Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Aj Vás ohrozuje energetická chudoba

hlavná foto

Dňa 25. februára 2014 sa v Bruseli konala konferencia „Affordable energy for All“. Hlavným cieľom bolo vypočuť názory rôznych stakeholderov a následne zaradiť ich pripomienky k návrhu stanovísk ohľadom témy energetickej chudoby. Hlavným rečníkom na konferencii bol expert Johann Binder z Rakúska, ktorý predstavil návrh na zvýšenie energetickej efektívnosti. Hlavným prínosom do budúcnosti sú názory stakeholderov, ktoré budú neskôr zapracované a zohľadnené v pripravovanom návrhu zaoberajúcim sa energetickou chudobou. Problém energetickej chudoby patrí medzi priority súčasného gréckeho predsedníctva.
Johann Binder tvrdí, že energetická chudoba ohrozuje všetky členské štáty EÚ. Ako príklad uviedol Rakúsko, kde z 8,4 milióna ľudí trpí energetickou chudobou až 400 tisíc z nich. Hlavný problém vidia experti v rastúcich cenách energií, ktoré za posledných 30 rokov rástli medziročne o 8% avšak príjmy občanov sa zvyšujú v priemere iba o 2% ročne. Navyše ceny energií v Európe rastú vyššou mierou než v Amerike či v Japonsku. Experti sa zhodli na tom, že je potrebné riešiť aj tento nesúlad, pretože nemôžeme očakávať, že ceny energií prestanú rásť takou rýchlosťou alebo menšou než príjem obyvateľov.
Ako vyriešiť problém energetickej chudoby?
Možné opatrenia slúžiace na vyriešenie energetickej chudoby, experti zadefinovali buď z krátkodobého alebo strednodobého a dlhodobého hľadiska. Medzi krátkodobé opatrenia zaraďujeme zadefinovanie energetickej chudoby a kritérií potrebných na meranie v rámci EÚ. Už v sedemdesiatych rokoch Veľká Británia ako prvá krajina zadefinovala pojem energetickej chudoby ako skupiny obyvateľov, ktorých výdavky na energie presahujú 10-15% z príjmu. Momentálne v rámci EÚ však ešte neexistuje konsenzus, či sa problém bude riešiť na regionálnej, národnej alebo prípadne európskej úrovni. Návrhy na konferencii boli rôzne, medzi nimi aj preferencia zadefinovania energetickej chudoby na regionálnej úrovni, z dôvodu rozličných klimatických podmienok a zmien. Príkladom je prírodná katastrofa, ktorá postihuje len niektoré regióny členských štátov EÚ a preto je dôležité zahrnúť viacero špecifických regionálnych definícií.
Medzi ďalšie krátkodobé opatrenia patrí častejšia údržba vykurovacieho systému, kde sa dá dosiahnuť 20% zníženie z výdavkov za energiu, zvýšenie energetickej efektívnosti pri znížení spotreby energií, priame dotácie slúžiace ako finančná pomoc pri realizácii. Navyše sa uvažuje o znížení dane z energií pre nízko-príjmové domácnosti a naopak zvýšenie pre domácnosti, ktoré neprispievajú k energetickej efektívnosti.
Strednodobé a dlhodobé opatrenia budú prispievať viac k zníženiu energetickej chudoby než tie krátkodobé aj napriek vysokým fixným nákladom. Príkladmi sú nové sociálne byty so zariadením podporujúcim energetickú efektívnosť. Európska Komisia v rámci Stratégie pre klimatické zmeny 2020 navrhuje poskytnúť dotácie slúžiace na podporu malých a stredných podnikov vyrábajúcich vlastnú obnoviteľnú energiu v rámci regiónu a stať sa tak energeticky nezávislým. Navyše podpora malých a stredných podnikov v rámci regiónu by viedla k vytváraniu nových pracovných miest. Johann Binder uviedol aj príklad na základe výpočtov vhodného využívania obnoviteľných zdrojov; keby v regióne Burgenland mali všetky vhodné domy solárne panely, vytvorili by tým 10-15% z celkovej energetickej potreby.
V rámci EÚ napríklad južné štáty s väčším počtom slnečných dní cez rok by mali viac využívať slnečné kolektory a štáty charakteristické veternejším počasím by mali produkovať energiu z veterných elektrární. Výzvou do budúcnosti je, aby sa stali obnoviteľné zdroje energií konkurencieschopnejšími na trhu s energiami, než sú doteraz na zamedzenie dodatočných dotácií na ich výrobu.
Viac o pripravovanom návrhu sa dočítate tu.

Foto:www.sxc.hu


Počet zobrazení: 859x