Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Výzvy a možnosti Dunajskej stratégie

hlavná foto
 
V dňoch 4. – 6. novembra 2013 sa na Zastupiteľstve Bádenska-Württemberska pri EÚ uskutočnila konferencia o Stratégii EÚ pre dunajský región (EUSDR). Konferenciu organizovala Výskumná sieť Dunajskej stratégie (DSRN), Reprezentácia Bádenska-Württemberska pri EÚ, Leibnizov inštitút regionálneho rozvoja a Agapedia – nadácia Jurgena Klinsmanna.
 
Dunajská stratégia bola schválená Radou EÚ v júni 2011. Po Baltskej stratégii je druhou makroregionálnou stratégiou EÚ. Orientuje sa na vylepšovanie koordinácie politík a nie na zavádzanie nových zákonov alebo inštitúcií.  Dunaj ako druhá najväčšia európska rieka (2 857 kilometrov), prechádzajúca štrnástimi krajinami a spájajúca 111 miliónov obyvateľov, prináša možnosti, ktoré môžu byť využité iba pri intenzívnej spolupráci. Primárnym účelom stratégie je preto prehĺbenie spolupráce medzi krajinami a regiónmi pozdĺž Dunaja, aby dlhodobo rozvíjali a harmonizovali celý dunajský región a spoločne riešili problémy. Na stratégii participuje deväť členských krajín EÚ a päť nečlenských európskych krajín, ktoré sa snažia o vytvorenie jedného z najatraktívnejších regiónov 21. storočia s rozlohu jeden milión kilometrov štvorcových.
 
Trojdňová konferencia priniesla množstvo zaujímavých tém, podnetov na diskusiu a multidisciplinárny pohľad na Dunajskú stratégiu. Výskumníci, študenti, univerzitní profesori, odborníci z praxe, politici a mnohí iní diskutovali o témach ako: možnosti Dunajskej stratégie v rokoch 2014 – 2020; makroregióny, viacúrovňová vláda a teoretický pohľad na novú vládnu štruktúru; politika financovania EÚ; možnosti Dunajskej stratégie pre nečlenské štáty EÚ, perspektívy pre nové členské štáty a pre staré členské štáty; perspektívy pre mestá a regióny a zahrnutie občianskej spoločnosti; výskum v dunajskom regióne. 
 
Dôležitým iniciátorom Dunajskej stratégie je Bádensko-Württembersko a jej implementácia sa stala hlavným zámerom štátu v oblasti európskej politiky. Dunajská stratégia by mala iniciovať malé i veľké projekty, aby prispeli k väčšej prosperite celého dunajského regiónu. Organizačné orgány by mali využiť nielen existujúce a budúce fondy EÚ, ale aj národné, regionálne a miestne fondy a iné verejné a súkromné možnosti sponzorovania. Ministerstvo Bádenska-Württemberska spustilo projektový fond špeciálne určený pre projekty Dunajskej stratégie, čím sa stalo v dunajskom regióne jedinečným.
 
Význam Dunajskej stratégie postupne vzrastá. V roku 2014 bude zo zdrojov Európskej komisie, ako aj z príspevkov z verejných zdrojov zúčastnených krajín, vytvorený Fond pre výskum a inovácie v dunajskej oblasti, z ktorého by mali  byť financované projekty výskumu a vývoja. Taktiež sa postupne vytvára platforma pre medzinárodný a interdisciplinárny výskum všeobecnej makroregiónalnej koncepcie a stratégie EÚ pre podunajskú oblasť – Výskumná sieť Dunajskej stratégie. Ide o neformálnu skupinu vedcov, spolupracujúcich rôznym spôsobom. Sieť je otvorená výskumným pracovníkom z rôznych oblastí, ako je politológia, kultúrne štúdiá, sociológia, právo, ekonómia či geografia. Vítaní sú záujemcovia na rôznych úrovniach svojej vedeckej kariéry, tj. profesori, doktorandi, študenti magisterského stupňa, ktorí pracujú na svojej diplomovej práci. Koordinátorkou výskumnej siete je Katha S. Vonhoff, PhD. študentka na Univerzite v Stuttgarte.
 
FOTO: http://www.sxc.hu/

Počet zobrazení: 984x