z oblastí Szigetköz  - Žitný Ostrov, Mosoni Sík, Bratislavská rovina. S výsledkami projektu sa podelili na gazdovských fórach v mieste bydliska a vedia poskytnúť rady súvisiace s hospodárením. 

Dôležitým výstupom projektu je najmä vytvorenie spoločnej databázy na základe rovnakých monitorovacích metód na oboch stranách hranice, určenie úrovní prístupov k databáze pre cieľové skupiny oboch strán hraníc (účastníci prieskumu, lokálne obyvateľstvo, užívatelia pôdy, potenciálny návštevníci, prijímajúci rozhodnutia), spoločné formulovanie ochranárskych zásahov a ich cieľov smerom k výkonným orgánom so zvláštnym zreteľom na užívanie pôd a vodné hospodárstvo a ich udržiavania. Ľudia, hospodáriaci na chránených územiach a NATURA 2000 majú možnosť využívať technológie vypracované v rámci projektu, ktoré napomôžu uchovaniu chránených hodnôt.

Ďalším výstupom projektu je spoločné spracovanie dokumentačných náležitostí nahromadených počas trvania projektu ako spracovanie fotografií a videofilmov, multimediálna prezentácia, hard copy, putovné výstavy na primeraných miestach, spoločná webstránka a spoločné workshopy.

Projekt trval od júla 2009 do júna 2010 a celkový rozpočet projektu dosiahol  výšku 339 926 EUR.

Viac tu

 

6. Operačný program INTERREG IV C

Projekt: Transfer aktivít trvalo-udržateľnej mobility pre európske regióny (PIMMS TRANSFER)

Projekt trval od roku 2008 do decembra 2011 a celkový rozpočet bol 123 678,30 EUR pričom BSK spolufinancovali projekt 15% čiže sumou 18 551,75 EUR. Uskutočnil sa v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013. Aktivity, ktoré preukázal BSK v tomto projekte boli napríklad uplatnenie osvedčených postupov, študijné pobyty v progresívnych regiónoch, masterclasses - kľúčové témy riadenia mobility, regionálne, tematické, školské konferencie, mentoring workshops, podujatie Európskeho týždňa mobility, pilotné projekty, tvorba databázy pozitívnych príkladov z praxe, know-how, alebo revízia plánov riadenia trvalo-udržateľnej dopravy.  Výsledkami projektu ktorý trval 3 roky je zlepšenie oblasti verejnej dopravy, zvýšenie podielu cyklistov a peších, zníženie individuálnej dopravy, zníženie emisií CO2 v regióne, zlepšenie telesnej kondície, hlavne u mladej generácie, či zlepšenie plánovacieho procesu trvalo-udržateľného rozvoja, hlavne v oblasti dopravnej politiky.

Viac tu

Projekt: Regional Cooperation Towards Adaptation to Climate Change – REGIOCLIMA

REGIOCLIMA  je ďalším z programu INTERREG IV C. Bratislavský samosprávny kraj sa podieľal na verejných stretnutiach a informovaní verejnosti ohľadom možnosti eliminovania negatívnych vplyvov na klimatické podmienky. Taktiež sa vytvorila spolupráca a podpora partnera FundacionValenciana pri príprave letáku o projekte a jeho výstupoch. Pripravila sa stratégia stredoeurópskeho regiónu ohľadne adaptácie na zmenu klímy, alebo aj príručka najlepšej praxe vypracovaná spoločne všetkými partnermi projektu. Navštívili sa národné a regionálne podujatia, či konferencie k problematike zmeny klímy, a takisto bola aj účasť na DG Regio/CoR „OPEN DAYS“. Všetky tieto aktivity boli zamerané na cieľové skupiny medzi, ktoré patrí široká verejnosť, regionálne a miestne samosprávy či odborné organizácie. Projekt REGIOCLIMA ktorý trval od októbra 2008 do decembra 2011 a mal rozpočet 207 950 EUR, z čoho BSK spolufinancovalo 15%,  mal výstupy, medzi ktoré patria verejné stretnutia, informovanosť verejnosti ohľadom možnosti eliminovania negatívnych vplyvov na klimatické podmienky,  hotová príručka najlepšej praxe vypracovaná spoločne všetkými partnermi projektu, národné a regionálne podujatia, alebo aj úspešná účasť na “OpenDays” v Bruseli.

Viac tu

 

7. Nórsky finančný mechanizmus (NFM)

Projekt: Bezpečný ženský dom

Občianske združenie DOMOV - DÚHA v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a Občianskym združením Brána do života  sa rozhodlo riešiť dlhodobé problémy krízových centier na pomoc ženám a matkám v núdzi komplexným systémových riešením - zriadením bezpečných ženských domov (BŽD), kde budú poskytované komplexné služby pre ženy a ich deti, ktoré sa ocitnú v núdzovej situácii. Problémy fungovania oboch krízových centier sú najmä v kapacitných možnostiach a ekonomickom zabezpečení. Spoločným menovateľom je však prioritizácia iných oblastí, často sa meniaca legislatíva v sociálno-právnej oblasti a na to nadväzujúce zmeny v organizácii, fungovaní a/alebo financovaní krízových intervenčných stredísk. Primárnou úlohou KS DÚHA bolo doteraz najmä pomôcť ohrozeným deťom. Krízové stredisko (KS) však poskytuje služby aj matkám a ich deťom.

Primárnym cieľom projektu predloženého v rámci výzvy Nórskeho finančného mechanizmu je zriadenie BŽD v Ružinove - Prievoz (BA II.) a skvalitnenie bytového štandardu obytných jednotiek a príslušenstva BŽD v Petržalke (BA V.), pričom uvedené zariadenia budú poskytovať pomoc, podporu a služby ženám ohrozeným násilím alebo zažívajúce násilie. Pomoc bude poskytnutá aj ich deťom. Projekt tak reaguje na potrebu vzniku i rozšírenia špecializovaných bezpečných ženských domov, ako aj rozšírenia kapacity existujúcich podporných špecializovaných služieb pre ženy a deti zažívajúce násilie. Podľa regionálneho rozdelenia potrieb nových špecializovaných poradní a BŽD práve v Bratislavskom samosprávnom kraji je počet potrebných miest skutočne poddimenzovaný, nakoľko na celkový počet žien v BSK 319 038 je odporúčaný počet miest podľa MŠ 80, pričom počet miest v špecializovaných BŽD je len 30 a počet potrebných miest pre ženy v BŽD je až 50. Dôležitým sa preto javí zvýšenie podielu počtu klientiek, ktoré primárne riešia problém domáceho násilia a až sekundárne bytový problém, pričom uvedená skutočnosť je typická pre stredoeurópsky región. Nemenej podstatné je tiež poskytnúť azyl ženám a ich deťom so zníženou mobilitou. 

Sekundárny cieľ projektu je saturácia potreby zabezpečenia vzniku špecializovaných bezpečných ženských domov poskytujúcich odborné služby a rozšírenie kapacity už existujúcich zo súčasných 238 na celkových 457 miest na Slovensku. BSK ako partner projektu poskytne okrem svojich odborných kapacít a skúseností s vytváraním koncepcií v sociálnej oblasti a sieťovaním príslušných zariadení budovu, ktorá sa zrekonštruuje za účelom vytvorenia BŽD. Bratislavský samosprávny kraj zabezpečí obnovu objektu nového bezpečného ženského domu v súlade s odporúčaniami organizácií so skúsenosťami v danej oblasti (OZ DOMOV - DÚHA a OZ Brána do života) a v zmysle európskych štandardov. OZ Brána do života zabezpečí rozšírenie poskytovaných odborných služieb a v spolupráci s partnermi sieťovanie a umiestnenie klientiek v prospech ich životnej situácie.

Celkový rozpočet projektu (3 subjekty) je 681 612,- EUR. BSK sa podieľa na spolufinancovaní 15%, teda sumou 36 371,- EUR. Projekt bol predložený a momentálne prebieha jeho hodnotenie. 

 

8. Finančný mechanizmus EHP (FM EHP)

Projekt: Rekonštrukcia NKP- synagógy v Senci 

Synagóga ortodoxných je národná kultúrna pamiatka (NKP). Nachádza sa v centre mesta Senec na  juhozápadnom Slovensku, neďaleko hraníc s Maďarskom a Rakúskom. Budova bola postavená v roku 1904 v orientálno-maurskom slohu na mieste staršej synagógy z roku 1825. Slúžila početnej židovskej komunite v meste do roku 1948. K zhoršovaniu jej technického stavu dochádzalo od obdobia holokaustu. Zánik židovskej komunity a neskoršie znárodnenie objektu podmienili zásadné zmeny vo využití pôvodne liturgického objektu – synagóga slúžila ako sklad obilia, chemikálií a vianočných stromčekov. Po roku 1989 bol majetok reštituovaný pôvodným vlastníkom - Ústredným zväzom židovských náboženských obcí v SR.

Oživenie komplexu synagógy patrí medzi kultúrne priority BSK a mesta Senec. Pri spracovaní projektovej dokumentácie bol vykonaný archeologický výskum, počas ktorého boli v areáli synagógy odhalené zvyšky komplexu stavieb na pozemku za synagógou používané na náboženské účely (pozostatky rituálneho kúpeľa mikve so studňou a pec na pečenie nekvaseného chleba) sú unikátnym nálezom nielen na území Slovenska.

Projekt komplexnej rekonštrukcie pamiatkového objektu synagógy (predmet predloženej žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Finančného mechanizmu EHP) počíta s otvorením priestoru pre expozíciu židovskej kultúry na poschodí a kultúrno-spoločensko-prezentačných aktivít v spolupráci so školami, MVO a inými prevažne regionálnymi subjektmi na prízemí. V snahe zabezpečiť prezentáciu židovskej expozície čo najpútavejším spôsobom, BSK požiadal o spoluprácu nórskeho partnera - Židovské múzeum v Oslo. 

Vzhľadom k viacerým obmedzeniam (architektonicko-dispozičné, ochranársko-pamiatkárske, náboženské), ako aj za účelom rozšírenia služieb (osvetové a informačné), bolo nevyhnutné umiestniť prevádzkové zázemie mimo samotného historického objektu synagógy v novostavbe infopavilónu. V objekte je navrhnuté sociálne zázemie pre verejnosť a zamestnancov, šatňa, recepcia (predaj vstupeniek a suvenírov, informačné a propagačné materiály) a zároveň administratívno-prevádzkové zázemie vysunutého pracoviska Malokarpatského osvetového strediska (MOS) v Modre (kancelária, archív, sklad) - kultúrneho zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.  

Súčasne s rekonštrukciou synagógy a výstavbou infopavilónu prebehne úprava verejne prístupného oddychového parku za synagógou, pričom všetky stavebné objekty sú navrhnuté ako bezbariérové. Výdavky na realizáciu infopavilónu a parku budú financované z rozpočtu BSK vo výške približne 618 tis. eur, pričom uvedená investícia bude realizovaná v prípade úspešnej žiadosti o NFP. Požadovaný projektový grant je 656 427,- EUR pričom 15%, teda 115 840,- EUR bude spolufinancovať BSK. Projekt bol predložený na schválenie a momentálne prebieha jeho hodnotenie. 

 

9. Dotačný systém Ministerstva kultúry SR – program Obnovme si svoj dom 2013

Projekt: Vypracovanie návrhu na reštaurovanie a realizačnej projektovej dokumentácie obnovy prístupového mosta do kaštieľa v Stupave 

Cieľom projektu podporeného z dotácie Ministerstva kultúry SR bola predrealizačná príprava obnovy národnej kultúrnej pamiatky (NKP) – prístupového mosta do kaštieľa v Stupave. Potreba spracovania a predloženia projektu vyplynula z naliehavosti záverov prípravnej dokumentácie vypracovanej na podnet Bratislavského samosprávneho kraja ako vlastníka NKP. Zistenia prípravných dokumentácií - statického posúdenia a architektonicko-historického výskumu mosta boli východiskom pre ďalšie kroky v záujme záchrany a obnovy pamiatkového objektu pôvodne renesančného kaštieľa, ktorý bol upravovaný a dostavaný v pol. 18. storočia, rozšírený koncom 19. storočia. Zásadná prestavba a adaptácia, ktorá negatívne zasiahla do historickej podstaty kaštieľa bola uskutočnená koncom 50-tych rokov 20. storočia pre účely domova dôchodcov. Aj z tohto dôvodu je prístupový most do kaštieľa jedným z mála dochovaných historických pôvodných prvkov, i keď v zásadne narušenom stavebno-technickom stave. 

Návrh na reštaurovanie prístupového mosta do kaštieľa v Stupave bol spracovaný  autormi:  Mgr. art. Ladislav Chamuti  ml. a akad. soch. Ladislav Chamuti st. V predloženej výskumnej dokumentácii reštaurátori uvádzajú podrobné umelecko-historické zhodnotenie, vrátane doplňujúceho archívneho výskumu, dotýkajúceho sa materiálov zahŕňajúcich údaje o predchádzajúcich reštaurovaniach, ich negatívnych, resp. pozitívnych zásahov do  pamiatky. Reštaurátorský výskum precízne zhodnotil architektonicko-výtvarné kvality objektu, preskúmala sa i hmotná podstata petrografickým rozborom kameňa a omietok. V rámci neinvazívneho - podrobného obhliadkového výskumu sa identifikovali všetky súčasti pamiatky - balustrády premostenia, ktoré boli neodborne deponované a voľne umiestnené v teréne záhrady komplexu kaštieľa. Výskum sa prezentuje aj podrobnou fotografickou dokumentáciou vrátane historických fotografií.

Spracovanie návrhu na reštaurovanie prebiehalo v úzkej súčinnosti s vypracovaním realizačnej projektovej dokumentácie obnovy mosta, keďže jednotlivé prvky plánovanej obnovy si vyžadovali koordinovaný postup reštaurátora a projektanta. Pred samotným vypracovaním projektovej dokumentácie bolo nevyhnutné odkryť časť mostovky pre účely realizácie zisťovacích sond. V súlade s výsledkami odborných posudkov, BSK zabezpečilo z vlastných zdrojov vyhotovenie výdrevy mostných oblúkov a po uzavretí zisťovacích sond aj premostenie drevenou lávkou pre peších.

V spolupráci s autorom návrhu na reštaurovanie bol spracovaný predpokladaný návrh osadenia balustrády s cieľom zohľadnenia zaťaženia mosta a iných technických požiadaviek. Po inventarizácii častí balustrády mosta reštaurátorom a petrografickom rozbore vzoriek, spracovateľ reštaurátorského výskumu poskytol projektantovi cenovú kalkuláciu obnovy predmetných prvkov, ktorá je súčasťou celkového rozpočtu komplexnej obnovy prístupového mosta do kaštieľa v Stupave.

Termín realizácie projektu bol jún - november 2013. Celkový rozpočet projektu bol 12 160 EUR, z toho dotácia MK SR vo výške 6 000 EUR.  

Projekt: Vypracovanie návrhu na reštaurovanie vstupného portálu kaštieľa v Stupave 

Zámerom projektu bola realizácia prípravnej fázy reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky – hlavného portálu kaštieľa v Stupave. Vypracovanie návrhu na reštaurovanie je nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu samotnej obnovy portálu ako reprezentatívneho vstupu do kaštieľa.

Z archívnych záznamov vyplynulo, že pôvodne renesančný  Pálffyovský kaštieľ po roku 1945 vyhorel, ostali len obvodové múry a stredný rizalit. Výzdoba rizalitu je spätá s úpravou 19. storočia. Neoslohový rizalit kaštieľa bol obnovovaný v roku 1956-1958, pričom táto obnova negatívne zasiahla do architektonickej podstaty objektu. Kamenný portál bol reštaurovaný  v roku 1962.

Návrh na reštaurovanie prístupového mosta do kaštieľa v Stupavebol spracovaný autormi:  Mgr. art. Ladislav Chamuti  ml. a akad. soch. Ladislav Chamuti st. Návrh stanovil konzervátorsko-reštaurátorskú a rekonštrukčnú metódu v chýbajúcich častiach erbu priečelia. Súčasťou výskumu je aj podrobná fotografická dokumentácia vrátane historických fotografií. Realizovaný výskum predostrel optimálny spôsob reštaurátorskej obnovy tejto pamiatky, vrátane jej zapojenia a využitia v predmetnej lokalite Stupavy s ohľadom na význam tohto objektu a to  súčasnými technologickými postupmi reflektujúcimi nároky na etiku reštaurovania a dosiahnutie optimálneho výtvarno-estetického výrazu pamiatky.  

Termín realizácie projektu bol jún - november 2013. Celkový rozpočet projektu bol 2 780 EUR, z toho dotácia MK SR bola vo výške 2 000 EUR. 

 

Počet zobrazení: 8597x