Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Regióny a mestá v stratégii Európa 2020

hlavná foto

Prezident Výboru regiónov Ramón Luis Valcárcel Siso vyzval miestne a regionálne orgány, aby sa aktívne zapojili do konzultácií o stratégii Európa 2020, ktoré začala Európska komisia dňa 5.mája 2O14. Mestá a regióny majú možnosť svojou účasťou na konzultáciách pomôcť k formovaniu návrhov, ktoré budú podkladom  na preskúmanie stratégie Európa 2O2O v roku 2015, kedy bude v polčase svojho obdobia.


Podľa názorov regiónov a miest, súčasná stratégia rastu v EÚ môže buď zlyhať alebo podstúpiť zmeny. V súčasnosti stratégia vo svojich ukazovateľoch týkajúcich sa zamestnanosti, výskumu a inovácií či boja proti chudobe zaostáva za zadanými cieľmi v stratégii. Zlepšiť štatistiky by pomohlo zavedenie viacúrovňového vládnutia, kde by sa konkrétne úrovne zamerali na špecifické ciele a snažili sa ich naplniť. Výbor regiónov víta verejnú konzultáciu o stratégii Európa 2020 pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, ktorú iniciovala Európska Komisia.


Výbor regiónov vidí najväčší problém pri nedodržiavaní nastavených cieľov stratégie v nezaradení územného rozmeru (mestá a regióny), pretože jeho ciele neberú do úvahy konkrétne miestne a regionálne východiská a výzvy. Preto je potrebné, aby členské štáty vytvorili územne diferencované ciele, ktoré by mali byť definované v spolupráci so všetkými úrovňami štátnej správy.  Viac informácií o stanoviskách Výboru regiónov nájdete tu.


Stratégia Európa 2020


Európa 2020 je stratégiou EÚ, ktorá ma počas nasledujúceho desaťročia (2010-2020) zabezpečiť hospodársky rast. Európska únia sústredí všetko svoje úsilie na preklenutie krízy a vytvorenie podmienok pre konkurencieschopnejšie hospodárstvo s vyššou mierou zamestnanosti. Prioritou stratégie Európa 2020 je dosiahnutie rastu, ktorý je: inteligentný – prostredníctvom efektívnejšieho investovania do vzdelávania, výskumu a inovácií, udržateľný – vďaka prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo, a inkluzívny – s veľkým dôrazom na tvorbu pracovných miest a zmiernenie chudoby. Stratégia stanovuje päť ambicióznych cieľov v oblasti zamestnanosti, inovácií, vzdelávania, zmiernenia chudoby a klímy a energetiky. Aby sa zabezpečilo plnenie týchto cieľov, EÚ uplatňuje efektívny systém hospodárskeho riadenia, ktorý slúži na koordináciu politík na úrovni Únie a jednotlivých členských štátov. Viac informácií o stratégii Európa 2020 nájdete tu.


Nová správa ekonomických záležitostí EÚ je založená na troch hlavných pilieroch:


    Posilnený hospodársky program s prísnejším dohľadom EÚ. Ide o dohodnuté politické priority a ciele, ktoré sú súčasťou stratégie Európa 2020; dodatočné záväzky členských štátov prijaté v rámci Paktu Euro Plus; prísnejší dohľad nad hospodárskymi a fiškálnymi politikami EÚ v rámci Paktu o stabilite a raste; nové nástroje určené na riešenie makroekonomických nerovnováh a novú pracovnú metódu – európsky semester – zameranú na každoročné hodnotenie hospodárskych a rozpočtových priorít v tom istom čase.


    Opatrenie na zabezpečenie stability eurozóny. EÚ v roku 2010 reagovala na dlhovú krízu založením dočasných podporných mechanizmov pre členské štáty, ktoré v roku 2013 nahradí trvalý Európsky mechanizmus pre stabilitu (EMS). Tieto podporné opatrenia sú podmienené dôslednou fiškálnou konsolidáciou a reformnými programami a sú vyvinuté v úzkej spolupráci s MMF.


    Opatrenie na zlepšenie stavu finančného sektora. EÚ zaviedla moderné pravidlá a založila nové agentúry, ktorých cieľom je včasná prevencia problémov, ako aj riadna regulácia a dohľad nad všetkými finančnými subjektmi. Potrebné sú však ďalšie opatrenia – je nevyhnutné zabezpečiť, aby mali európske banky dostatočné kapitálové rezervy, ktoré im umožnia prekonať budúce otrasy finančného systému, zachovať svoju činnosť a poskytovať úvery domácnostiam a podnikom. Viac informácií o ekonomických opatreniach na prekonanie krízy nájdete tu.

Foto: www.freeimages.com


Počet zobrazení: 935x