Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Bratislavský samosprávny kraj prehlbuje spoluprácu s Dolným Rakúskom

hlavná foto

„Niečo tak pekné ako most cez rieku Morava sa uvádza po celej Európe ako referenčný príklad pre cezhraničnú spoluprácu. Nájdete to v mnohých brožúrach, kde sa táto fotografia mostu na bývalej hranici železnej opony ponad rieku Moravu, uvádza ako presný príklad toho, ako Európa má v budúcnosti vyzerať“, povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Dohoda o cezhraničnej spolupráci, ktorú dnes podpísali zástupcovia Dolného Rakúska, Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja a mesta Bratislavy,  definovala 11 oblastí spolupráce a je dôležitou súčasťou ďalšieho spoločného rozvoja regiónov, čo  bude viesť k ešte výraznejšiemu prehĺbeniu dobrých susedských vzťahov.

Vzájomná spolupráca bude napr. zahŕňať podporu cezhraničnej udržateľnej formy dopravy, kde je hlavnou prioritou príprava a výstavba cyklolávok, teda prepojení cez rieku Morava pre peších a cyklistov ako aj podpora integrovaného dopravného systému. Strategickým projektom BSK v rámci dohody je  rekonštrukcia Malokarpatského osvetového strediska, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Tam chcú partneri vytvoriť kreatívne centrum, ktoré oživí tradície Malokarpatska. Rekonštrukcia je spoločným projektom v oblasti kultúrneho dedičstva.

Cieľom dohody je aj podpora spolupráce vedecko-výskumných inštitúcií a univerzít, rozvíjanie využívania kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu na rozvoj a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, zriadiť cezhraničné ekocentrum pre chránené územia na podporu ekoturizmu, ekovýchovy, výmena know-how, ale aj spolupráca odborných organizácií v oblasti ochrany chránených území a ekovýchovy. 

Priority BSK v programe Interreg V-A SK-AT 2014-2020 BSK podporuje integrovaný prístup pri implementácií projektov cezhraničnej spolupráce SK-AT.

Foto: BSK


Počet zobrazení: 670x