Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Biodiverzita v EÚ

hlavná foto

Príroda nám poskytuje čistú vodu, čistý vzduch, úrodnú pôdu a potraviny, ktoré sú veľmi dôležité pre celé ľudstvo, ale majú aj ekonomickú hodnotu. Podľa ekonómov, každý rok strácame viac ako 3% HDP v dôsledku straty biodiverzity čo v číslach znamená, že EÚ to stojí každý rok 450 mld. €. Pozitívom je, že investície EÚ do programu Natura 2000 predstavujú 5,8 mld. €. Natura 2000 je európska sústava chránených území, ktorú členské štáty Európskej únie vyhlasujú pre zachovanie najcennejších a ohrozených druhov a biotopov Európy. K januáru 2014 bolo vymedzených spolu 27 221 chránených vtáčích území a území európskeho významu, z toho 26 753 suchozemských (tieto pokrývajú 18,16 % výmery Európskej únie). Slovenská republika prispela do Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 473 územiami európskeho významu. Viac informácií o programe Natura 2000 nájdete tu


Čo je biodiverzita?


Biodiverzita je rozmanitosť ekosystémov, druhov a génov, ktoré nás obklopujú, ale zostáva pod veľkým tlakom v EÚ aj na celom svete: miera, akou dochádza k zániku živočíšnych a rastlinných druhov, je sto- až tisícnásobne vyššia, ako je prirodzené; len 17 % živočíšnych a rastlinných druhov a biotopov a 11 % ekosystémov chránených EÚ nie je ohrozených. Strata biodiverzity a výhod, ktorú biologická rozmanitosť ľudstvu prináša (tzv. ekosystémové služby), ovplyvňuje celé životné prostredie, hospodárstvo a spoločnosť. Spolu so zmenou klímy ide o najväčšiu environmentálnu výzvu, ktorej ľudstvo čelí. EÚ si stanovila za cieľ zastaviť do roku 2020 stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ, obnoviť ich v čo najväčšom rozsahu a zvýšiť svoj podiel v boji o zastavenie straty biodiverzity na celom svete. EÚ tiež pristúpila k niekoľkým významným medzinárodným záväzkom vyplývajúcim z Dohovoru OSN o biologickej diverzite, vrátane súboru globálnych cieľov do roku 2020. Viac informácií o probléme zachovania biodiverzity nájdete v tomto dokumente.

Čo navrhuje EÚ?

EÚ prináša novú stratégiu v oblasti biodiverzity pre obdobie do roku 2020, ktorej cieľom je ochrana, rozvoj a udržateľné využívanie prírodného bohatstva.
Nová stratégia prispeje k ochrane druhov a ich biotopov, pomôže v boji proti zmene klímy a pri prispôsobovaní sa novým klimatickým trendom a zároveň prispeje k dosahovaniu cieľov v rámci iniciatívy EÚ „Európa efektívne využívajúca zdroje“. Nová stratégia sa úzko zameriava na šesť prioritných cieľov (a príslušné opatrenia), ktoré majú: zvýšiť úsilie v oblasti ochrany rastlinných a živočíšnych druhov a ich biotopov; udržať a obnoviť ekosystémy a ich služby; zakotviť ciele v oblasti biodiverzity vo väčšine súvisiacich politík EÚ: v poľnohospodárstve, lesnom a rybnom hospodárstve; bojovať proti invazívnym cudzím druhom; zintenzívniť snahy EÚ v boji proti celosvetovej strate biodiverzity. Celú stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity si môžete prečítať v tomto dokumente.

Biodiverzita a včely

Štúdie poukazujú na to, že pokles v populácii opeľovačov je, pravdepodobne, zapríčinený kombináciou viacerých tlakov, vrátane straty prirodzeného prostredia, klimatických zmien, chorôb, včelárskych techník, invazívnych druhov a pesticídov. Strata prirodzeného prostredia je jedným z najdôležitejších dôvodov poklesu populácie opeľovačov. Mnohé moderné plodiny poskytujú dôležité zdroje potravy, hlavne nektár a peľ, ako pre divé tak aj pre domáce včely. Jedným z dôvodov ochrany biodiverzity v EÚ je aj zachovanie včelstva v EÚ. Viac informácií o výskumoch úhynu včiel nájdete tu.

Ako Slovensko spĺňa ciele v oblasti biodiverzity?


Za posledné desaťročie Slovenská republika podnikla dôležité kroky smerom k naplneniu svojho cieľa zastaviť úbytok biodiverzity. V rámci svojho záväzku voči EÚ si Slovensko stanovilo cieľ ochrany zhruba 30 percent svojho územia (vrátane 12 % osobitných oblastí ochrany) ako súčasti siete Natura 2000. Môžeme povedať, že Slovensko svoj cieľ takmer splnilo, pretože v súčasnosti má 29% z celkového územia zahrnuté v sieti Natura 2000. Oproti tomu Francúzsko či Belgicko majú iba 12% svojho územia zahrnuté v sieti Natura 2000. Prehľad chránených oblastí v Natura 2000 nájdete tu.


Foto:www.freeimages.com


Počet zobrazení: 930x