Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Európska komisia hľadá „hlavné mesto inovácií“

hlavná foto

Dňa 3. septembra 2013 začala Európska komisia hľadať prvé európske hlavné mesto inovácií alebo „iCapital“. Odmenené bude mesto, ktoré vytvorí najlepšie „inovačné prostredie“ spájajúce ľudí, miesta, kde žijú, verejnú sféru (univerzity, vedecké centrá, verejné služby...) a súkromnú sféru (startupy, nadnárodné korporácie...). Práve tieto oblasti pomáhajú budovať Európu s lepším inovačným prostredím, keďže až 68% obyvateľov EÚ dnes žije v mestských oblastiach. Ako uvádza Máire Geoghegan-Quinnová, európska komisárka pre výskum, inovácie a vedu: „Mestá sú hnacou silou európskeho hospodárstva. Sedem z desiatich Európanov žije v mestskej oblasti, pričom tieto oblasti vytvárajú dve tretiny HDP Európskej únie. Chceli by sme povzbudiť mestá k zvýšeniu svojho inovačného úsilia a vytvoriť sieť miest, ktorá by im umožnila podeliť sa o svoje najlepšie nápady pre budúcnosť.“

Inovácie sú kľúčovým prvkom pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov a predstavujú neoddeliteľnú súčasť stratégie Európa 2020. Od roku 2014 do roku 2020 bude prebiehať ďalší program EÚ pre výskum a inovácie, Horizont 2020, ktorý sa viac zameria na financovanie celého „inovačného reťazca“, od vedeckých prevratov až po rozvoj zameraný na trh. Pre výskum a inovácie bude vyčlenená aj väčšia časť finančných prostriedkov z fondov EÚ pre regionálny rozvoj.

V súčasnosti sú inovácie podporované mestami a poskytovaním ich vlastných služieb. Dôležité je však prepojiť verejnú sféru so súkromnou a vytvoriť tak vhodné prostredie, v ktorom sa do inovácii môžu zapojiť aj ďalší aktéri. Víťazné mesto bude vybrané nezávislou skupinou odborníkov na jar 2014 a bude podporené sumou 500 000 EUR. Prihlášky je možné podať do 3. decembra 2013 (do 17:00 bruselského času). Mestá musia postupovať podľa komplexnej stratégie, ktorá má byť podľa kritérií odborníkov:    

inovačná – pokiaľ ide o poňatie, postupy a nástroje
inšpirujúca – s cieľom prilákať talenty, finančné prostriedky, investície a podnietiť občanov k aktívnej účasti
integrovaná – s jasným prepojením na ciele stratégie Európa 2020, najmä na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v celej Európe
interaktívna – vytvára inovačnú spoločnosť v rámci vlastného mesta a v spolupráci s inými mestami.

Súťaže sa môže zúčastniť ktorékoľvek mesto v členských štátoch EÚ alebo v krajine pridruženej k rámcovému programu EÚ pre výskum. Cena je určená mestám, ktoré majú viac ako 100 000 obyvateľov a ktorých iniciatívy sa začali realizovať najneskôr 1. januára 2010. V krajinách, v ktorých sa nenachádza mesto s viac než 100 000 obyvateľov, sa môže do súťaže prihlásiť mesto s najväčším počtom obyvateľov.
Viac informácií o pravidlách súťaže môžete nájsť tu.

Otázky týkajúce sa prihlášky je možné zasielať aj na adresu: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Obrázok: www.europa.eu


Počet zobrazení: 1055x