Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Výbor regiónov: verejná diskusia na tému Európska teritoriálna spolupráca v období 2014 - 2020

hlavná foto

Dňa 27. marca 2012 sa konala vo Výbore regiónov verejná  diskusia vedená Petrom Osvaldom,  členom Výboru regiónov a poslancom mesta, o návrhu Európskej komisie (EK) - Osobitné ustanovenia na podporu európskej územnej spolupráce z európskeho fondu regionálneho rozvoja.

V nasledujúcom programovacom období 2014 – 2020 bude kohézna politika a európsky fond regionálneho rozvoja kľúčovým nástrojom. Európska teritoriálna spolupráca je dôležitým nástrojom pre európsku integráciu, ktorá pomáha národným, regionálnym a  lokálnym subjektom z rôznych členských krajín prehĺbiť vzájomnú spoluprácu, iniciatívy a projekty.

Vzhľadom na to, že cezhraničné oblasti majú zvyčajne tie isté problémy, vzájomná spolupráca je najlepším riešením pri rozvíjaní územia.  V nasledujúcom programovacom období sa bude klásť väčší dôraz na teritoriálnu spoluprácu, ktorej súčasťou budú investície na dosiahnutie rozvoja  cezhraničných území  prostredníctvom zapojenia všetkých subjektov.

Podľa P. Osvalda je pre napĺňanie stratégie Európa 2020 dôležité rozvíjať územnú spoluprácu nielen medzi krajinami EÚ a EEA ale aj medzi krajinami uchádzajúcimi sa o vstup do EÚ a inými krajinami.  Taktiež zdôraznil, že je potrebné viac prepojiť Európu práve rozvíjaním územnej spolupráce medzi regiónmi a vytvoriť tak jednotné európske prostredie.

Preto je nevyhnutné určiť individuálne ciele pre jednotlivé regióny, ktoré majú rôzne potreby a riešia rôzne problémy. Napríklad v pohraničných oblastiach býva často vysoká nezamestnanosť, nedostatočná infraštruktúra a podobne. Preto je potrebné prispôsobiť projekty a programy pre jednotlivé regióny, aby boli účelné a logické. Zlepší sa tak komunikácia a spoločné väzby, čo následne prispeje k efektívnemu rozvoju.

V diskusii bola zdôraznená potreba teritoriálnej spolupráce v oblastiach, kde hraničia tri krajiny. Prepájanie ich regionálnych stratégií je veľmi dôležité. Môžu sa tak posilniť väzby, zistiť synergie a nedostatky, na základe čoho sa môže dosiahnuť  lepšie napĺňanie cieľov a v konečnom dôsledku efektívny rozvoj regiónov.

Návrh EK môžete nájsť tu.

Foto: www.ec.europa.eu


Počet zobrazení: 1043x