Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Vyjadrenie predsedu BSK Pavla Freša k prioritám luxemburského predsedníctva

hlavná foto

Počas 113. plenárneho zasadnutia vo Výbore regiónov sa predseda BSK Pavol Frešo vyjadril za politickú frakciu EPP k príhovoru ministra vnútra Luxemburska, Dana Kersha, o prioritách luxemburského predsedníctva. Predseda v prvom rade poďakoval za inšpiratívne obsahové zameranie prezentácie, berúc do úvahy najmä skúsenosti tejto krajiny, keďže Luxembursko predsedá Rade EÚ už po 12. krát, zatiaľ čo Slovensko bude od januára 2016 predsedať Rade EÚ vôbec po prvý raz v histórii.

Pavol Frešo spomenul vo svojom vyjadrení viacero bodov, ktoré ho v Kershovej prezentácii zaujali. V prvom rade to sú investície do infraštruktúry, a to nielen do ciest, ale aj do ľudského kapitálu a rozvíjania zručností, keďže to, podľa predsedu, tvorí základ pre vedomostnú spoločnosť. Práve preto Bratislavský kraj vytvoril 6 centier odborného vzdelávania a prípravy, ktoré zabezpečia prepojenie vzdelávania a praxe a podporia zvýšenie zamestnanosti mladých do 26 rokov. Takisto BSK otvoril aj spoločnú akadémiu s VW.

Predseda vyzdvihol aj digitálnu agendu, ktorá bude jednou z priorít slovenského predsedníctva. Verí, že digitálne technológie sú podmienkou, aby hospodárstvo zvýšilo produktivitu, konkurencieschopnosť a rastový potenciál. Keďže si je Predseda BSK vedomý toho, že si EÚ už nemôže dovoliť fungovať na 28 národných digitálnych trhoch, plne podporuje spustenie jednotného digitálneho trhu a aktivity luxemburského predsedníctva v oblasti telekomunikácií, cezhraničného elektronického obchodu, on-line verejných služieb (eGovernment), výskumu a inovácií. Takisto aj v Bratislavskom kraji je podpora inovácií kľúčová. Preto, BSK vytvoril Radu pre inovácie, ktorá mobilizuje všetkých aktérov na spoluprácu v tejto oblasti a ako prvý kraj vypracoval inovačnú stratégiu, ktorej výsledky neskôr prebrala aj národná inovačná stratégia.

Pavol Frešo uvítal aj záväzky v oblasti európskej energetickej politiky a vyzval na plné využitie Junckerovho fondu a operačných programov, určených pre projekty energetickej infraštruktúry (interkonektory), energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a nových technológií. Predseda tiež zvýraznil dôležitosť jednotného vyjadrovania sa v oblasti energetiky a nutnosť diverzifikácie dodávateľov a energetických trás. Toto je pre Slovensko obzvlášť dôležité, keďže je jednou z najzraniteľnejších krajín v oblasti energetickej bezpečnosti.

V neposlednom rade predseda Frešo prízvukoval boj proti terorizmu, ktorý je podľa neho najdôležitejšou prioritou pre vnútornú bezpečnosť. V tejto súvislosti sa predseda vyjadril, že musíme maximalizovať potenciál existujúcich nástrojov zároveň so zavádzaním nových opatrení a pritom rešpektovať ľudské práva a právny štát. Takisto vyzval Ministra Kersha na pokračovanie v realizácii PNR a odporučil posilnenie kontroly na vonkajších hraniciach, výmenu informácií medzi členskými štátmi a boj proti propagácii terorizmu a extrémizmu cez internet, rovnako ako aj podporu operatívnej a cezhraničnej spolupráce v oblasti boja s organizovaným zločinom.

Foto: Európsky výbor regiónov


Počet zobrazení: 857x