Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Francúzske regionálne inovačné stratégie: pozitívny príklad pre ostatné regióny

hlavná foto

Inovácie sú kľúčovým faktorom v konkurencieschopnosti a bohatstve národov v súčasnej ére globalizácie. Ciele Lisabonskej zmluvy a stratégie EÚ majú prispieť k tomu, aby EÚ mala konkurencieschopnú a dynamickú ekonomiku založenú na vedomostiach. K tomuto má prispieť stratégia Európa 2020 – stratégia pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast.

Kohézna politika a operačné programy Francúzska stanovili kľúčové priority - výskum a inovácie za účelom novej stratégie štrukturálnych fondov v regiónoch. Na základe návrhu Európskej komisie a po dohode s francúzskou vládou boli francúzske regióny vyzvané, aby v roku 2007 vytvorili „regionálne inovačné stratégie" na experimentálne účely, ale v súlade so strategickými cieľmi národného strategického referenčného rámca.

Regionálne inovačné stratégie mali tri hlavné ambície:

  • Strategický prístup založený na charakteristikách daného regiónu
  • Zavedenie širšej vízie inovácie vo všetkých podobách
  • Neustále zlepšovať koordináciu medzi vnútroštátnymi, miestnymi a európskymi politikami v prospech inovácií 

Vďaka regionálnym inovačným stratégiám, boli mnohé inovatívne projekty veľmi úspešné. Vznikli možnosti ako prispieť k zvýšeniu efektivity inovačných systémov, hlavne v oblasti ľudského kapitálu, riadenia inovácií, dizajnu, územnej spolupráce a ďalších.

Čo sa týka podnikov, hlavne malých a stredných, tie by mali byť viac inovatívne v oblasti ako odborné poradenstvo, kvalifikovaná pracovná sila, finančné nástroje, ale dôležitá je aj transparentnosť pokiaľ ide o podporu inovácií a asistenčných systémov poskytovanými orgánmi verejnej správy. Je však dôležité posilniť spoluprácu medzi inštitúciami, expertmi a ďalšími organizáciami, ktoré vytvárajú regionálne inovačné systémy.

Za účelom zlepšiť koordináciu medzi zúčastnenými, sa niekoľko francúzskych regiónov rozhodlo podporiť inovácie implementáciou nových cieľov a nástrojov prostredníctvom posilnenia úloh regionálnych inovačných agentúr a v niektorých prípadoch aj vytvoriť väzby s regionálnymi rozvojovými agentúrami a spoločne sa zapojiť do regionálnych inovačných stratégií.

Keďže financovanie takýchto aktivít býva často problémom, regionálne inovačné stratégie pomáhajú riešiť túto problematiku a to pomocou fondov počiatočného kapitálu, nasadenia nástrojov finančného inžinierstva, zabezpečenia spolufinancovania investičných nástrojov zameraných na inovácie, investičných nástrojov zameraných na inovácie, európskych fondov a národných finančných partnerov, mobilizácie obchodných sietí a podobne.

Výsledky, ktoré dosiahli francúzske regióny sú pozitívne a môžu byť príkladom pre ostatné regióny.

Viac informácií o francúzskych regionálnych inovačných stratégiách nájdete tu.

Foto: www.ec.europa.eu


Počet zobrazení: 1322x