Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Synergia medzi ESIF a Horizontom 2020

hlavná foto

Viete ako skombinovať financovanie projektov z európskych štrukturálnych a investičných fondov a Horizontu 2020 v oblasti kľúčových technológií?

Výbor regiónov v spolupráci s Európskou komisiou usporiadal dňa 26.3.2014 informačný deň s cieľom prezentovať synergiu medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (ESIF) a programom Horizont 2020. Podujatie sa zameriavalo najmä na zvýšenie povedomia o kľúčových technológiách (Key Enabling Technologies –KETs) slúžiacich ako hnacia sila pre konkurencieschopnosť priemyslu v regiónoch. Výbor regiónov sa snažil týmto podujatím podporiť regióny v zavádzaní kľúčových technológií v oblastiach, ktoré sú relevantné v rámci ich stratégie inteligentnej špecializácie a operačných programov. Viac informácií o platforme inteligentnej špecializácie nájdete tu.

Dôležité je podporiť spoluprácu medzi regiónmi, ktorá by im umožnila koordinovať svoje plány a tým zabezpečiť špecifickosť programov zameraných na konkrétny región a zároveň by sa zachovala jedinečnosť daného regiónu. Taktiež sa dôraz kladie na medziregionálnu spoluprácu medzi vnútroštátnymi/ regionálnymi orgánmi a subjektmi v oblasti priemyslu, výskumu a inovácií.

Čo môžeme rozumieť pod pojmom KETs? Sú to napríklad nové materiály, nanotechnológia, mikro a nano elektronika, priemyselná biotechnológia, fotonické štruktúry a pokročilé výrobné systémy. Dôležitým bodom na stretnutí bola „jedinečnosť“ projektov- aby sa regióny zamerali na špecifické projekty charakteristické pre každý región, s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť získania finančnej podpory na konkrétny projekt zo strany EÚ.

Bratislavský kraj sa v oblasti inteligentnej špecializácie zameriava na 3 oblasti: nové materiály, informačné a komunikačné technológie a biotechnológie. Kraj sa chce taktiež zamerať na rozvoj stavebných materiálov, akými sú ľahké materiály (hliník), plasty a polyméry, ďalej sa chce zamerať na diagnostiku nano-materiálmi. Svoje využitie by tieto produkty našli v automobilovom priemysle (VW), leteckom priemysle či v medicíne (nanotechnológie). Viac o inteligentnej špecializácii Bratislavského kraja nájdete tu.

Na zachovanie konkurencieschopnosti EÚ na globálnom trhu je potrebné vytvoriť synergiu medzi Horizontom 2020 a inými fondmi zameranými na výskum a inovácie, aby bolo možné kombinovať financovanie projektov z viacerých fondov. Pozitívne je, že rozpočet Horizontu 2020 sa navýšil až na 80 mld. EUR, avšak stále je potrebné spolufinancovanie projektov z viacerých zdrojov. Avšak implementácia rôznych fondov je rozličná a líši sa úrovňou, z ktorej je manažovaná. Napríklad európske štrukturálne a investične fondy (ESIF) spadajú pod taktovku členských štátov, ale Horizont 2020 či COSME sú manažované z európskej úrovne (resp. riadené Európskou komisiou). Na prekonanie týchto prekážok je potrebné vytvoriť strategické plánovanie na úrovni členských štátov a ich regiónov. Z pohľadu Horizontu 2020 je dôležitá implementácia programov na základe synergií s inými programami. Vytvoriť synergiu medzi programami znamená poskytovať informácie, zúčastňovať sa komunikačných kampaní a kontaktovať národné kontaktné body (National Contact Points- NCP). EÚ intenzívne pracuje na vytvorení sprievodného dokumentu, ktorý obsahuje základné pravidlá o vytváraní synergií a kombinovaní rôznych fondov (napr. ESIF, Horizont 2020, COSME a ERASMUS+).  
 

Foto:www.sxc.hu


Počet zobrazení: 924x