Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Ako sa môžete aj Vy zapojiť do rozhodovania v EÚ?

hlavná foto

Pri príležitosti druhého výročia založenia občianskej iniciatívy v EÚ sa 15.4. 2014 konalo podujatie Deň Európskej občianskej iniciatívy 2014 (European Citizens´ Initiative Day). Cieľom podujatia bolo zhodnotiť doterajšiu úspešnosť občianskej iniciatívy a vytvoriť odporúčania, ktoré by mohli pomôcť jej zefektívneniu, pretože budúci rok bude prechádzať prvou revíziou. Podujatie bolo organizované Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (EHSV) v spolupráci s Výborom regiónov (VR). Konferencia sa zameriavala na 3 tematické oblasti: občianska iniciatíva(OI) a politické výzvy; OI a právne obmedzenia; OI a kampaň a e-demokracia. Viac informácií o konferencii nájdete tu.


Od 1. apríla 2012 majú občania EÚ k dispozícii úplne nový nástroj, ktorý im umožňuje podieľať sa na formovaní politiky EÚ. Občianska iniciatíva (OI) zavedená Lisabonskou zmluvou umožňuje miliónu občanov z minimálne štvrtiny členských štátov vyzvať Európsku komisiu, aby predložila právne predpisy v oblastiach, ktoré spadajú do jej právomocí. V rámci Slovenska je potrebné, aby iniciatívu podpísalo minimálne 9 750 Slovákov. Organizátori občianskej iniciatívy, teda občiansky výbor zložený z najmenej 7 občanov EÚ s bydliskom v aspoň 7 členských štátoch, majú jeden rok na získanie potrebnej podpory. Podpisy musia byť overené príslušnými orgánmi každého členského štátu. Organizátori úspešných iniciatív sa zúčastnia vypočutia, ktoré usporiada Európsky parlament. Európska komisia bude mať 3 mesiace na posúdenie iniciatívy a na rozhodnutie ako na  ňu reagovať. Ďalšie podrobnosti o občianskej iniciatíve nájdete tu.


Ako Jerzy Buzek poznamenal: „ide o míľnik vo vývoji európskej demokracie“. Občianska iniciatíva je prvým nástrojom participatívnej demokracie v nadnárodnom prostredí. Oblasť občianskej iniciatívy musí spadať do právomocí Európskej komisie ako napríklad ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo, doprava či ochrana verejného zdravia. V súčasnosti máte možnosť podpísať 8 iniciatív, ktoré nájdete v oficiálnom registri tu. Na konferencii vystúpil vo video zázname komisár Maroš Šefčovič, ktorý oznámil obecenstvu v akom stave sa nachádzajú iniciatívy v rámci Európskej komisie. Iniciatíva „One of us“ bola podaná do Európskej Komisie, kde je v súčasnosti v procese preverovania.


Ako podporiť občiansku iniciatívu?


Aby ste mohli podporiť európsku iniciatívu občanov, musíte byť občanom EÚ (štátnym príslušníkom členského štátu) minimálne vo veku, keď máte oprávnenie hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica pre právo voliť znížená na 16 rokov). Ak chcete prejaviť podporu, musíte vyplniť osobitný formulár vyhlásenia o podpore, ktorý pripravili organizátori iniciatívy. Formulár má papierovú alebo online formu (ak organizátori vytvorili na tento účel webovú lokalitu). Viac informácií o podpore OI nájdete tu.  


Aké údaje budú od vás požadovať?


Rozsah údajov, ktoré budete musieť vyplniť vo vašom formulári vyhlásenia o podpore, závisí od členského štátu, z ktorého pochádzate (ide o váš členský štát pobytu alebo členský štát, ktorého ste občanom). Rozdielne údaje sa vyžadujú kvôli tomu, že za overovanie platnosti vyhlásení o podpore signatárov a za osvedčenie počtu platných vyhlásení zozbieraných v každom členskom štáte zodpovedajú vnútroštátne orgány jednotlivého štátu (organizátori iniciatívy musia zozbierať predpísaný minimálny počet vyhlásení o podpore aspoň v 7 členských štátoch EÚ). Požadované údaje sa preto odvíjajú od toho, čo jednotlivý členský štát považuje za potrebné s cieľom overiť tieto vyhlásenia o podpore. Požiadavky pre každý členský štát nájdete v tomto dokumente. Diskutovanou témou na konferencii bola harmonizácia údajov, ktoré od vás jednotlivé členské štáty vyžadujú za účelom podpisu občianskej iniciatívy. Ako sme už spomínali, rozsah údajov závisí od členského štátu, z ktorého pochádzate, ale EÚ uvažuje nad harmonizáciou údajov, aby všetci občania EÚ vypĺňali rovnaké údaje. Najvhodnejším systémom by mal byť fínsky, kde signatári iniciatívy musia mať pobyt vo Fínsku alebo musia byť fínskymi štátnymi príslušníkmi, i keď majú pobyt mimo Fínska. Rovnaké požiadavky majú aj slovenské úrady.


Foto:www.freeimages.com


Počet zobrazení: 832x