Kancelária
Bratislavského
samosprávneho kraja
v Bruseli

Výzva pre médiá

hlavná foto

Vďaka financiám z eurofondov sa nám podarí zrekonštruovať naše stredné školy a vytvoriť centrá odborného vzdelávania a prípravy, vytvoriť lepšie podmienky na fungovanie sociálnych služieb a kvalitnejší život pre klientov DSS, zlepšiť dopravu v regióne a dobudovať cyklotrasy. Uviedol som iba zopár príkladov aktivít, ktoré EÚ podporuje v Bratislavskom kraji a preto považujem za veľmi dôležité, aby média informovali verejnosť o pozitívnom dopade EÚ na naše územie a zamedzili tak šíreniu euroskepticizmu,“ vyjadril sa predseda BSK Pavol Frešo. 

Hlavným cieľom výzvy je podpora tvorby a šírenia informácií a obsahu súvisiaceho s politikou súdržnosti EÚ, rešpektujúc úplnú redakčnú nezávislosť zainteresovaných médií.

Výzva by mala viesť k:

o   propagácii úlohy kohéznej politiky a jej lepšiemu pochopeniu v rámci podpory všetkých regiónov EÚ

o   zvýšeniu informovanosti o projektoch financovaných EÚ, najmä prostredníctvom politiky súdržnosti, a o ich vplyve na život občanov

o   šíreniu informácií a podpore otvoreného dialógu o politike súdržnosti, jej výsledkoch, jej úlohe pri plnení politických priorít EÚ, ako aj jej budúcnosti

o    podnecovaniu účasti občanov na záležitostiach týkajúcich sa politiky súdržnosti

Návrhy by sa mali vzťahovať na prínos politiky súdržnosti pre:

o   podporu zamestnanosti, rastu a investícií na regionálnej a národnej úrovni a pre zlepšenie kvality života občanov

o   pomoc pri napĺňaní hlavných priorít EÚ a členských štátov, medzi ktoré patrí okrem tvorby pracovných miest a rastu aj riešenie otázok spojených so zmenou klímy a ochranou životného prostredia, a posilnenie výskumu a inovácie

o   prehĺbenie hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v EÚ a súčasné zníženie rozdielov medzi členskými štátmi a regiónmi EÚ a v rámci nich

o   pomoc oblastiam pri využívaní globalizácie a hľadaní svojho miesta vo svetovej ekonomike

o   posilnenie európskeho projektu, keďže politika súdržnosti priamo slúži občanom EÚ

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby sídliace a registrované v členskom štáte EÚ. Príklady oprávnených žiadateľov sú: mediálne organizácie/spravodajské agentúry (televízia, rozhlas, tlač, online médiá, nové médiá, kombinácia rôznych médií), neziskové organizácie, univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie, výskumné centrá a strediská odborníkov (think-tanky).

Celkový rozpočet vyčlenený na spolufinancovanie informačných opatrení v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov sa odhaduje na 4 000 000 EUR. Minimálna výška grantu bude predstavovať
70 000 EUR a jeho maximálna výška 500 000 EUR.  Spolufinancovanie EÚ je do 80% oprávnených nákladov, dĺžka projektu je jeden rok so začiatkom 1.2.2018.

Prihlášky je možné podávať do 16. októbra 2017. Bližšie informácie a formulár prihlášky sú dostupné na stránke Európskej komisie (TU).


Počet zobrazení: 1195x